Οριστική και προσωρινή απόλυση από τη Δύναμη

41.(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2), όσοι εθνοφρουροί εκπληρώνουν την υποχρέωση θητείας τους στη Δύναμη, καθώς και όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομικές επιτροπές, ως μονίμως ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας, σύμφωνα με τον Πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31, απολύονται οριστικά από τη Δύναμη και τους χορηγείται οριστικό απολυτήριο.

(2) Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στη Δύναμη και πληρούν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις απολύονται προσωρινά από τη Δύναμη και τους χορηγείται προσωρινό απολυτήριο:

(α)επιλέχθηκαν για φοίτηση στο τμήμα νοσηλευτικής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας ή στον κλάδο μαγειρικής - ζαχαροπλαστικής ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει εκάστοτε τον ανώτατο αριθμό όσων θα απολύονται προσωρινά δυνάμει της παρούσας παραγράφου, καθώς και τα κριτήρια δυνάμει των οποίων αυτοί θα επιλέγονται·

(β)έχουν κριθεί από αρμόδια, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομική επιτροπή ότι πρέπει να τύχουν αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας τους, για λόγους υγείας, σύμφωνα με τον Πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31·

(γ)έχουν κριθεί από αρμόδια, δυνάμει του παρόντος Νόμου, υγειονομική επιτροπή, ως προσωρινά ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας, σύμφωνα με τον Πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31:

Νοείται ότι, στα ως άνω πρόσωπα χορηγείται προσωρινό απολυτήριο και θα παραπέμπονται, μια φορά κατ’ έτος, για επανεξέταση της σωματικής τους ικανότητας, όπως ήθελε καθορίσει ο Υπουργός, μέχρι τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού (40ου) έτους της ηλικίας τους·

(δ)έχουν επιλεγεί για φοίτηση σε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών του εσωτερικού ή του εξωτερικού·

(ε)έχουν υπόλοιπο πραγματικής θητείας που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες και έχουν εγγραφεί σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού και η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους αρχίζει πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου της θητείας τους:

Νοείται ότι, όσοι απολύονται προσωρινά δυνάμει της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται να συμπληρώσουν το υπόλοιπο της θητείας τους μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των σπουδών τους.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ή λόγοι δημοσίου συμφέροντος, με διάταγμά του, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει και άλλες κατηγορίες εθνοφρουρών, στους οποίους δύναται να χορηγείται προσωρινή απόλυση.

(4) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης οριστικής ή προσωρινής απόλυσης, τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, οι προθεσμίες κατάθεσής τους, ο τρόπος και η διαδικασία επανακατάταξης, ο τύπος του οριστικού και προσωρινού απολυτηρίου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός δύναται, αφού λάβει υπόψη εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, που προβλέπεται στο άρθρο 26, όταν συντρέχουν ειδικοί οικογενειακοί ή οικονομικοί λόγοι, να αποφασίζει την οριστική ή προσωρινή απόλυση από τη Δύναμη εθνοφρουρού που υπηρετεί τη θητεία του:

Νοείται ότι, για την οριστική απόλυση εθνοφρουρού, δυνάμει του παρόντος εδαφίου, απαιτείται όπως αυτός έχει συμπληρώσει πραγματική θητεία τριών (3) τουλάχιστον μηνών:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει την οριστική ή προσωρινή απόλυση εθνοφρουρού χωρίς εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος του εν λόγω εθνοφρουρού και εφόσον δεν παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος παραπομπής της υπόθεσής του στη Συμβουλευτική Επιτροπή.