Προοίμιο

Για σκοπούς:

(α)εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1991 σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής πυροβόλων όπλων (EE L 256, 13.9.1991, σ. 51-58), ως έχει διορθωθεί (EE L 299 της 30.10.1991, σ. 50). και

(β)ρύθμισης της απόκτησης, κατοχής, μεταφοράς και εισαγωγής μη πυροβόλων όπλων,

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αγωνιστικό τόξο» σημαίνει μεταλλικό ή ξύλινο τόξο που αποτελείται από μια χειρολαβή στο κέντρο και δύο ενσωματωμένα ή χωριστά ευλύγιστα άκρα τα οποία συνδέονται από μια χορδή η οποία είναι εφαρμοσμένη μόνο στα δύο άκρα και προορίζεται για χρήση αποκλειστικά για σκοπούς του αθλήματος της τοξοβολίας και δεν περιλαμβάνει βαλλίστρα ή  παρόμοιο όπλο ή εκπαιδευτικό τόξο του οποίου η χορδή χρειάζεται για να τεντωθεί δύναμη λιγότερη των δεκαπέντε κιλών το οποίο χρησιμοποιείται για σκοπούς εκμάθησης∙

«άδεια εισαγωγής» σημαίνει άδεια που εκδίδεται με βάση το άρθρο 31.

«άδεια απόκτησης και κατοχής» σημαίνει -

(α) αναφορικά με πυροβόλο όπλο, άδεια, η οποία εκδίδεται με βάση το άρθρο 4 ή 5, ανάλογα με την περίπτωση. και

(β) αναφορικά με μη πυροβόλο όπλο, άδεια που εκδίδεται με βάση το άρθρο 22, 23 ή 24, ανάλογα με την περίπτωση.

«άδεια μεταφοράς» σημαίνει -

(α) αναφορικά με τη μεταφορά από τη Δημοκρατία σε κράτος μέλος, άδεια που εκδίδεται με βάση το άρθρο 14, και

(β) αναφορικά με τη μεταφορά από κράτος μέλος στη Δημοκρατία, άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποστολής.

«άδεια οπλοπώλη» σημαίνει -

(α) αναφορικά με πυροβόλα όπλα, άδεια που εκδίδεται με βάση το άρθρο 7, και

(β) αναφορικά με μη πυροβόλα όπλα, άδεια που εκδίδεται με βάση το άρθρο 26.

«αεροβόλο» σημαίνει μη αυτόματο αεροβόλο όπλο του οποίου η κάννη είναι λείας ή ραβδωτής εσωτερικής επιφάνειας και το οποίο λειτουργεί με συμπιεζόμενο αέρα και εκτοξεύει σφαιρίδιο από μεταλλική, πλαστική ή άλλη ύλη και περιλαμβάνει και τα εξαρτήματα αυτού, καθώς επίσης και αεροβόλο πιστόλι ή περίστροφο·

«αθλητικό πιστόλι» σημαίνει περίστροφο ή πιστόλι, το οποίο λειτουργεί μόνο με αβολίδωτα φυσίγγια ή καψήλια και δεν μπορεί να εκτοξεύει βλήματα, αλλά και δεν περιλαμβάνει αθύρματα.

«απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο» σημαίνει πυροβόλο όπλο που έχει καταστεί οριστικά ακατάλληλο προς χρήση μέσω απενεργοποίησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα ουσιώδη συστατικά μέρη του εν λόγω πυροβόλου όπλου κατέστησαν οριστικά ακατάλληλα προς χρήση και μη δυνάμενα να αφαιρεθούν, να αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή οποιαδήποτε ενδεχόμενη επανενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου·

«αρμόδιο όργανο νομικού προσώπου» σημαίνει τον Πρόεδρο ή το Διευθυντή ή το Γραμματέα του νομικού προσώπου˙

«αρχείο πυροβόλων όπλων» σημαίνει το προβλεπόμενο στο άρθρο 49Α αρχείο·

«Αρχηγός Αστυνομίας» σημαίνει τον Αρχηγό της Αστυνομίας Κύπρου και περιλαμβάνει και οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας Κύπρου το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από τον Αρχηγό της Αστυνομίας.

«Αστυνομικός Διευθυντής» σημαίνει τον Αστυνομικό Διευθυντή της οικείας επαρχίας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας Κύπρου που αναπληρώνει αυτόν ή ενεργεί εκ μέρους του.

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ» και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία˙

«διάθεση στην αγορά» σημαίνει δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά, διανομή ή εμπορία. ο όρος «διαθέτω» ερμηνεύεται ανάλογα.

«Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων και περιλαμβάνει οποιοδήποτε λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών που αναπληρώνει αυτόν ή ενεργεί εκ μέρους του.

«εισαγωγή» σημαίνει -

αναφορικά με πυροβόλο ή μη πυροβόλο όπλο, εισαγωγή στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα. ο όρος «εισάγω» ερμηνεύεται ανάλογα.

«εξαγωγή» σημαίνει -

αναφορικά με πυροβόλο ή μη πυροβόλο όπλο, εξαγωγή από τη Δημοκρατία σε τρίτη χώρα. ο όρος «εξάγω» ερμηνεύεται ανάλογα.

«Επίσημος Παραλήπτης» σημαίνει τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, εφόσον ενεργεί υπό την ιδιότητα του Επίσημου Παραλήπτη.

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

«Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου» σημαίνει –

(α) έγγραφο που εκδίδεται με βάση το άρθρο 18 για νόμιμη κατοχή και χρήση πυροβόλου όπλου σε κράτος μέλος εκτός της Δημοκρατίας, και

(β) έγγραφο το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποστολής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ για νόμιμη κατοχή και χρήση πυροβόλου όπλου στη Δημοκρατία∙ και

«ιχνηλασία» σημαίνει τη συστηματική παρακολούθηση των πυροβόλων όπλων και, όπου είναι δυνατό, των ουσιωδών συστατικών μερών τους και των πυρομαχικών από τον κατασκευαστή έως τον αγοραστή, προκειμένου ο Αρχηγός Αστυνομίας να επικουρείται στην ανίχνευση, διερεύνηση, και ανάλυση της παράνομης κατασκευής και παράνομης διακίνησης∙

«Κατηγορία Α» αναφορικά με πυροβόλο όπλο, σημαίνει την αντίστοιχη κατηγορία πυροβόλων όπλων που εκτίθεται στο Πρώτο Παράρτημα·

«Κατηγορία Β» αναφορικά με πυροβόλο όπλο, σημαίνει την αντίστοιχη κατηγορία πυροβόλων όπλων που εκτίθεται στο Πρώτο Παράρτημα·

«Κατηγορία Γ» αναφορικά με πυροβόλο όπλο, σημαίνει την αντίστοιχη κατηγορία πυροβόλων όπλων που εκτίθεται στο Πρώτο Παράρτημα·

«κάτοικος» σημαίνει κάτοικο του κράτους εντός της επικράτειας του οποίου χωροθετείται η διεύθυνση που δηλώνεται ως κατοικία αυτού σε επίσημο αποδεικτικό έγγραφο το οποίο επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους ή σε οπλοπώλη κατά τον έλεγχο της απόκτησης ή της κατοχής όπλου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η διεύθυνση ενός προσώπου δεν εμφανίζεται στο διαβατήριο ή στην εθνική ταυτότητά του, το κράτος κατοικίας του καθορίζεται με βάση οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό κατοικίας αναγνωρίζεται από το οικείο κράτος μέλος·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«μέρος πυροβόλου όπλου» σημαίνει οποιοδήποτε στοιχείο ή ανταλλακτικό που είναι ειδικά σχεδιασμένο για πυροβόλα όπλα και είναι απαραίτητο για τη λειτουργία τους, και περιλαμβάνει κάννη, σκελετό ή δοχείο, ολκό ή κύλινδρο, περόνη ή κλείστρο, καθώς και οποιαδήποτε διάταξη που είναι σχεδιασμένη ή προσαρμοσμένη ώστε να μειώνει το θόρυβο που προκαλείται από τον πυροβολισμό με πυροβόλο όπλο˙

«μη πυροβόλο όπλο» σημαίνει όπλο που δεν αναφέρεται στο Πρώτο Παράρτημα και περιλαμβάνει μη πυροβόλο όπλο το οποίο είτε έχει σχεδιαστεί για να δίνει σήμα συναγερμού, για σηματοδοσία, για διάσωση, για σφαγή ζώων ή για αλιεία με καμάκι είτε προορίζεται για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο για αυτή τη συγκεκριμένη χρήση·

«μουσείο» σημαίνει μόνιμο ίδρυμα στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξης, ανοικτό στο κοινό, το οποίο αποκτά, συντηρεί, ερευνά και εκθέτει συλλεκτικά όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη τους για ιστορικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και για σκοπούς κληρονομίας ή αναψυχής, και το οποίο έχει αναγνωριστεί με αυτή την ιδιότητα από την εκάστοτε αρμόδια αρχή·

«Οδηγία 91/477/ΕΟΚ» σημαίνει την Οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1991, σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων˙

«Οδηγία 2008/51/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων˙

«όπλο» σημαίνει μηχανισμό, συσκευή ή αντικείμενο, το οποίο με ωστική δύναμη, που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπο ή βλάβη σε πράγμα ή περιουσία ή να προκαλέσει πυρκαγιά, περιλαμβανομένων φλογοβόλου, αγωνιστικού τόξου και ηλεκτροφόρου ροπάλου, και περιλαμβάνει τα εξαρτήματα αυτών.

«όπλο χαιρετισμού και κρότου» σημαίνει πυροβόλο όπλο που έχει υποστεί ειδική μετατροπή, προκειμένου να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την πυροδότηση αβολίδωτων φυσιγγίων, όπως σε περίπτωση θεατρικής παράστασης, φωτογράφισης, κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών γυρισμάτων, ιστορικής αναπαράστασης, παρέλασης, αθλητικής εκδήλωσης και εκπαίδευσης·

«όπλο χρωματοσφαίρισης» (paintball gun) σημαίνει όπλο το οποίο με τη βοήθεια προωθητικού αερίου, εκτοξεύει μικρό βλήμα από μεμβράνη μικρή πλαστική σφαίρα, συνήθως διαμετρήματος από 12 χιλιοστόμετρα μέχρι 17 χιλιοστόμετρα, που περιέχει αβλαβές χρώμα.

«οπλοπώλης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου η εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην κατασκευή, εμπορία, ανταλλαγή, επισκευή ή επιδιόρθωση πυροβόλων  ή μη πυροβόλων όπλων, μερών τους και πυρομαχικών˙

«ουσιώδη συστατικά μέρη» σημαίνει την κάννη, τον σκελετό, τον υποδοχέα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,  του άνω και του κάτω υποδοχέα, τον φορέα κλείστρου, το βύκιο, το κινητό ουραίο ή το κλείστρο, τα οποία, ως μεμονωμένα αντικείμενα, περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία με το πυροβόλο όπλο στο οποίο είναι ενσωματωμένα ή προορίζονται να ενσωματωθούν·

«παράνομη διακίνηση» σημαίνει την αγορά, πώληση, παράδοση, μεταφορά ή μετακίνηση πυροβόλων όπλων, των ουσιωδών συστατικών μερών τους ή πυρομαχικών από την επικράτεια της Δημοκρατίας, ή μέσω αυτής, προς την επικράτεια άλλου κράτους μέλους ή από την επικράτεια άλλου κράτους μέλους προς τη Δημοκρατία, εφόσον η Δημοκρατία ή και το εν λόγω κράτος μέλος δεν την επιτρέπει ή εάν τα συναρμολογημένα πυροβόλα όπλα ή τα ουσιώδη συστατικά μέρη τους ή τα πυρομαχικά δεν φέρουν σήμανση·

“παράνομη κατασκευή” σημαίνει την κατασκευή ή τη συναρμολόγηση πυροβόλων όπλων, των ουσιωδών συστατικών μερών τους ή πυρομαχικών-

(α) από ουσιώδη συστατικά μέρη τέτοιων πυροβόλων όπλων που αποτέλεσαν αντικείμενο παράνομης διακίνησηςˑ

(β) χωρίς την, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Νόμου, χορηγούμενη άδειαˑ

(γ) χωρίς σήμανση των συναρμολογημένων πυροβόλων όπλων τη στιγμή της κατασκευής τουςˑ

«πιστοποιητικό εγγραφής» σημαίνει πιστοποιητικό που εκδίδεται με βάση το άρθρο 33.

«πυροβόλο όπλο» σημαίνει οποιοδήποτε φορητό όπλο με κάννη, το οποίο εξακοντίζει, είναι σχεδιασμένο να εξακοντίζει ή μπορεί να μετατραπεί ώστε να εξακοντίζει σφαίρα, βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης και το οποίο εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο Πρώτο Παράρτημα και περιλαμβάνει συσκευές που είναι σχεδιασμένες να δέχονται και να πυροδοτούν μόνο αβολίδωτα φυσίγγια, ερεθιστικές ουσίες, άλλες ενεργές ουσίες ή πυροτεχνικά βλήματα σηματοδοσίας, και οι οποίες έχουν μετατραπεί ή είναι δυνατόν να μετατραπούν  ώστε να εκτοξεύουν βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης:˙

Νοείται ότι, αντικείμενο λογίζεται ότι δύναται να μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης, εάν-

(α) έχει τη μορφή πυροβόλου όπλου, και

(β) λόγω της κατασκευής του ή του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο, μπορεί να υποστεί τη μετατροπή αυτή·

«πυρομαχικά» σημαίνει τα πλήρη φυσίγγια ή τα συστατικά μέρη τους, συμπεριλαμβανομένων του κάλυκα, του καψυλλίου, του εμπυρεύματος, της προωθητικής πυρίτιδας, των βολίδων ή βλημάτων που χρησιμοποιούνται σε ένα πυροβόλο όπλο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά υπόκεινται αυτοτελώς σε χορήγηση άδειας στη Δημοκρατία·

«συλλεκτικό όπλο» σημαίνει όπλο:

(i)  παλαιού τύπου που κατασκευάστηκε πριν το 1880 και δεν μπορεί να δεχθεί πυρομαχικά προοριζόμενα για όπλα η κατοχή των οποίων απαγορεύεται ή απαιτεί άδεια, ή

(ii) οικογενειακό ή ιστορικό κειμήλιο, ή

(iii) μοναδικής αισθητικής ποιότητας, ειδικού τεχνικού ή εθνογραφικού ενδιαφέροντος ή συγκεκριμένης σπανιότητας.

