Προσωρινές διατάξεις

75. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός δύναται να παραπέμπει, για επανεξέταση της σωματικής τους ικανότητας, στην Ε.Ε.Σ.Ι. ή στο Ειδικό Ιατροσυμβούλιο που προβλέπονται στα άρθρα 33 και 34, αντίστοιχα, τους στρατεύσιμους, οι οποίοι κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 1995 κρίθηκαν ως ακατάλληλοι για στράτευση και απολύθηκαν προσωρινά, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, εκτός εάν αυτοί έχουν μόνιμη σωματική αναπηρία:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οι εν λόγω στρατεύσιμοι κριθούν ικανοί για στράτευση, ο Υπουργός δύναται να τους χορηγεί, μετά από αίτημά τους, αναβολή κατάταξης διάρκειας ενός (1) έτους, η οποία, σε περίπτωση που οι εν λόγω στρατεύσιμοι φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή συντρέχουν σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, μπορεί να παρατείνεται για περαιτέρω χρονική περίοδο μέχρι πέντε (5) έτη, ανάλογα με την περίπτωση.