Πιστοποιητικό εκπλήρωσης υποχρέωσης θητείας

42.(1) Σε όσους εθνοφρουρούς εκπληρώνουν την υποχρέωση θητείας τους στη Δύναμη, όπως προνοείται στον παρόντα Νόμο, χορηγείται από τη μονάδα τους πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας ή ειδικής στρατιωτικής θητείας ή εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού εκπλήρωσης της υποχρέωσης θητείας καθορίζεται από τον Υπουργό, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.