«σήμανση» σημαίνει-

(α) αναφορικά με πυροβόλο όπλο ή ουσιώδες συστατικό μέρος του που κατασκευάζεται, εισάγεται ή κυκλοφορεί στην αγορά, ευκρινή, μόνιμη και μοναδική σήμανση,

(β) αναφορικά με ουσιώδες συστατικό μέρος το οποίο κατασκευάζεται ή εισάγεται στη Δημοκρατία και είναι πολύ μικρών διαστάσεων, αριθμό σειράς ή αλφαριθμητικό ή ψηφιακό κωδικό,

(γ) αναφορικά με στοιχειώδη μονάδα συσκευασίας πυρομαχικών που κατασκευάζεται ή εισάγεται στη Δημοκρατία, το όνομα του κατασκευαστή, τον αναγνωριστικό αριθμό παρτίδας, και το διαμέτρημα και τον τύπο πυρομαχικού,

(δ) αναφορικά με πυροβόλο όπλο ή ουσιώδες συστατικό μέρος του που μεταφέρεται από τα κρατικά αποθέματα για κατοχή  από πολίτη, ως απενεργοποιημένο, ευκρινή, μόνιμη και μοναδική σήμανση κατά τρόπο ώστε να επιτρέπεται η αναγνώριση της οντότητας που διενεργεί τη μεταφορά:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου “μοναδική σήμανση” περιλαμβάνει-

(i) την επωνυμία του κατασκευαστή ή την εμπορική ονομασία,

(ii) τη χώρα ή τον τόπο κατασκευής,

(iii) τον αριθμό σειράς και το έτος κατασκευής, αν αυτό δεν περιλαμβάνεται ήδη στον αριθμό σειράς, και

(iv) το μοντέλο,

και δύναται να περιλαμβάνει το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή·

«συλλέκτης» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασχολείται με τη συγκέντρωση και διατήρηση συλλεκτικών πυροβόλων όπλων και το οποίο έχει αναγνωριστεί με αυτή την ιδιότητα από τον Αρχηγό Αστυνομίας·

«συλλέκτης Κατηγορίας Β» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασχολείται με τη συγκέντρωση και διατήρηση ενεργών και ανενεργών συλλεκτικών πυροβόλων όπλων κατασκευής μέχρι και το 1920 και το οποίο έχει αναγνωριστεί με αυτή την ιδιότητα από τον Αρχηγό Αστυνομίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 53∙

«συλλεκτικό όπλο τύπου Β» σημαίνει όπλο Κατηγορίας Β ή Γ, το οποίο κατασκευάστηκε μέχρι και το 1920 και βρίσκεται σε ενεργή κατάσταση∙

«Σύμβαση εφαρμογής  της συμφωνίας του Σένγκεν» σημαίνει τη Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία υπογράφηκε στο Σένγκεν  στις 19 Ιουνίου 1990, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα άλλη από κράτος μέλος.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται -

(α) στην απόκτηση, μεταφορά, χρήση ή κατοχή όπλου ή πυρομαχικών από πρόσωπο υπό την ιδιότητά του είτε, ως μέλους των Δυνάμεων Ασφάλειας της Δημοκρατίας, της Εθνικής Φρουράς, της Υπηρεσίας Φυλακών ή του Ταμείου Θήρας είτε ως ειδικού αστυνομικού κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτού:

Νοείται ότι η χρήση των εν λόγω όπλων και πυρομαχικών δεν είναι νόμιμη αν δεν εκτελείται μέσα στα πλαίσια εκτέλεσης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων υπό την ιδιότητά τους ως μέλη των πιο πάνω υπηρεσιών.

(β) στη μεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή, επανεισαγωγή, επανεξαγωγή, διαμετακόμιση ή αποθήκευση πολεμικών όπλων ή πυρομαχικών για εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνεται σχετική δήλωση με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας και ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων θα επιτρέπει ανάλογη μεταχείριση λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε σε ισχύ νομοθετικών πράξεων ή Συνθηκών που δεσμεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με τη διακίνηση των πολεμικών όπλων ή πυρομαχικών για εμπορικούς σκοπούς:

Νοείται ότι σε περίπτωση μη δήλωσης των πολεμικών όπλων ή πυρομαχικών όπως προνοείται ανωτέρω, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση εισαγωγής, εξαγωγής, επανεισαγωγής, επανεξαγωγής, αποθήκευσης ή διαμετακόμισης πολεμικών όπλων ή πυρομαχικών στην οποία εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία αναφορικά με την κατάσχεση προς δήμευση.

(3) Οι διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου και του περί Σκοπευτηρίων Νόμου εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ
Απόκτηση, κατοχή και μεταφορά πυροβόλων όπλων των Κατηγοριών Α, Β και Γ

4.-(1)  Με την επιφύλαξη των εδαφίων (2), (3) και (3Α) του παρόντος άρθρου, του εδαφίου (1) του άρθρου 5 και του εδαφίου (2) του άρθρου 37, απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, απόκτηση, κατοχή ή μεταφορά πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών των Κατηγοριών Α, Β και Γ, εκτός από την Κατηγορία Γ8, και οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου που δεν  διαθέτει στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 της Κοινοτικής Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ.

(2) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει, κατέχει ή μεταφέρει πυροβόλο όπλο ή πυρομαχικό της Κατηγορίας Β1 ή Β5 δύναται να υποβάλει γραπτή αίτηση στον Αρχηγό Αστυνομίας για να του χορηγηθεί άδεια απόκτησης και κατοχής του εν λόγω πυροβόλου όπλου.

(2Α)(α) Ο Αρχηγός Αστυνομίας σε εύλογο χρόνο, εξετάζει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) αίτηση και προβαίνει σε σχετική εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για χορήγηση ή όχι της αναφερόμενης σε αυτή άδειας, αφού προηγουμένως λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει τη χορήγηση ή όχι της αιτηθείσας άδειας.

(γ) Ο Αρχηγός Αστυνομίας προχωρεί στην χορήγηση της εν λόγω άδειας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, εφόσον η αίτηση αυτή εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου.

(δ) Ο Αρxηγός Αστυνομίας δύναται, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να ανακαλεί τη χορηγηθείσα άδεια για λόγους δημόσιας τάξης ή/και ασφάλειας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αιτιολογία.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να χορηγήσει και να ανανεώσει, για όση περίοδο και υπό οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει σκόπιμο να καθορίσει:

(α) ειδική άδεια για την εισαγωγή, κατοχή ή μεταφορά πυροβόλων όπλων ή πυρομαχικών της Κατηγορίας Β1 ή Β5 από μέλη ξένων αποστολών, ή αξιωματούχους ξένων κρατών ή διεθνών οργανισμών, όταν επισκέπτονται, διέρχονται ή διαμένουν στη Δημοκρατία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σημαινόντων προσώπων που επισκέπτονται τη Δημοκρατία,

(β) ειδική άδεια για την εισαγωγή, κατοχή ή μεταφορά πυροβόλων όπλων, μη πυροβόλων όπλων ή/και πυρομαχικών αυτών και αγωνιστικών τόξων που χρησιμοποιούνται σε αθλήματα σκοποβολής ή τοξοβολίας από μέλη ξένων αθλητικών σωματείων για σκοπούς συμμετοχής σε επίσημους αγώνες ή για σκοπούς εκγύμνασης,

(β1) ειδική άδεια σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για εισαγωγή, απόκτηση, κατοχή, μεταφορά ή και χρήση όπλου Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4 και Γ5, για σκοπούς σκοπευτηρίου δυνάμει των διατάξεων του περί Σκοπευτηρίων Νόμου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου και αφού ο αιτητής καταβάλει τέλος ύψους εκατό ευρώ (€100):

Νοείται ότι, για σκοπούς χορήγησης άδειας δυνάμει της παρούσας παραγράφου το φυσικό πρόσωπο που αιτείται τη χορήγηση της άδειας παρουσιάζει-

(α) απόδειξη  από το σκοπευτικό σωματείο ή οργάνωση στο οποίο ανήκει ή από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου ότι ασκείται ή συμμετέχει ενεργά σε αγώνες σκοποβολής της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου ή σε διεθνή και επίσημα αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία σκοποβολής, ή

(β) πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει ότι είναι μέλος σκοπευτικού σωματείου ή αδειοδοτημένου σκοπευτηρίου και ασκείται τακτικά στη σκοποβολή για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο η άδεια χορηγείται σε αρμόδιο πρόσωπο του νομικού προσώπου, το οποίο υποδεικνύεται από το εν λόγω νομικό πρόσωπο:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά και κατέχει πυροβόλο όπλο βάσει άδειας που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου φυλάσσει το όπλο αυτό εντός αδειοδοτημένου σκοπευτηρίου ή  σε ασφαλή χώρο στην οικία τους, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 36:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2Α), η διάρκεια ισχύος άδειας που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου δεν υπερβαίνει την περίοδο των τριών (3) ετών και δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε,

(γ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τη δέουσα αιτιολόγηση και μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, ειδική άδεια για εισαγωγή, απόκτηση, κατοχή ή και χρήση οποιουδήποτε όπλου για συγκεκριμένο σκοπό για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη και αφού καταβάλει τέλος ύψους πενήντα ευρώ (€50),

(δ) έγκριση για κατοχή, μεταφορά και, όπου εφαρμόζεται, εισαγωγή οποιουδήποτε υπηρεσιακού όπλου σε παρακολουθούντα όργανα κρατών μελών που εισέρχονται στο έδαφος της Δημοκρατίας με σκοπό τη διασυνοριακή παρακολούθηση προσώπου υπόπτου για διάπραξη αξιόποινης πράξης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων  της Σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν ή  οποιασδήποτε άλλης σχετικής προς το σκοπό τούτο συμφωνίας η οποία δεσμεύει την Κυπριακή Δημοκρατία:

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου “υπηρεσιακό όπλο” σημαίνει τον αναγκαίο ατομικό οπλισμό που μεταφέρεται από το όργανο για σκοπούς άσκησης των καθηκόντων του και περιλαμβάνει και τα αναγκαία πυρομαχικά.

(3Α)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όταν για εμπορικούς σκοπούς διενεργείται-

(α) μεταφορά από κράτος μέλος στη Δημοκρατία με σκοπό μόνο τη μεταφορά σε άλλο κράτος μέλος ή την εξαγωγή,

(β) εισαγωγή με σκοπό μόνο τη μεταφορά σε κράτος μέλος ή την επανεξαγωγή

πυροβόλων όπλων ή πυρομαχικών της Κατηγορίας Β και Γ, που χρησιμοποιούνται ως αθλητικά ή κυνηγετικά ή αεροβόλου διαμετρήματος πέραν των 4.5 χιλιοστομέτρων και των προσαρτημάτων τους, θα εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνεται σχετική δήλωση με βάση την υπό αναφορά νομοθεσία και ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων θα επιτρέπει ανάλογη μεταχείριση, νοουμένου ότι τα εν λόγω όπλα ή πυρομαχικά ή προσαρτήματα μέχρι τη μεταφορά σε κράτος μέλος ή εξαγωγή ή επανεξαγωγή τους θα παραδίδονται σε αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης και θα παραμένουν για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες που ευρίσκονται εντός λιμανιού ή αεροδρομίου της Δημοκρατίας ή θα αποθηκεύονται σε εγκεκριμένες αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, υπό τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζει ο Διευθυντής σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία:

Νοείται ότι σε περίπτωση μη δήλωσης των υπό αναφορά όπλων, πυρομαχικών ή προσαρτημάτων τους, όπως προβλέπεται ανωτέρω, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας αναφορικά με την κατάσχεση προς δήμευση.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδώσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άδεια εισαγωγής ή απόκτησης και κατοχής συλλεκτικού όπλου ή άδεια εισαγωγής ή απόκτησης και κατοχής συλλεκτικού όπλου τύπου Β ή απενεργοποιημένου πυροβόλου, υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 53 του Νόμου:

Νοείται ότι η χρήση συλλεκτικού όπλου απαγορεύεται:

Νοείται περαιτέρω ότι η άδεια απόκτησης και κατοχής συλλεκτικού όπλου τύπου Β ισχύει για περίοδο πέντε (5) ετών.

(5) Ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να ανακαλέσει την άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5, Γ7, και το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε.

Απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων της Κατηγορίας Γ8

5.-(1) (α) Απαγορεύεται η απόκτηση ή η κατοχή, φύλαξη ή έλεγχος των πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της Κατηγορίας Γ8 από οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός εάν είναι κάτοχος άδειας η οποία εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (4) από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

«πρόσωπο» σημαίνει κάτοικο της Δημοκρατίας, του οποίου η διεύθυνση αναφέρεται σε πιστοποιητικό έγγραφο που αποδεικνύει την κατοικία του, ιδίως στο διαβατήριο ή την ταυτότητα, που επιδεικνύεται στις αρχές της Δημοκρατίας ή σε οπλοπώλη κατά τη διάρκεια ελέγχου της κατοχής ή επ’ ευκαιρία της απόκτησης πυροβόλου όπλου και περιλαμβάνει σκοπευτικό σωματείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σκοπευτηρίων Νόμου.

(2) Ο κάτοχος άδειας απόκτησης και κατοχής δικαιούται να έχει στην κατοχή του πέραν του ενός πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Γ8, υπό την προϋπόθεση ότι για κάθε ένα έχει εκδοθεί άδεια απόκτησης και κατοχής και έχουν καταβληθεί τα σχετικά τέλη που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4):

Νοείται ότι ο κάτοχος οποιασδήποτε κατοικίας ή υποστατικού εντός του οποίου φυλάττονται πέραν των δέκα πυροβόλων όπλων υποχρεούται να εγκαταστήσει σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με την Αστυνομία ή να διαθέτει οπλοθήκη όπως καθορίζεται στο σχετικό Κανονισμό για οπλοπώλες.

(3) Πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια απόκτησης και κατοχής, υποβάλλει γραπτή αίτηση στον Αρχηγό Αστυνομίας.

(4)(α) Σε περίπτωση που υποβάλλεται στον Αρχηγό Αστυνομίας αίτηση δυνάμει του εδαφίου (3), ο Αρχηγός Αστυνομίας, σε εύλογο χρόνο, εξετάζει την αίτηση, αποφασίζει επ’ αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή του στον αιτητή:

Νοείται ότι με τη γραπτή απάντηση του Αρχηγού Αστυνομίας ότι η αίτηση για απόκτηση και κατοχή πυροβόλου όπλου έχει εγκριθεί, ο αιτητής δύναται να κατέχει το όπλο για το οποίο εκδόθηκε η έγκριση για χρονική περίοδο μη υπερβαίνουσα τις δύο εργάσιμες μέρες για να το προσκομίσει για επιθεώρηση και εγγραφή.

(β) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίζει να χορηγήσει σε αίτηση άδεια απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Γ8, δεν εκδίδει την σχετική άδεια πριν ο αιτητής του καταβάλλει-

(i) τέλος σαράντα ευρώ για κάθε όπλο.

(ii) τέλος είκοσι ευρώ, σε περίπτωση που η άδεια αφορά την απόκτηση και κατοχή από τον αιτητή πρώτου ή επιπρόσθετου πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Γ8 με διάμετρο κάννης 410 χιλιοστών της ίντσας (FLOBERT).

(γ) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδίδει άδεια απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Γ8, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτητής -

(i) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

(ii) δεν κρίνεται επικίνδυνος για τον εαυτό του, για άλλα πρόσωπα, τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου ή μετά από γνωμάτευση κυβερνητικού ιατρικού συμβουλίου·

(iii) δεν έχει καταδικαστεί στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, για οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στην παράγραφο (δ) αδικήματα, με την επιφύλαξη της παραγράφου (στ).

(iv) δεν έχει κριθεί ως φρενοπαθής σύμφωνα με το άρθρο 70 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου·

(v) δεν έχει νόμιμα απαλλαγεί από την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή δεν έχει τύχει αναβολής εκπλήρωσής τους δυνάμει των διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, για λόγους ψυχικής υγείας·

(vi) δεν του έχει απαγορευτεί το δικαίωμα να κατέχει ή χρησιμοποιεί πυροβόλο όπλο από το Συμβούλιο Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 14 του περί Φυλακών Νόμου:

Νοείται ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να ζητήσει την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού ικανότητας από εγγεγραμμένο ιατρό ή, σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας, ιατρικό συμβούλιο, όταν πρόκειται για άτομα που κατά τη γνώμη του δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απόκτηση άδειας ή συνέχιση κατοχής όπλου.

(δ) Η διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης αδικημάτων, για τα οποία η καταδίκη συνιστά κώλυμα στην έκδοση άδειας απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Γ8, είναι τα ακόλουθα:

(i) ανθρωποκτονία·

(ii) βιασμός·

(iii) απαγωγή (εξαιρουμένης της αναφερόμενης απαγωγής στο άρθρο 149 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου)·

(iv) εμπρησμός·

(v) εσχάτη προδοσία·

(vi) ληστεία·

(vii) στάση-συμμετοχή σε παράνομη οργάνωση·

(viii) φόνος εκ προμελέτης·

(ix) εισαγωγή, κατοχή, κατασκευή, αποθήκευση ή μεταφορά εκρηκτικών υλών, (σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 4 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου) εξαιρουμένης της κατοχής φυσιγγίων πυροβόλου όπλου κατηγορίας Γ8

(x) απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες·

(xi)  παράνομης εισαγωγής, απόκτησης, κατοχής, χρήσης πυροβόλου όπλου κατηγορίας Α, Β, ή Γ·

(xii) παράνομη κατοχή, χρήση, κατοχή με σκοπό την προμήθεια ελεγχόμενων φαρμάκων ή ψυχοτρόπων ουσιών, σύμφωνα με τον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο. και

(xii1) αδικήματα που καθορίζονται στον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο·

(xii2) αδικήματα που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 15, 48, 50 και 52 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου και διαπράχθηκαν με τη χρήση πυροβόλου ή μη πυροβόλου όπλου·

(xiii) οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σαν αδίκημα για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(ε) Σε περίπτωση που πρόσωπο κατηγορείται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) και είναι κάτοχος οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου η άδεια αυτή αναστέλλεται και, το όπλο αυτό περιέρχεται στη φύλαξη της Αστυνομίας Κύπρου μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου και ανάλογα με το αποτέλεσμα της δίκης θα γίνεται η διάθεση του πυροβόλου όπλου είτε με την επιστροφή του είτε με τη δήμευσή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του παρόντος Νόμου.

(εε) Σε περίπτωση που πρόσωπο κατηγορείται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του παρόντος άρθρου και είναι κάτοχος άδειας ξένης κατοχής, δυνάμει του άρθρου 41 του παρόντος Νόμου, η άδεια αυτή αναστέλλεται και  παραδίδεται στον Αρχηγό Αστυνομίας μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο Δικαστήριο και ανάλογα με το αποτέλεσμα της ποινικής διαδικασίας είτε παύει η αναστολή της εν λόγω άδειας και αυτή επιστρέφεται στον κατόχό της είτε καταργείται.

(στ) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, πρόσωπο που καταδικάζεται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (δ) δύναται, ύστερα από παρέλευση δέκα ετών από την ημερομηνία καταδίκης του και δέκα ετών από την ημερομηνία της αποφυλάκισής του, να υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, για την εξασφάλιση άδειας κατοχής πυροβόλων όπλων της Κατηγορίας Γ8:

Νοείται ότι για τα αδικήματα του εμπρησμού, κατοχής, χρήσης, κατοχής με σκοπό την προμήθεια ελεγχόμενων φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, αδικήματα που καθορίζονται στον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο και στον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο, που αναφέρονται στην παράγραφο (δ), ο Υπουργός έχει εξουσία με σύσταση του Αρχηγού Αστυνομίας με βάση τα πραγματικά γεγονότα της κάθε περίπτωσης να μειώσει την προαναφερόμενη περίοδο:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, πρόσωπο που καταδικάζεται σε χρηματική ποινή για αδίκημα που αναφέρεται στην πρώτη επιφύλαξη δύναται να υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση άδειας κατοχής πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Γ8 μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία της καταδίκης του, νοουμένου ότι δεν έχει διαπράξει οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) μετά παρέλευση των δύο (2) ετών από την καταδίκη του.

(5) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά από την παροχή γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο οποίο εξέδωσε άδεια δυνάμει του εδαφίου (4), να τροποποιεί, αναστέλλει ή ανακαλεί τέτοια ισχύουσα άδεια, εφόσον δεν πληρούνται πλέον οποιεσδήποτε από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (4).

(6) Άδεια, που εκδόθηκε δυνάμει του εδαφίου (4) θεωρείται άκυρη -

(α) από την ημερομηνία καταδίκης του αδειούχου για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (4).

(β) σε περίπτωση αποστέρησης του δικαιώματος του αδειούχου για κατοχή ή χρήση πυροβόλου όπλου με διάταγμα του Δικαστηρίου με βάση το άρθρο 44 ή ανάκλησης του πιστοποιητικού εγγραφής του σχετικού με την άδεια πυροβόλου όπλου.

(γ) σε περίπτωση που ο αδειούχος παύει να είναι ιδιοκτήτης του σχετικού με την άδεια πυροβόλου όπλου.

(δ) σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου ή καταστροφής ή απώλειας του σχετικού με την άδεια πυροβόλου όπλου.

(ε) σε περίπτωση στέρησης της άδειας κυνηγίου λόγω συσσώρευσης πέντε (5) βαθμών ποινής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 89 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, νοουμένου ότι τουλάχιστον ένας (1) βαθμός ποινής επιβλήθηκε για τη διάπραξη αδικημάτων με τη χρήση πυροβόλου ή μη πυροβόλου όπλου·

(στ) σε περίπτωση νόμιμης απαλλαγής του αδειούχου από την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή σε περίπτωση λήψης αναβολής εκπλήρωσής τους δυνάμει του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, για λόγους ψυχικής υγείας.

(7) Ο Αρχηγός Αστυνομίας ενημερώνει τον Υπουργό Εσωτερικών σε περίπτωση που άδεια κατοχής ανακαλείται ή ακυρώνεται με βάση το παρόν άρθρο.

(8) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται -

(α) σε αδειούχο οπλοπώλη πυροβόλων όπλων ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο εργοδοτούμενο από τον εν λόγω οπλοπώλη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδειούχος οπλοπώλης ή το εργοδοτούμενο από αυτόν πρόσωπο κατέχει πυροβόλο όπλο για τους σκοπούς του επαγγέλματος του και στο υποστατικό όπου εξασκεί το επάγγελμα.

(β) σε κληρονόμο, εκτελεστή ή διαχειριστή της περιουσίας αποβιώσαντος προσώπου, το οποίο κατά το χρόνο του θανάτου του εδικαιούτο να κατέχει πυροβόλο όπλο Κατηγορίας Γ8, μέχρι την εκπνοή έξι μηνών από το θάνατο του προσώπου αυτού. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας, το πρόσωπο που έχει στην κατοχή του το πυροβόλο όπλο Κατηγορίας Γ8, υποχρεούται να το παραδώσει στον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό για φύλαξη μέχρι την αποπεράτωση της διαχείρισης της περιουσίας του αποβιώσαντα ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποτέλεσμα μέσα σε ένα έτος από την ημέρα της παράδοσης του πυροβόλου όπλου στην Αστυνομία Κύπρου, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 40.

(γ) στον Επίσημο Παραλήπτη ή διαχειριστή της περιουσίας πτωχεύσαντος προσώπου το οποίο κατά το χρόνο της έκδοσης του διατάγματος παραλαβής, σύμφωνα με τον περί Πτώχευσης Νόμο εδικαιούτο να κατέχει πυροβόλο όπλο Κατηγορίας Γ8.

Απόκτηση και κατοχή πυρομαχικών

6.-(1) Η απόκτηση και κατοχή πυρομαχικών από πρόσωπο που δεν κατέχει άδεια κατοχής υπόκειται στο καθεστώς που ισχύει για τα πυροβόλα όπλα για τα οποία προορίζονται.

(2) Πρόσωπο που κατέχει άδεια απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου δικαιούται χωρίς άδεια να κατέχει ποσότητα πυρομαχικών που προορίζονται για το όπλο αυτό όπως καθορίζεται στο άρθρο 4(6) του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου.

(3) Η κατοχή πυρομαχικών συλλεκτικού όπλου απαγορεύεται.

(4) Η απόκτηση γεμιστήρων για ημιαυτόματα βραχύκαννα πυροβόλα όπλα με κεντρική επίκρουση, χωρητικότητας μέχρι είκοσι (20) φυσιγγίων, ή γεμιστήρων χωρητικότητας μέχρι δέκα (10) φυσιγγίων στην περίπτωση των μακρύκαννων πυροβόλων όπλων, επιτρέπεται μόνο για πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια Κατηγορίας  Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4 και Γ5:

Νοείται ότι, ο Αρχηγός Αστυνομίας ανακαλεί την άδεια απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου προσώπου που κατέχει γεμιστήρα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος εδαφίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να χορηγήσει ειδική άδεια για κατοχή γεμιστήρας χωρητικότητας μεγαλύτερης της προβλεπόμενης στο παρόν εδάφιο για συγκεκριμένη περίοδο και για σκοπούς συμμετοχής σε επίσημους αγώνες σκοποβολής αναγνωρισμένης ομοσπονδίας, νοουμένου ότι ο αιτητής εξασφάλισε σχετικό πιστοποιητικό, και η γεμιστήρα φυλάσσεται εντός αδειοδοτημένου σκοπευτηρίου.

(5) Οπλοπώλης δύναται να αρνηθεί να ολοκληρώσει οποιαδήποτε συναλλαγή για την απόκτηση πλήρων φυσιγγίων, πυρομαχικών ή συστατικών μερών πυρομαχικών, την οποία ευλόγως θεωρεί ύποπτη λόγω της φύσης και της κλίμακάς της, και αναφέρει οποιαδήποτε απόπειρα τέτοιας συναλλαγής στην Αστυνομία.

(6) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών διασφαλίζει τη σήμανση κάθε στοιχειώδους μονάδας συσκευασίας πυρομαχικών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δηλώνεται το όνομα του κατασκευαστή, ο αναγνωριστικός αριθμός παρτίδας, το διαμέτρημα και ο τύπος του πυρομαχικού:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ
Άδεια οπλοπώλη

7.-(1) Απαγορεύεται η κατασκευή, ή εισαγωγή ή επιδιόρθωση ή ανταλλαγή και διάθεση στην αγορά πυροβόλων όπλων Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5, Γ7 και Γ8 και μη πυροβόλων όπλων από οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν είναι κάτοχος άδειας οπλοπώλη, η οποία εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας με όρους που ήθελε κρίνει κατάλληλους:

Νοείται ότι αδειούχος οπλοπώλης θα απασχολείται μόνιμα σε κάθε υποστατικό το οποίο βρίσκεται στη νόμιμη κατοχή του, όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, τα δε πρόσωπα που εργοδοτούνται σε τέτοιο υποστατικό πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5 και της υποπαραγράφου (vii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου:

Νοείται περαιτέρω ότι κατά πάντα χρόνο λειτουργίας αδειούχου υποστατικού η παρουσία αδειούχου οπλοπώλη είναι υποχρεωτική, εκτός αν αυτός αναπληρείται από εργοδοτούμενο του τα στοιχεία του οποίου καθορίζονται εκ των προτέρων και εμφαίνονται επί της άδειας οπλοπώλη και ο οποίος παρουσιάζει πιστοποιητικά εργοδότησής του, όπως αυτά καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι όσον αφορά την άσκηση των πιο πάνω δραστηριοτήτων σε σχέση με αγωνιστικά τόξα, δεν απαιτείται η κατοχή άδειας οπλοπώλη:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, απαγορεύεται η εξ’ αποστάσεως αγορά πυροβόλων, μη πυροβόλων και συλλεκτικών όπλων, ουσιωδών μερών τους και πυρομαχικών, με εξαίρεση την περίπτωση των οπλοπωλών:

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, η εισαγωγή και μεταφορά πυροβόλων όπλων κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 από αδειούχο οπλοπώλη διενεργείται μετά από υποβολή αίτησης για απόκτηση ειδικής άδειας που εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για σκοπούς των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 34 και 53.

(2)(α) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια οπλοπώλη πυροβόλων όπλων Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5, Γ7 και Γ8, μη πυροβόλων ή συλλεκτικών ή συλλεκτικών όπλων τύπου Β ή απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων δύναται να υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με τον Τύπο Γ1 του Δευτέρου Παραρτήματος στον Αρχηγό Αστυνομίας.

(β) Η άδεια οπλοπώλη θα εκδίδεται διαζευκτικά, σχετικά με μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες οπλοπώλη:

(i) κατασκευής,

(ii) επιδιόρθωσης· και

(iii) εισαγωγής, ανταλλαγής και διάθεσης στην αγορά·

Νοείται ότι πρόσωπο που επιθυμεί να ασκήσει αποκλειστικά μια ή περισσότερες δραστηριότητες οπλοπώλη, όταν υποβάλλει αίτηση για έκδοση άδειας, αναγράφει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ή δραστηριότητες.

(γ) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίσει να χορηγήσει σε αιτητή άδεια οπλοπώλη, δεν εκδίδει σχετική άδεια πριν ο αιτητής καταβάλει -

(i) τέλος οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ (€8.540) για την περίπτωση άδειας κατασκευής, ή οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) στην περίπτωση που η κατασκευή δεν υπερβαίνει τα πέντε όπλα τον χρόνο·

(ii) τέλος €410 για την περίπτωση άδειας για εισαγωγή, ανταλλαγή και διάθεση στην αγορά πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Γ7, Γ8 και συλλεκτικού όπλου·

(iii) τέλος €105 για την περίπτωση άδειας επιδιόρθωσης·

(iv) τέλος χιλίων ευρώ (€1000) για την περίπτωση άδειας για εισαγωγή, ανταλλαγή και διάθεση στην αγορά πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 και συλλεκτικού όπλου τύπου Β:

Νοείται ότι ο κάτοχος άδειας οπλοπώλη για κατασκευή πυροβόλων όπλων δύναται να ασκεί και τις δραστηριότητες της εισαγωγής, επιδιόρθωσης, ανταλλαγής και διάθεσης στην αγορά πυροβόλων όπλων χωρίς άλλη ειδική άδεια.

(δ) Άδεια οπλοπώλη δύναται να χορηγείται σε νομικό πρόσωπο, νοουμένου ότι το εν λόγω νομικό πρόσωπο θα ορίζει ένα τουλάχιστο κατά νόμο υπεύθυνο πρόσωπο για κάθε υποστατικό στο οποίο δραστηριοποιείται, τα στοιχεία του οποίου θα αναφέρονται στην άδεια και  το οποίο πρέπει να  είναι αδειούχος οπλοπώλης και να κατονομάζεται με γραπτή δήλωση του νομικού προσώπου που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για έκδοση οποιασδήποτε τέτοιας άδειας.

(3)(α) Σε περίπτωση που υποβάλλεται στον Αρχηγό Αστυνομίας αίτηση δυνάμει του εδαφίου (2), ο Αρχηγός Αστυνομίας, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία  υποβολής της αίτησης, εξετάζει την αίτηση, αποφασίζει επ’αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή του στον αιτητή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας, η άδεια θα θεωρείται ως μη χορηγηθείσα και ο αιτητής θα έχει δικαίωμα προσφυγής δυνάμει του άρθρου 48 του παρόντος Νόμου, χωρίς την απαιτούμενη επίδοση ειδοποίησης από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

(β) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδίδει άδεια οπλοπώλη μόνον εάν ικανοποιείται ότι ο αιτητής-

(i) έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του.

(ii) διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.

(iii) δεν κρίνεται επικίνδυνος για τον εαυτό του, τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια, σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου ή μετά από γνωμάτευση κυβερνητικού ιατρικού συμβουλίου.·

(iv) δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στη παράγραφο (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5.

(v) δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σαν αδίκημα για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(vi) διατηρεί κατάλληλο και ασφαλές υποστατικό για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του οπλοπώλη και την ασφαλή φύλαξη των πυροβόλων όπλων.

(vii) εφόσον πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχει τύχει αναβολής εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων δυνάμει των διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, όχι όμως για λόγους ψυχικής υγείας.

(γ) Σε περίπτωση που αδειούχος οπλοπώλης κατηγορείται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (iv) και (v) της παραγράφου (β) και είναι κάτοχος οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου, αυτό θα περιέρχεται στη φύλαξη της Αστυνομίας μέχρι εκδικάσεως της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου και ανάλογα με το αποτέλεσμα της δίκης θα γίνεται διάθεση του πυροβόλου όπλου είτε με την επιστροφή του είτε με τη δήμευσή του.

(δ) Πρόσωπο που καταδικάζεται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις υπο-παραγράφους (iv) και (v) της παραγράφου (β) δικαιούται, ύστερα από παρέλευση δέκα χρόνων από την ημερομηνία καταδίκης του και δέκα χρόνων από την ημερομηνία της αποφυλάκισής του, να υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, για την εξασφάλιση άδειας οπλοπώλη.

(4) Η άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας δυνάμει του εδαφίου (3) -

(α) ισχύει για περίοδο πέντε ετών. και

(β) δύναται να ανανεωθεί από αυτόν για περίοδο μέχρι πέντε ετών, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3), κατόπιν καταβολής:

(i) τέλους χιλίων επτακοσίων ευρώ (€1700) για την περίπτωση άδειας κατασκευής, ή εκατόν εβδομήντα ευρώ (€170) στην περίπτωση που η κατασκευή δεν υπερβαίνει τα πέντε όπλα τον χρόνο,

(ii) τέλους ογδόντα πέντε ευρώ («€85») για την περίπτωση άδειας για εισαγωγή, ανταλλαγή και διάθεση στην αγορά,

(iii) τέλους σαράντα ευρώ (€40) για την περίπτωση άδειας επιδιόρθωσης,

(iv) τέλους πεντακοσίων ευρώ (€500) για την περίπτωση άδειας  για  εισαγωγή, ανταλλαγή και διάθεση στην αγορά πυροβόλου όπλου  Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 και συλλεκτικού όπλου τύπου Β.

(5)(α) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά την παροχή εύλογης και γραπτής ειδοποίησης στο πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε άδεια δυνάμει του εδαφίου (3), να τροποποιεί, αναστέλλει ή ανακαλεί τέτοια ισχύουσα άδεια, εφόσον δεν πληρούνται πλέον οποιεσδήποτε από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3).

(β) Άδεια που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (3) θεωρείται άκυρη από την ημερομηνία της καταδίκης του αδειούχου για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (iv) και (v) της παραγράφου (β) του εδαφίου (3).

Υποχρεώσεις οπλοπώλη

8.-(1) Κάθε οπλοπώλης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την εισαγωγή ή παραλαβή πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5, Γ7 και Γ8, μη πυροβόλου ή συλλεκτικού όπλου ή συλλεκτικού όπλου τύπου Β ή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου, να ενημερώνει γραπτώς τον Αρχηγό Αστυνομίας, δίδοντας λεπτομερή περιγραφή του εν λόγω όπλου για σκοπούς ελέγχου:

Νοείται ότι δεν απαιτείται άδεια απόκτησης και κατοχής πυροβόλου, μη πυροβόλου ή συλλεκτικού όπλου ή συλλεκτικού όπλου τύπου Β ή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου για την κατοχή αντίστοιχου όπλου από αδειούχο οπλοπώλη ή εργοδοτούμενό του που κατέχει τέτοιο όπλο εντός των εγκεκριμένων υποστατικών του για σκοπούς του επιτηδεύματός του.

(2)  Κάθε οπλοπώλης υποχρεούται να τηρεί αρχείο, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, εισόδου και εξόδου των πυροβόλων όπλων της Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 και Γ8, μη πυροβόλων ή συλλεκτικών όπλων ή συλλεκτικών όπλων τύπου Β ή απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, το οποίο να περιέχει στοιχεία που να επιτρέπουν τον προσδιορισμό του πυροβόλου όπλου, ιδίως τον τύπο, τη μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα, τον αριθμό κατασκευής κάθε πυροβόλου όπλου, καθώς και το σήμα που τοποθετείται στον κορμό ή σκελετό του ως μοναδική σήμανση, τον αριθμό σειράς ή τη μοναδική σήμανση που τοποθετείται στα ουσιώδη συστατικά μέρη, όταν διαφέρει από τη σήμανση στον κορμό ή σκελετό του πυροβόλου όπλου, το ονοματεπώνυμο και τις διευθύνσεις των προμηθευτών και των αγοραστών ή των κατόχων του πυροβόλου όπλου μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία ή τις αντίστοιχες ημερομηνίες, τυχόν μετατροπές ή τροποποιήσεις ενός πυροβόλου όπλου που οδηγούν σε αλλαγή της κατηγορίας ή υποκατηγορίας του, μεταξύ των οποίων η πιστοποιημένη απενεργοποίηση ή καταστροφή του μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία ή τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

(3)  Κάθε οπλοπώλης υποχρεούται να φυλάσσει τα στοιχεία που καταχωρεί στο αρχείο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία της καταχώρησής τους και να επιδεικνύει στον Αρχηγό Αστυνομίας το αρχείο, όποτε αυτό του ζητηθεί:

Νοείται ότι ο αδειούχος οπλοπώλης υποχρεούται ευθύς αμέσως μετά την παύση της δραστηριότητάς του ως οπλοπώλη να παραδώσει το αρχείο στον Αρχηγό Αστυνομίας.

(4) Για σκοπούς αναγνώρισης και ιχνηλασία κάθε συναρμολογημένου πυροβόλου όπλου, ο Αρχηγός Αστυνομίας, τη στιγμή της κατασκευής πυροβόλου όπλου στη Δημοκρατία, μεριμνά για τη διατήρηση εύχρηστης σήμανσης, η οποία φέρει αριθμητικό ή αλφαριθμητικό κωδικό και την οποία αποτυπώνει σε κάθε συναρμολογημένο πυροβόλο όπλο, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εύκολης αναγνώρισης της χώρας κατασκευής.

(5)(α) Συλλεκτικό όπλο, συλλεκτικό όπλο τύπου Β ή πυροβόλο όπλο που έχει απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Κανονισμών και δεν έχει επαρκή στοιχεία αναγνώρισης που να το καθιστούν μοναδικό, σφραγίζεται με το σήμα της Δημοκρατίας ή της Αστυνομίας και αριθμείται με τρόπο και σε σημείο που η Αστυνομία κρίνει κατάλληλο.

(β) Για την αρίθμηση όπλου σύμφωνα με την παράγραφο (α), αναγράφεται το πρόθεμα «Σ» αν είναι συλλεκτικό και το πρόθεμα «Α» αν είναι απενεργοποιημένο και ο αριθμός του πιστοποιητικού του όπλου.

Διάθεση πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Γ8 σε κάτοικο της Δημοκρατίας

9. Επιτρέπεται η διάθεση πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Γ8 σε κάτοικο της Δημοκρατίας υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (γ) μέχρι (στ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5.

Διάθεση πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 και Γ8 σε μη κάτοικο της Δημοκρατίας

10. Επιτρέπεται η διάθεση πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 και Γ8 σε πρόσωπο που δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση ότι -

(α) πληρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (γ) μέχρι (στ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5. και

(α1) προσκομίζεται προηγουμένως συγκατάθεση από το κράτος κατοικίας του για μεταφορά από τη Δημοκρατία σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου που προτίθεται να αγοράσει· και

(β)(i) το πρόσωπο στο οποίο διατίθεται έχει λάβει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 14, για μεταφορά του εν λόγω πυροβόλου όπλου, αυτοπροσώπως, στη χώρα κατοικίας του, ή

(ii) το πρόσωπο στο οποίο διατίθεται έχει δηλώσει και αιτιολογήσει γραπτώς την πρόθεσή του να κατέχει το πυροβόλο όπλο στη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ
Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους

11. Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στη μεταφορά πυροβόλων όπλων από τη Δημοκρατία σε άλλο κράτος μέλος και αντίστροφα, περιλαμβανομένης και της πωλήσεως δι’ αλληλογραφίας.

Απαγόρευση μεταφοράς πυροβόλων όπλων στη Δημοκρατία από κράτος μέλος χωρίς άδεια

12.-(1) Απαγορεύεται η μεταφορά πυροβόλων και μη πυροβόλων όπλων από κράτος μέλος στη Δημοκρατία από οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν είναι κάτοχος άδειας μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποστολής.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας με γνωστοποίησή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει κατάλογο πυροβόλων και μη πυροβόλων όπλων, των οποίων η μεταφορά από κράτος μέλος στη Δημοκρατία επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη συναίνεσή του:

Νοείται ότι, η αναφερόμενη στο παρόν εδάφιο συναίνεση παρέχεται από τον Αρχηγό αφού πρώτα εξασφαλιστεί προηγούμενη συγκατάθεση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12Α.

Προηγούμενη συγκατάθεση για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων προς τη Δημοκρατία

12Α.-(1) Κάτοικος της Δημοκρατίας ο οποίος επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια μεταφοράς πυροβόλου όπλου προς τη Δημοκρατία, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 12, υποβάλλει γραπτή αίτηση για εξασφάλιση προηγούμενης συγκατάθεσης από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

(2) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Αρχηγό Αστυνομίας, μαζί με την αίτησή του, τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) To όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή ή του παραχωρούντος του πυροβόλου όπλου και του αγοραστή ή του αποκτώντος του πυροβόλου όπλου ή ενδεχομένως του ιδιοκτήτη αυτού∙

(β) τη διεύθυνση στην οποία αποστέλλεται ή μεταφέρεται το συγκεκριμένο πυροβόλο ή μη πυροβόλο όπλο·

(γ) τον αριθμό των πυροβόλων ή μη πυροβόλων όπλων που αποστέλλονται ή μεταφέρονται∙

(δ) τα στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του πυροβόλου όπλου καθώς και ένδειξη ότι το εν λόγω πυροβόλο όπλο έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της 1ης Ιουλίου 1969 περί της αμοιβαίας αναγνώρισης των εντύπων σφραγίδων δοκιμής των φορητών πυροβόλων όπλων∙

(ε) το μεταφορικό μέσο∙ και

(στ) την ημερομηνία αναχώρησης και την προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης.

(3)(α) Ο Αρχηγός Αστυνομίας, εξετάζει την αίτηση σε εύλογο χρόνο, αποφασίζει επ’ αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή του στον αιτητή.

(β) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδίδει προηγούμενη συγκατάθεση για εξασφάλιση άδειας μεταφοράς προς τη Δημοκρατία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες μεταφοράς και την ασφάλεια, και εφόσον ικανοποιείται ότι ο αιτητής πληροί τις αναφερόμενες στις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5  προϋποθέσεις.

(γ) Η εκδιδόμενη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου προηγούμενη συγκατάθεση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2).

(4) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίσει να χορηγήσει προηγούμενη συγκατάθεση για εξασφάλιση άδειας μεταφοράς πυροβόλου όπλου προς τη Δημοκρατία, εκδίδει τη σχετική συγκατάθεση, αφού ο αιτητής καταβάλει τέλος είκοσι ευρώ (€20).

(5)(α) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά από την παροχή εύλογης και γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο οποίο εξέδωσε προηγούμενη συγκατάθεση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) να τροποποιεί, να αναστέλλει ή/και να ανακαλεί τέτοια ισχύουσα συγκατάθεση, σε περίπτωση που δεν πληρούται πλέον οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3)  προϋποθέσεις ή η ασφάλεια κατά τη μεταφορά.

(β) Προηγούμενη συγκατάθεση που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) καθίσταται άκυρη από την ημερομηνία καταδίκης του κατόχου της για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις των υποπαραγράφων (iii) και (iv) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 14.

(6) Προηγούμενη συγκατάθεση που  εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), πρέπει να συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι τη Δημοκρατία και ο κάτοχος της προηγούμενης συγκατάθεσης έχει υποχρέωση να την επιδεικνύει οποτεδήποτε αυτό του ζητηθεί.

(7) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση μεταφοράς μεταξύ οπλοπωλών.

Παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών τους και πυρομαχικών

12Β.-(1) Απαγορεύεται η αγορά, πώληση, παράδοση, μεταφορά ή μετακίνηση πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών τους ή πυρομαχικών από και προς τη Δημοκρατία, ή μέσω αυτής, εάν ένα από τα εν λόγω κράτη μέλη δεν το επιτρέπει, ή εάν δεν φέρουν σήμανση.

(2) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5,000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση μεταφοράς πυροβόλων όπλων από τη Δημοκρατία προς κράτος μέλος χωρίς άδεια

13.-(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, απαγορεύεται η μεταφορά πυροβόλων όπλων από τη Δημοκρατία προς άλλο κράτος μέλος από οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν για την συγκεκριμένη μεταφορά πυροβόλων όπλων είναι κάτοχος άδειας μεταφοράς, η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 14 από τον Αρχηγό της Αστυνομίας.

(2) Η άδεια μεταφοράς, η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 14, πρέπει να συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι τον προορισμό τους και το πρόσωπο που έχει τον έλεγχο της μεταφοράς υποχρεούται να την επιδεικνύει οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Άδεια μεταφοράς

14.-(1) Πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια μεταφοράς πυροβόλου όπλου από τη Δημοκρατία σε κράτος μέλος, δικαιούται να υποβάλει γραπτή αίτηση στον Αρχηγό Αστυνομίας.

(2) (α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β) κατά την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Αρχηγό Αστυνομίας τα ακόλουθα:

(i) το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή ή του παραχωρούντος και του αγοραστή ή του αποκτώντος ή ενδεχομένως του ιδιοκτήτη.

(ii) τη διεύθυνση, στην οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα συγκεκριμένα πυροβόλα όπλα.

(iii) τον αριθμό των πυροβόλων όπλων που αποστέλλονται ή μεταφέρονται.

(iv) τα στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό κάθε πυροβόλου όπλου καθώς και ένδειξη ότι το πυροβόλο όπλο έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης της 1ης Ιουλίου 1969 περί της αμοιβαίας αναγνώρισης των εντύπων σφραγίδων δοκιμής των φορητών πυροβόλων όπλων.

(v) το μεταφορικό μέσο. και

(vi) την ημερομηνία αναχώρησης και την προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης.

(β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (v) και (vi) της παραγράφου (α) δεν απαιτείται να υποβάλλονται σε περίπτωση μεταφοράς μεταξύ οπλοπωλών.

(3)(α) Σε περίπτωση που υποβάλλεται στον Αρχηγό Αστυνομίας αίτηση δυνάμει του εδαφίου (1), ο Αρχηγός Αστυνομίας, σε εύλογο χρόνο, εξετάζει την αίτηση, αποφασίζει επ΄ αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή του στον αιτητή.

(β) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδίδει άδεια μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες μεταφοράς και την ασφάλεια, και υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιείται ότι ο αιτητής -

(i) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

(i) δεν κρίνεται επικίνδυνος για τον εαυτό του, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου ή μετά από γνωμάτευση κυβερνητικού ιατρικού συμβουλίου.

(iii) δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5.

(iv) δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σαν αδίκημα για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. και

(v) δεν έχει νόμιμα απαλλαγεί από την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή δεν έχει τύχει αναβολής εκπλήρωσής τους για λόγους ψυχικής υγείας δυνάμει των διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση.

(γ) Πρόσωπο που καταδικάζεται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (iii) και (iv) της παραγράφου (β) δικαιούται ύστερα από παρέλευση δέκα ετών από την ημερομηνία καταδίκης του και δέκα ετών από την ημερομηνία της αποφυλάκισής του, να υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για την εξασφάλιση άδειας μεταφοράς.

(4) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίζει να χορηγήσει σε αιτητή άδεια μεταφοράς, δεν εκδίδει τη σχετική άδεια πριν ο αιτητής του καταβάλει τέλος είκοσι ευρώ.

(5) Η άδεια που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (3) περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και ισχύει για περίοδο έξι μηνών.

(6)(α) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά από την παροχή εύλογης και γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο οποίο εξέδωσε άδεια δυνάμει του εδαφίου (3) να τροποποιεί, αναστέλλει, ανακαλεί τέτοια ισχύουσα άδεια, εφόσον δεν πληρούται πλέον οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη παράγραφο (β) του εδαφίου (3) ή η ασφάλεια κατά την μεταφορά.

(β) Άδεια, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (3) ή από την ημερομηνία απόλυσης αδειούχου εθνοφρουρού ή εφέδρου λόγω απαλλαγής του από την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή λόγω χορηγηθείσας αναβολής εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων για λόγους ψυχικής υγείας, δυνάμει των διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση, θεωρείται άκυρη από την ημερομηνία καταδίκης του αδειούχου για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (iii) και (iv) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3).

Εξαίρεση από την απαγόρευση του άρθρου 13

15.-(1) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να παρέχει σε οπλοπώλη το δικαίωμα μεταφοράς πυροβόλων όπλων από τη Δημοκρατία σε οπλοπώλη εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, χωρίς άδεια μεταφοράς. Ο Αρχηγός Αστυνομίας χορηγεί, για το σκοπό αυτό, έγκριση με τριετή μέγιστη διάρκεια, την οποία έχει εξουσία να ανακαλεί με αιτιολογημένη απόφασή του.

(2) Η έγκριση, η οποία χορηγείται δυνάμει του εδαφίου (1), ή πιστοποιημένο αντίγραφό της πρέπει να συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι τον προορισμό τους, το δε πρόσωπο που έχει τον έλεγχο της μεταφοράς υποχρεούται να επιδεικνύει την έγκριση ή το αντίγραφο οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

(3) Κάθε οπλοπώλης, που του έχει χορηγηθεί δυνάμει του εδαφίου (1) έγκριση, γνωστοποιεί στον Αρχηγό Αστυνομίας, το αργότερο κατά την μεταφορά κάθε φορτίου πυροβόλων όπλων, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 14.

Ενημέρωση κρατών μελών

16.-(1) Ο Αρχηγός Αστυνομίας κοινοποιεί την αναφερόμενη στο εδάφιο (2) του άρθρου 12 γνωστοποίηση στα κράτη μέλη.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας ανταλλάσσει-

(α) πληροφορίες με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/686 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2019 για τον καθορισμό των λεπτομερών ρυθμίσεων δυνάμει της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη συστηματική ανταλλαγή, με ηλεκτρονικά μέσα, πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά πυροβόλων όπλων εντός της Ένωσης» σχετικά με τις άδειες που χορηγούνται για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/689 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με το πιλοτικό έργο για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων διοικητικής συνεργασίας που καθορίζονται στην οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά», και

(β) πληροφορίες σχετικά με την άρνηση χορήγησης αδειών για λόγους ασφάλειας ή που συνδέονται με την αξιοπιστία του συγκεκριμένου προσώπου.

Μεταφορά πυροβόλων όπλων διαμέσου της Δημοκρατίας

17.-(1) Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 12 έως 15, η κατοχή πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια ταξιδιού προς κράτος μέλος μέσω της Δημοκρατίας επιτρέπεται μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εξασφαλίσει έγκριση από τον Αρχηγό της Αστυνομίας.

(2) Η έγκριση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ισχύει για ένα ή περισσότερα ταξίδια, και έχει μονοετή μέγιστη διάρκεια.

(3) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να χορηγεί την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) έγκριση, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτητής είναι κάτοχος Ευρωπαϊκού Δελτίου Πυροβόλου Όπλου. Η εν λόγω έγκριση αναγράφεται στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να επιδεικνύει το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου όποτε αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου

18.-(1) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εξασφαλίσει Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου, για κατοχή και χρήση πυροβόλου όπλου σε κράτος μέλος, υποβάλλει γραπτή αίτηση στον Αρχηγό Αστυνομίας:

Νοείται ότι, το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου όπλου εκδίδεται σε κυνηγούς, όσον αφορά πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην κατηγορία Γ8, και σε σκοπευτές, όσον αφορά πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην κατηγορία  Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4 και Γ5, και εξουσιοδοτεί τα πιο πάνω πρόσωπα να έχουν στην κατοχή τους ένα ή περισσότερα πυροβόλα όπλα κατά τη διάρκεια ταξιδιού μέσω δύο ή περισσότερων κρατών μελών για τον σκοπό της δραστηριότητάς τους, υπό την προϋπόθεση ότι-

(α) στο ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου αναγράφεται το συγκεκριμένο πυροβόλο όπλο· και

(β) ο αιτητής είναι σε θέση να τεκμηριώσει τους λόγους του ταξιδιού του, ειδικότερα προσκομίζοντας πρόσκληση ή άλλη απόδειξη των δραστηριοτήτων κυνηγίου, σκοποβολής ή ιστορικής αναπαράστασης στο κράτος μέλος προορισμού.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας εκδίδει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου στον αιτητή, εφόσον αυτός προσκομίζει πιστοποιητικό εγγραφής και άδεια απόκτησης και κατοχής του πυροβόλου όπλου και αφού καταβληθεί από τον αιτητή τέλος σαράντα ευρώ.

(3) [Διαγράφηκε].

(4) Το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2) δεν μεταβιβάζεται και, είναι προσωποπαγές έγγραφο, το οποίο έχει πάντοτε στην κατοχή του το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το πυροβόλο όπλο και στο οποίο αναγράφονται τα πυροβόλα όπλα, τα οποία κατέχει και χρησιμοποιεί ο κάτοχός του, οι αλλαγές της κατοχής ή των χαρακτηριστικών του κάθε πυροβόλου όπλου και η απώλεια, κλοπή ή καταστροφή του.

(5) Το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου ισχύει για περίοδο πέντε (5) ετών και περιέχει τα προβλεπόμενα στο Δεύτερο Παράρτημα στοιχεία.

(6) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά από την παροχή εύλογης και γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο οποίο εξέδωσε Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου να τροποποιεί, αναστέλλει ή ανακαλεί το εν λόγω δελτίο, εφόσον δεν πληρείται οποιοσδήποτε από τους όρους έκδοσής του.

Έλεγχος από το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων

19. Ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων έχει εξουσία να ελέγχει, ανάλογα με την περίπτωση, ότι τα μεταφερόμενα ή τα διαμετακομιζόμενα πυροβόλα όπλα συνοδεύονται από τις απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις ή συναινέσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 7, 12, 12Α, 13, 15, 17 ή 18, ανάλογα με την περίπτωση, και ότι οι ταξιδιώτες που προέρχονται από τρίτες χώρες κατέχουν άδεια εισαγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 29, 31 ή 32, ανάλογα με την περίπτωση, και, εφόσον προτίθενται να μεταβούν μέσω της Δημοκρατίας σε κράτος μέλος, ότι συμμορφώνονται με το άρθρο 17.

Απαγόρευση εισαγωγής πυροβόλων όπλων και ουσιωδών συστατικών μερών στη Δημοκρατία χωρίς σήμανση

19Α.-(1) Απαγορεύεται η εισαγωγή από τρίτη χώρα ή η μεταφορά από άλλο κράτος μέλος στη Δημοκρατία πυροβόλου όπλου ή οποιουδήποτε ουσιώδους συστατικού μέρους πυροβόλου όπλου που κατασκευάστηκε ή εισήχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά ή μετά την 14η Σεπτεμβρίου 2018, εκτός εάν έχει λάβει σήμανση αμέσως μετά την κατασκευή του και το αργότερο πριν από την τοποθέτησή του στην αγορά ή αμέσως μετά την εισαγωγή του στη Δημοκρατία.

(2) Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων έχει εξουσία να ελέγχει κατά πόσο πυροβόλο όπλο ή ουσιώδες συστατικό μέρος που εισάγεται ή μεταφέρεται στη Δημοκρατία διαθέτει, κατά το στάδιο της εισαγωγής ή της μεταφοράς του, ανάλογα με την περίπτωση,  την απαιτούμενη σήμανση.

(3) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να ελέγχει κατά πόσο πυροβόλο όπλο ή ουσιώδες συστατικό μέρος που εισάγεται ή μεταφέρεται στη Δημοκρατία χωρίς την απαιτούμενη σήμανση, λαμβάνει τέτοια σήμανση, αμέσως μετά την εισαγωγή ή μεταφορά του στη Δημοκρατία ή πριν από την τοποθέτησή του στην αγορά.

(4) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5,000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ενημέρωση κρατών μελών

20.-(1) Ο Αρχηγός Αστυνομίας διαβιβάζει έγκαιρα όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που διαθέτει αναφορικά με τις οριστικές μεταφορές πυροβόλων όπλων στο κράτος μέλος προορισμού.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας διαβιβάζει τις πληροφορίες που λαμβάνει κατ’ εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 5, αναφορικά με την απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων από μη κατοίκους της Δημοκρατίας, και στα άρθρα 14 και 15 αναφορικά με τη μεταφορά πυροβόλων όπλων, το αργότερο κατά τη μεταφορά των πυροβόλων όπλων στο κράτος μέλος προορισμού και, ανάλογα με την περίπτωση, το αργότερο κατά τη μεταφορά στα κράτη μέλη διαμετακόμισης.

ΜΕΡΟΣ V ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ
Απόκτηση και κατοχή μη πυροβόλων όπλων

21. Η απόκτηση ή κατοχή μη πυροβόλων όπλων επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται στο παρόν Μέρος.

Απόκτηση, κατοχή ή χρήση συγκεκριμένων κατηγοριών μη πυροβόλων όπλων

22.-(1)(α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β), απαγορεύεται η απόκτηση, κατοχή ή χρήση -

(i) οποιουδήποτε μη πυροβόλου όπλου, εξαιρουμένων των όπλων που δυνατό να χρησιμοποιηθούν από δήμους ή άλλες αρμόδιες αρχές αποκλειστικά για αναισθητοποίηση ή θανάτωση ζώων·

(ii) οποιουδήποτε όπλου τάξης ή τύπου που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδώσει, μετά από αίτηση, άδεια κατοχής για την απόκτηση, κατοχή ή χρήση όπλου για τα όπλα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) ή (ii) της παραγράφου (α), στην οποία άδεια καθορίζονται οι όροι κατοχής, υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιείται ότι δεν υφίστανται περί του αντιθέτου λόγοι δημόσιας τάξης ή ασφάλειας και αφού καταβληθεί τέλος δεκαπέντε ευρώ.

(γ) πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη της παραγράφου (α), χωρίς την εξουσιοδότηση άδειας που εκδίδεται με βάση την παράγραφο (β), είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 3 χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά από την παροχή εύλογης και γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο οποίο εξέδωσε άδεια δυνάμει του εδαφίου (1), να τροποποιεί, αναστέλλει ή ανακαλεί τέτοια ισχύουσα άδεια εφόσον δεν πληρούται πλέον οποιοσδήποτε από τους όρους που καθορίζονται στην άδεια κατοχής που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) ή για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας.

(3) Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας κατοχής εκδιδόμενης δυνάμει του εδαφίου (1) κατηγορείται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5 και είναι κάτοχος οποιουδήποτε όπλου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το όπλο το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της άδειας περιέρχεται στη φύλαξη της Αστυνομίας Κύπρου, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου και ανάλογα με το αποτέλεσμα της δίκης γίνεται η διάθεση του όπλου είτε με την επιστροφή του είτε με τη δήμευσή του.

(4) Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας κατοχής εκδιδόμενης δυνάμει του εδαφίου (1) καταδικάζεται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5, δικαιούται, ύστερα από παρέλευση δέκα ετών από την ημερομηνία καταδίκης του και δέκα ετών από την ημερομηνία της αποφυλάκισής του, να υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για την εξασφάλιση άδειας απόκτησης και κατοχής όπλου που αναφέρεται στις υποπαράγραφους (i) ή (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1).

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (7) του άρθρου 5.

(6) Η άδεια κατοχής θεωρείται άκυρη στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 5.

Απόκτηση, κατοχή ή χρήση αεροβόλου όπλου διαμετρήματος 4,5 χιλιοστομέτρων

23.-(α) Απαγορεύεται η απόκτηση, κατοχή, φύλαξη, έλεγχος, μεταφορά ή χρήση αεροβόλου διαμετρήματος μέχρι 4,5 χιλιοστομέτρων από οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν είναι κάτοχος άδειας απόκτησης, κατοχής ή χρήσης αεροβόλου όπλου, η οποία εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας:

Νοείται ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να παραχωρήσει άδεια απόκτησης, κατοχής ή χρήσης αεροβόλου όπλου διαμετρήματος πέραν των 4,5 χιλιοστομέτρων  σε μέλος σκοπευτικού σωματείου εγγεγραμμένου σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, αποκλειστικά για σκοπευτικούς σκοπούς σε αδειούχο σκοπευτήριο.

(β) Πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου (α) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), το άρθρο 5 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία σε σχέση με την άδεια απόκτησης, κατοχής ή χρήσης αεροβόλου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), τον αδειούχο και το όπλο που αποτελεί αντικείμενο τέτοιας άδειας.

(3) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίζει να χορηγήσει σε αιτητή άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1), δεν εκδίδεται σχετική άδεια πριν ο αιτητής του καταβάλει τέλος δεκαπέντε ευρώ.

Αθλητικά πιστόλια και άλλα μη πυροβόλα όπλα

24.-(1) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδίδει εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης άδεια απόκτησης, κατοχής ή χρήσης, μεταφοράς εντός της Δημοκρατίας ή χρήσεως όπλου χρωματοσφαίρισης (paintball gun), αθλητικού πιστολιού, όπλου που έχει σχεδιαστεί για να δίδει σήμα συναγερμού ή για σηματοδότηση ή για διάσωση ή για σφαγή ζώων ή για αλιεία με καμάκι ή για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς, αγωνιστικού τόξου και του εξοπλισμού του αγωνιστικού τόξου, σε οποιοδήποτε κατάλληλο προς το σκοπό αυτό πρόσωπο και με τέτοιους όρους τους οποίους επιβάλλει η κάθε περίπτωση και οι οποίοι καθορίζονται στην άδεια, αφού καταβληθεί τέλος δεκαπέντε ευρώ.

(2) Πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 3 χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Οι διατάξεις του άρθρου 5 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε σχέση με την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) άδεια απόκτησης, κατοχής ή χρήσης όπλων, τον κάτοχο τέτοιας άδειας και το όπλο που αποτελεί αντικείμενο αυτής.

Απαγόρευση μεταφοράς αεροβόλου πιστολιού ή περιστρόφου

24Α.-(1) Με εξαίρεση τη μεταφορά αεροβόλου όπλου για σκοπούς κυνηγίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, η μεταφορά αεροβόλου πιστολιού ή περιστρόφου, ανεξαρτήτως διαμετρήματος, απαγορεύεται εκτός κατόπιν άδειας σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η μεταφορά του αεροβόλου εντός της Δημοκρατίας για τον σκοπό που καθορίζεται στην άδεια.

(2) Πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5,000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση κατασκευής διάθεσης και συναφών δραστηριοτήτων σχετικά με επικίνδυνα αντικείμενα ή πυρομαχικά

25.-(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να εισάγει, κατασκευάζει, διαθέτει στην αγορά, αποκτά, μεταφέρει ή έχει στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχό του οποιοδήποτε αντικείμενο οποιασδήποτε περιγραφής κατασκευασμένο ή διασκευασμένο για ηλεκτρική ή άλλης μορφής εκκένωση ή εκτόξευση οποιουδήποτε επιβλαβούς υγρού ή αερίου ή χημικής ουσίας ή άλλου υλικού ή ενέργειας ή οποιαδήποτε πυρομαχικά τα οποία περιέχουν ή είναι διασκευασμένα ώστε να περιέχουν οποιοδήποτε επιβλαβές υγρό ή αέριο ή χημική ουσία ή άλλο υλικό.

(2) Πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 3 χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ
Απαγόρευση κατασκευής διάθεσης στην αγορά και συναφών δραστηριοτήτων σχετικά με μη πυροβόλα όπλα

26. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ VII ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ
Μεταβίβαση πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου

27.-(1) Απαγορεύεται η μεταβίβαση πυροβόλου ή μη πυροβόλου όπλου, με πώληση ή δωρεά, από πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος πιστοποιητικού εγγραφής όπλου και άδειας κατοχής αναφορικά με το εν λόγω όπλο, εκτός εάν το εν λόγω πρόσωπο και το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβαστεί το όπλο υποβάλουν αίτηση στον Αρχηγό Αστυνομίας και ο Αρχηγός Αστυνομίας εγκρίνει την αίτηση.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εγκρίνει αίτηση που του υποβάλλεται με βάση το εδάφιο (1) υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιείται ότι το πρόσωπο προς το οποίο πρόκειται να γίνει η μεταβίβαση δικαιούται με βάση τον παρόντα Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο νόμο να έχει στη φύλαξη, κατοχή ή έλεγχο του ή να χρησιμοποιεί ή μεταφέρει εντός της Δημοκρατίας πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο.

Χρησιμοποίηση, μεταφορά πυροβόλων όπλων ή μη πυροβόλων όπλων εντός ή εκτός της Δημοκρατίας

28.-(1) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ή μεταφορά εντός της Δημοκρατίας οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Γ8 από οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν είναι κάτοχος άδειας κατοχής, όπως προβλέπεται στα άρθρο 5:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις ξένων επισκεπτών από τρίτες χώρες που εισάγουν για προσωπική τους χρήση όπλα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 32 του παρόντος Νόμου.

(2) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά τη διάρκεια κλειστής περιόδου, όπως αυτή καθορίζεται στον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο να χρησιμοποιεί ή μεταφέρει εντός της Δημοκρατίας πυροβόλο όπλο της Κατηγορίας Δ ή αεροβόλο, εκτός -

(α) εάν είναι κάτοχος ειδικής άδειας την οποία εκδίδει ο Αρχηγός Αστυνομίας, με την οποία επιτρέπεται η χρήση και μεταφορά πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Δ ή αεροβόλου για το σκοπό που καθορίζεται στην άδεια. ή

(β) για οποιονδήποτε σκοπό εξουσιοδοτημένο με βάση τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο.

(3) Οι πρόνοιες του εδαφίου (2) δεν εφαρμόζονται:

(α) σε περίπτωση μεταφοράς μη συναρμολογημένου πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Δ σε δημόσιο δρόμο κατά την ημέρα που προηγείται της ανοικτής περιόδου κυνηγίου νοουμένου ότι το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) είναι κάτοχος άδειας κυνηγίου σε ισχύ,

(β) σε περίπτωση αδειούχου οπλοπώλη που κατέχει ή μεταφέρει, μεταξύ των ωρών 07.00 και 22.00, όπλα που κατέχει νόμιμα για σκοπούς του επιτηδεύματός του, για επίδειξη, επιδιόρθωση ή δοκιμή σε αδειούχο σκοπευτήριο ή όπλα που κατέχει καθ΄ οιονδήποτε χρόνο για σκοπούς μεταφοράς από και προς αεροδρόμιο, λιμάνι ή αποθήκη αποταμίευσης αμέσως μετά την παραλαβή ή αποστολή των από και προς ξένη χώρα, και

(γ) σε περίπτωση μεταφοράς πυροβόλου όπλου κατηγορίας Δ ή αεροβόλου για σκοπούς επιδιόρθωσης στα υποστατικά αδειούχου επιδιορθωτή, νοουμένου ότι ο κάτοχος του όπλου έχει υποβάλει στον Υπεύθυνο του Αστυνομικού Σταθμού, της περιοχής όπου διαμένει, γραπτή ειδοποίηση, τουλάχιστον εικοσιτέσσερις ώρες πριν από την μεταφορά η οποία θα διενεργείται στο χρονικό διάστημα μεταξύ της ανατολής και δύσης του ηλίου.

(4) Ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να εκδίδει ετήσια άδεια μεταφοράς και χρήσης πυροβόλου όπλου ή αεροβόλου σε μέλος σκοπευτικού σωματείου, εγγεγραμμένου σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, για σκοπούς συμμετοχής σε διεθνείς, παγκύπριους, επαρχιακούς ή άλλους σκοπευτικούς αγώνες ή για σκοπούς εκγύμνασης σε αδειούχο σκοπευτήριο.

(5) Απαγορεύεται η μεταφορά συλλεκτικού ή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου εκτός αν ενημερωθεί εκ των προτέρων ο Αρχηγός Αστυνομίας.

ΜΕΡΟΣ VIIΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ
Απαγόρευση εισαγωγής πυροβόλων και μη πυροβόλων όπλων χωρίς άδεια

29.-(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3), απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να -

(α) εισάγει πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο ή συλλεκτικό όπλο ή απενεργοποιημένο πυροβόλο, εκτός εάν είναι κάτοχος άδειας εισαγωγής η οποία εκδίδεται με βάση το άρθρο 31 ή ειδικής άδειας η οποία εκδίδεται με βάση το άρθρο 32.

(β) εισάγει οποιοδήποτε μηχανισμό, συσκευή ή αντικείμενο, το οποίο με ωστική δύναμη, που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπο ή βλάβη σε πράγμα ή περιουσία ή να προκαλέσει πυρκαγιά, περιλαμβανομένων φλογοβόλου, και ηλεκτροφόρου ροπάλου, και περιλαμβάνει τα εξαρτήματα αυτών.

(γ) εισάγει οποιοδήποτε συλλεκτικό όπλο ή απενεργοποιημένο πυροβόλο εκτός αν είναι κάτοχος άδειας εισαγωγής.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδώσει ειδική άδεια για προσωρινή εισαγωγή ή μεταφορά αναφερόμενου στο εδάφιο (1) όπλου ή αντικειμένου για σκοπούς παραγωγής ταινιών.

(3) Επιτρέπεται η εισαγωγή όπλου, για το οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό εγγραφής και άδεια κατοχής και εξάχθηκε προσωπικά από τον αδειούχο ή για σκοπούς επισκευής, σε περίπτωση που το εν λόγω όπλο επανεισάγεται από τον αδειούχο ή για παράδοση σε αυτόν στη Δημοκρατία.

(4) Πρόσωπο, που παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1), διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να περιορίζει την εισαγωγή όπλων

30. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 31, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία με διάταγμα, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να θέτει, για ορισμένη χρονική περίοδο και για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, περιορισμούς στην εισαγωγή πυροβόλων όπλων ή μη πυροβόλων όπλων ή στον αριθμό των εισηχθησομένων όπλων. Κατά την ορισμένη χρονική περίοδο στην οποία ισχύει τέτοιος περιορισμός, οποιαδήποτε άδεια εισαγωγής ή έγκριση προσωρινής εισαγωγής είναι άκυρη στην έκταση που είναι ασύμβατη με τέτοιο περιορισμό.

Άδεια εισαγωγής

31.-(1)  Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδίδει, υπό τέτοιους όρους, όπως ήθελε θεωρήσει σκόπιμο, άδεια εισαγωγής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Γ8 ή μη πυροβόλου ή συλλεκτικού ή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στη Δημοκρατία, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (4) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, και προτίθεται να το εισαγάγει για δική του χρήση:

Νοείται ότι, άδεια εισαγωγής, απόκτησης και κατοχής συλλεκτικού ή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου δύναται να εκδοθεί και σε νομικό πρόσωπο, εφόσον το πρόσωπο αυτό είναι εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία και έχει την έδρα των εργασιών του στη Δημοκρατία.

(2) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εισάξει πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο, δύναται να υποβάλει αίτηση στον Αρχηγός Αστυνομίας.

(3) Η άδεια εισαγωγής ισχύει για περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία σε οποιοδήποτε χρόνο, μετά από προειδοποίηση ενός μηνός προς τον κάτοχο της άδειας, να ανακαλέσει άδεια εισαγωγής.

(4) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίζει να χορηγήσει σε αιτητή άδεια εισαγωγής -

(α) δεν εκδίδει τη σχετική άδεια πριν ο αιτητής του καταβάλει -

(i) τέλος σαράντα ευρώ, σε περίπτωση που η άδεια αφορά πυροβόλο όπλο.

(ii) τέλος δεκαπέντε ευρώ, σε περίπτωση που η άδεια αφορά αεροβόλο που αναφέρεται στο άρθρο 23.

(β) εκδίδει τη σχετική άδεια χωρίς την καταβολή από τον αιτητή οποιουδήποτε τέλους, σε περίπτωση που η άδεια αφορά συλλεκτικό ή απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο ή όπλο που αναφέρεται στο άρθρο 24.

Εισαγωγή από επισκέπτες

32.-(1) Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων έχει εξουσία να εκδίδει ειδική άδεια εισαγωγής πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου σε επισκέπτη πολίτης τρίτης χώρας, της οποίας η ισχύς δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, για δική του χρήση, με τέτοιους όρους όπως ο Διευθυντής ήθελε κρίνει σκόπιμο.

(2) Πριν από την έκδοση άδειας με βάση το εδάφιο (1), ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων εξασφαλίζει από τον ενδιαφερόμενο επισκέπτη πολίτη τρίτης χώρας ενυπόγραφη δήλωση ότι το όπλο εισάγεται για δική του χρήση.

Υποχρέωση εγγραφής

33.-(1) Εξαιρουμένων πολιτών κρατών μελών που κατέχουν Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου και των προσώπων που έχουν σχετική άδεια ή έγκριση με βάση τα άρθρα 7, 15, 17 και 29(2) και (3), πρόσωπο το οποίο μεταφέρει στη Δημοκρατία ή αγοράζει ή αποκτά εντός της Δημοκρατίας πυροβόλο όπλο, μη πυροβόλο όπλο ή απενεργοποιημένο ή μη απενεργοποιημένο συλλεκτικό όπλο, υποχρεούται όπως, εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της άφιξης του όπλου στη Δημοκρατία ή από τη στιγμή απόκτησης ή αγοράς του, αποταθεί στον Αστυνομικό Διευθυντή οποιασδήποτε Επαρχίας, για την επιθεώρηση και εγγραφή του όπλου, με την προσκόμιση της άδειας εισαγωγής ή άδειας μεταφοράς του όπλου ανάλογα με την περίπτωση, και αφού καταβάλει τέλος είκοσι ευρώ, εκδίδεται στον αιτητή πιστοποιητικό εγγραφής:

Νοείται ότι, στην περίπτωση μεταφοράς στη Δημοκρατία ή αγοράς ή απόκτησης εντός της Δημοκρατίας απενεργοποιημένου ή μη απενεργοποιημένου συλλεκτικού όπλου από νομικό πρόσωπο, την πιο πάνω υποχρέωση έχει το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να ανακαλεί, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οποιοδήποτε πιστοποιητικό εγγραφής, με γραπτή ειδοποίηση στον κάτοχο του. Σε τέτοια περίπτωση, ο κάτοχος του πιστοποιητικού οφείλει να επιστρέψει το όπλο αμέσως στον Αρχηγό της Αστυνομίας.

Έλεγχος από το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων

34. Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων έχει εξουσία να ελέγχει, κατά την κρίση του, ότι τα εισαγόμενα ή εξαγόμενα πυροβόλα όπλα ή μη πυροβόλα όπλα συνοδεύονται με τις απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με το άρθρο 29, ανάλογα με την περίπτωση.

ΜΕΡΟΣ IΧ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ευθύνη κατόχου υποστατικού

35. Ο κάτοχος οποιασδήποτε οικίας ή υποστατικού εντός των οποίων ανευρίσκεται πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο, θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως το πρόσωπο το οποίο έχει την κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο του πιο πάνω όπλου μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

Υποχρέωση ασφαλούς φύλαξης όπλου

36.-(1) Πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή του πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο υποχρεούται να το φυλάσσει συνεχώς σε ασφαλές μέρος και σε ασφαλή κατάσταση, να λαμβάνει όλες τις εύλογες προφυλάξεις με τις οποίες διασφαλίζεται ότι το όπλο δεν μπορεί να απολεσθεί ή κλαπεί ή είναι προσιτό σε οποιοδήποτε πρόσωπο μη νόμιμα δικαιούμενο να κατέχει όπλο:

Νοείται ότι, τα πυροβόλα όπλα και τα πυρομαχικά τους φυλάσσονται κατά τρόπο ώστε να μην είναι άμεσα προσιτά στο ίδιο σημείο.

(2) Πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για παράβαση του εδαφίου (2), αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι φύλασσε με ασφάλεια το όπλο που είχε στην κατοχή του το οποίο σχετίζεται με το ισχυριζόμενο αδίκημα.

Απαγόρευση κατοχής πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου από νεαρά πρόσωπα ή από πρόσωπα που δεν εκπλήρωσαν τους στρατιωτικές τους υποχρεώσεις για λόγους ψυχικής υγείας

37.-(1) Κανένα πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ χρονών και κανένα πρόσωπο το οποίο έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή έχει τύχει αναβολής εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων για λόγους ψυχικής υγείας, δυνάμει των διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, δεν έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο και σε κανένα τέτοιο πρόσωπο δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια μεταφοράς άδεια εισαγωγής ή ειδική άδεια με βάση τα άρθρα 14, 31 και 32 αντίστοιχα.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιτρέπεται η χρήση και η κατοχή οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου σε σκοπευτήριο, όπως αυτό ορίζεται στους περί Σκοπευτηρίων Νόμους σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ χρονών, όποτε διενεργούνται αγώνες, διαγωνισμοί ή εκγύμναση μεταξύ των μελών του σκοπευτικού σωματείου και άλλων προσώπων:

Νοείται ότι, στην περίπτωση αυτή τα πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών έχουν την άδεια των γονέων τους ή τελούν υπό την καθοδήγησή τους ή υπό την καθοδήγηση ενήλικου κατόχου έγκυρης άδειας οπλοφορίας.

Εξουσίες αστυνομικών

38.-(1) Οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας Κύπρου έχει εξουσία, σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, να απαιτήσει από οποιοδήποτε κάτοχο άδειας ή πιστοποιητικού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών όπως προσκομίσει σ’ αυτόν για επιθεώρηση τη σχετική άδεια και το όπλο σε σχέση προς το οποίο υφίσταται η άδεια και εάν το πιο πάνω πρόσωπο παραλείψει ή αρνηθεί να πράξει τούτο, το μέλος της Αστυνομίας Κύπρου έχει εξουσία, χωρίς ένταλμα, να εισέλθει σε οποιοδήποτε υποστατικό εκτός της κατοικίας και να διενεργήσει έρευνα και να κατάσχει το όπλο.

(2) Πρόσωπο το οποίο -

(α) παραλείπει ή αρνείται να παρουσιάσει για επιθεώρηση οποιαδήποτε άδεια ή όπλο όποτε κληθεί να πράξει τούτο με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1), ή

(β) φέρει ένσταση σε έρευνα ή παρεμποδίζει οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας Κύπρου, το οποίο ενεργεί με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1),

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απώλεια ή καταστροφή πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου

39.-(1) Όταν απολεσθεί ή καταστραφεί πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο, το οποίο βρίσκεται στην κατοχή οποιουδήποτε προσώπου, το πρόσωπο αυτό ειδοποιεί αμέσως, γραπτώς, τον υπεύθυνο του πλησιέστερου Αστυνομικού Σταθμού σχετικά με την απώλεια ή καταστροφή και, σε περίπτωση καταστροφής, παρουσιάζει και παραδίδει σε αυτόν το καταστραμμένο όπλο.

(2) Πρόσωπο το οποίο -

(α) παραλείπει να ειδοποιήσει γραπτώς τον υπεύθυνο του πλησιέστερου Αστυνομικού Σταθμού για την απώλεια ή καταστροφή του όπλου ή να παρουσιάσει και παραδώσει σε αυτόν καταστραμμένο όπλο, ή

(β) δίδει οποιαδήποτε ψευδή πληροφορία για δήθεν απώλεια ή καταστροφή του όπλου, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 500 λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Κατάθεση πυροβόλων όπλων ή μη πυροβόλων όπλων στον Αστυνομικό Διευθυντή

40.-(1) Πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο του οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο, για το οποίο εκδόθηκε πιστοποιητικό εγγραφής, και δεν επιθυμεί να αποκτήσει άδεια κατοχής, δικαιούται να το καταθέσει ατελώς για περίοδο μη υπερβαίνουσα το ένα έτος στον Αστυνομικό Διευθυντή της Επαρχίας στην οποία το πρόσωπο διαμένει και, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την περίοδο αυτή, δικαιούται να το αποσύρει με την προσκόμιση άδειας κατοχής, άδειας μεταφοράς ή άδειας εξαγωγής ή για σκοπούς μεταβίβασής του με βάση το άρθρο 27.

(2) (α) Εάν μετά την πάροδο της ετήσιας περιόδου, πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο, το οποίο κατατέθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (1), είναι ακόμη κατατεθειμένο, αυτό υπόκειται στην πιο κάτω μεταχείριση:

(i) στον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή καταθέτη του και στην τελευταία γνωστή διεύθυνσή του θα επιδίδεται ειδοποίηση πώλησης κατατεθειμένου όπλου από τον Αστυνομικό Διευθυντή της οικείας επαρχίας.

(ii) εάν μετά την πάροδο της προθεσμίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία της ειδοποίησης, το όπλο είναι ακόμη κατατεθειμένο, ο Αστυνομικός Διευθυντής προβαίνει στην δια δημοσίου πλειστηριασμού πώλησή του, η οποία διενεργείται σε ημερομηνία που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(iii) το προκύπτον από την πώληση ποσό, αφού αφαιρεθούν όλα τα νόμιμα έξοδα, τα οποία διενεργήθηκαν για την πώληση, ανήκει στον ιδιοκτήτη του όπλου.

(β) Ο Αστυνομικός Διευθυντής έχει εξουσία μεταβίβασης της κυριότητας του όπλου στον αγοραστή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του ιδιοκτήτη να πράξει τούτο.

(3) Ο Αστυνομικός Διευθυντής δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια ή καταστροφή οποιουδήποτε όπλου, το οποίο κατατέθηκε με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες η ζημιά, απώλεια ή καταστροφή οφείλεται σε εσκεμμένη πράξη ή παράλειψη του Αστυνομικού Διευθυντή.

Απόκτηση συλλεκτικού όπλου από μουσεία και συλλέκτες

40Α. Ο Αρχηγός Αστυνομίας επιτρέπει σε μουσεία και σε συλλέκτες να αποκτούν συλλεκτικά όπλα, υπό αυστηρές προϋποθέσεις για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, όπως αυτές καθορίζονται από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 53:

Νοείται ότι, το μουσείο και ο εγκεκριμένος συλλέκτης διατηρεί μητρώο όλων των συλλεκτικών πυροβόλων όπλων που έχει στην κατοχή του, το οποίο τυγχάνει ελέγχου από μέλος της Αστυνομίας.

ΜΕΡΟΣ Χ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ξένη κατοχή

41.-(1) Πρόσωπο μέχρι και δεύτερου βαθμού συγγένειας με τον ιδιοκτήτη πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Δ ή μη πυροβόλου όπλου, δικαιούται να το κατέχει και να το χρησιμοποιεί, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει άδεια κατοχής επί του συγκεκριμένου όπλου, η οποία εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας.

(2) Η άδεια που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) καθίσταται άκυρη σε περίπτωση μεταβίβασης του όπλου.

Απαγόρευση μεταποίησης

42.-(1) Απαγορεύεται η μεταποίηση πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου σε σημείο που αλλοιώνονται ουσιωδώς τα χαρακτηριστικά του όπλου ή να μετατρέπεται σε όπλο διαφορετικής κατηγορίας από εκείνη για την οποία παραχωρήθηκε άδεια.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση απόκτησης, κατοχής, εισαγωγής ή μεταφοράς σιγαστήρων, σκοπευτικών διόπτρων, κλπ

43. (1)  Απαγορεύεται η εισαγωγή, κατασκευή, απόκτηση, κατοχή ή μεταφορά σιγαστήρων ή νυκτερινών σκοπευτικών διόπτρων ή σκοπευτικών οργάνων τύπου LASER:

Νοείται ότι από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου εξαιρούνται οι σκοπευτές μέλη σκοπευτικού σωματείου, εγγεγραμμένου σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει ειδική άδεια από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

(2) Μέλος σκοπευτικού σωματείου που επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια σε σχέση με τα αντικείμενα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) υποβάλλει στον Αρχηγό Αστυνομίας αίτηση και η σχετική άδεια εκδίδεται με την καταβολή τέλους είκοσι ευρώ.

(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εξουσίες Δικαστηρίου όπως αποστερεί καταδικασθέν πρόσωπο από το δικαίωμα να κατέχει ή χρησιμοποιεί πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο

44.-(1) Οποιοδήποτε Δικαστήριο έχει εξουσία, σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο, να διατάζει όπως το καταδικασθέν πρόσωπο, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη κύρωση, μη δικαιούται να αποκτά, κατέχει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο για περίοδο την οποία το Δικαστήριο ήθελε ορίσει.

(2) Πρόσωπο του οποίου Δικαστήριο έχει αποστερήσει το δικαίωμα να αποκτά, κατέχει ή χρησιμοποιεί πυροβόλο ή μη πυροβόλο όπλο, υποχρεούται να παραδίδει στην Αστυνομία για φύλαξη οποιοδήποτε πυροβόλο ή μη πυροβόλο όπλο έχει στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχό του για  τη χρονική περίοδο της στέρησης.

Ειδικές υπερασπίσεις

45. Σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία που αφορά οποιοδήποτε πρόσωπο για αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο, στην οποία εγείρεται θέμα περί του κατά πόσον εξεδόθη οποιαδήποτε άδεια σε αυτό βάσει του παρόντος Νόμου, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι ήταν κάτοχος άδειας κατά τον επίδικο χρόνο.

Διάθεση δημευθέντων όπλων

46. Οποιοδήποτε όπλο δημευθέν με βάση τον παρόντα Νόμο μπορεί να πωληθεί ή να διατεθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ήθελε αποφασίσει ο Αρχηγός Αστυνομίας.

Παράδοση όπλου και καταβολή αξίας του σε ορισμένες περιπτώσεις

47.-(1) Κάθε πρόσωπο του οποίου η άδεια κατοχής, άδεια μεταφοράς, άδεια εισαγωγής, έγκριση, προσωρινής εισαγωγής, προσωρινής έγκρισης, συναίνεση, άδεια οπλοπώλη ή το πιστοποιητικό εγγραφής ανακλήθηκε από τον Αρχηγό της Αστυνομίας ή καθίσταται άκυρη με βάση τον παρόντα Νόμο ή του έχει αποστερηθεί το δικαίωμα κατοχής με βάση το άρθρο 44, υποχρεούται -

(α) μέσα σε δέκα μέρες από την ημερομηνία ανάκλησης ή δια του παρόντος Νόμου ακύρωσης της άδειας ή του πιστοποιητικού ή, σε περίπτωση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού με βάση το άρθρο 48, μέσα σε είκοσι και μίας μέρες από την ημερομηνία της απόφασης του Υπουργού, ή, σε περίπτωση αποστέρησης δικαιώματος κατοχής, μέσα σε δέκα μέρες από τη σχετική απόφασή του Δικαστηρίου, να παραδώσει το σχετικό όπλο στον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος καταβάλλει σ’ αυτόν την αξία του όπλου, όπως ήθελε εκτιμηθεί από το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων. ή

(β) να το μεταβιβάσει σε άλλο κατάλληλο, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, πρόσωπο:

Νοείται ότι, το όπλο δεν δύναται να μεταβιβαστεί σε πρόσωπο που διαμένει στην ίδια οικία με το πρόσωπο του οποίου η άδεια ανακλήθηκε από τον Αρχηγό Αστυνομίας ή ακυρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή το οποίο έχει αποστερηθεί το δικαίωμα κατοχής πυροβόλου όπλου σύμφωνα με το άρθρο 44 του παρόντος Νόμου.

(2) Η εκτιμηθείσα αξία από το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων είναι δεσμευτική και τελεσίδικη και καταβάλλεται από τη Δημοκρατία. Κατά τον υπολογισμό της αξίας του όπλου, ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων δεν λαμβάνει υπ’ όψιν οποιοδήποτε τελωνειακό δασμό καταβληθέν αναφορικά με αυτό.

(3) Σε περίπτωση που όπλο δεν παραδοθεί ή μεταβιβασθεί όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), αυτό υπόκειται σε κατάσχεση.

Δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Υπουργού

48.-(1) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αρνείται να εκδώσει, ανακαλέσει ή τροποποιήσει την άδεια ή πιστοποιητικό ή δελτίο που αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα άρθρα 5, 7, 13, 18, 22, 23, 24, 26 και 29 ή έγκριση που αναφέρεται στα άρθρα 15 ή 17, υποχρεούται να επιδώσει γραπτή ειδοποίηση στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, για την πρόθεσή του αυτή, στην οποία να αναφέρει τους λόγους της ενέργειάς του και να γνωστοποιεί τα δικαιώματα που του παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (2).

(2) Το πρόσωπο, στο οποίο επιδίδεται ειδοποίηση δυνάμει του εδαφίου (1) έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Υπουργού εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Αρχηγού για άρνηση, ανάκληση ή τροποποίηση.

(3) Ο Υπουργός εκδίδει δεόντως αιτιολογημένη απόφαση εντός σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία ασκήσεως της προσφυγής. Πριν προβεί στην έκδοση της απόφασής του, ο Υπουργός καλεί τον ενδιαφερόμενο να προβεί σε γραπτές και, εφόσον το επιθυμεί, προφορικές παραστάσεις. Ο Υπουργός λαμβάνει υπόψη τις παραστάσεις αυτές.

Απώλεια, καταστροφή, παραμόρφωση άδειας, πιστοποιητικού ή εγγράφου

49.-(1) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο, το οποίο έχει εκδοθεί από τον Αρχηγό Αστυνομίας με βάση τον παρόντα Νόμο, καταστραφεί, παραμορφωθεί ή απολεσθεί, ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, εάν είναι ικανοποιημένος σχετικά με τους λόγους καταστροφής, παραμόρφωσης ή απώλειας της άδειας, του πιστοποιητικού ή του εγγράφου, να εκδώσει στο πρόσωπο στο οποίο η άδεια ή το πιστοποιητικό ή το έγγραφο είχε εκδοθεί, αντίγραφο της άδειας, πιστοποιητικού ή εγγράφου, το δε αντίγραφο έχει την ίδια ισχύ όπως η αρχική άδεια, το αρχικό πιστοποιητικό ή το αρχικό έγγραφο.

(2) Πριν την έκδοση αντιγράφου άδειας, πιστοποιητικού ή εγγράφου το ενδιαφερόμενο πρόσωπο καταβάλλει τέλος είκοσι ευρώ.

Αρχείο πυροβόλων όπλων

49Α. Η Αστυνομία τηρεί αρχείο πυροβόλων όπλων στο οποίο καταγράφονται  τα δεδομένα των πυροβόλων όπλων και των ουσιωδών συστατικών μερών.

Σύνδεση πυροβόλου όπλου με τον ιδιοκτήτη του

49Β. Το αρχείο πυροβόλων όπλων τηρείται κατά τρόπο που διασφαλίζει τη σύνδεση κάθε πυροβόλου όπλου με τον ιδιοκτήτη του.

Διατήρηση δεδομένων πυροβόλων όπλων και ουσιωδών συστατικών μερών

49Γ.-(1) Το αρχείο πυροβόλων όπλων τηρείται κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι τα δεδομένα κάθε πυροβόλου όπλου και κάθε ουσιώδους συστατικού μέρους, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρούνται στο σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων για περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ετών μετά την καταστροφή του εν λόγω πυροβόλου όπλου ή του ουσιώδους συστατικού μέρους του, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας, δύναται να επιτρέπει πρόσβαση στα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) δεδομένα, στις τελωνειακές αρχές και στην Υπηρεσία Θήρας, για περίοδο που άρχεται με την εγγραφή του πυροβόλου όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους του, μέχρι και δέκα (10) έτη μετά την καταστροφή τους.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης

50.-(1) Οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας Κύπρου έχει εξουσία να εισέρχεται χωρίς ένταλμα σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ή υποστατικό που δε θεωρείται κατοικία, στο οποίο έχει εύλογες υποψίες ότι κατασκευάζεται, επιδιορθώνεται, αποθηκεύεται, φυλάσσεται, κατέχεται ή διατίθεται προς πώληση πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, με σκοπό οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) την επιθεώρηση των εργαστηρίων, το χώρο κατασκευής και τον έλεγχο των εγγράφων και όλων των στοιχείων που αφορούν την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο.

(β) την επιθεώρηση και έρευνα οποιουδήποτε χώρου, μεταφορικού μέσου στο οποίο το μέλος της Αστυνομίας εύλογα πιστεύει ότι πρόσωπο μεταφέρει, κατέχει ή φυλάττει σ΄αυτό πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο κατά παράβαση του παρόντος Νόμου.

(γ) την επιθεώρηση των έντυπων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αρχείων καθώς και κάθε στοιχείου που αφορά την συμμόρφωση με τον παρόντα Νόμο αναφορικά με τη διάθεση στην αγορά πυροβόλων όπλων ή μη πυροβόλων όπλων.

(δ) την επιθεώρηση των χώρων όπου εκτίθενται ή διατίθενται προς πώληση πυροβόλα ή μη πυροβόλα όπλα.

(ε) την κατάσχεση πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου, με το οποίο το μέλος της Αστυνομίας Κύπρου εύλογα πιστεύει ότι διαπράχθηκε παράβαση ή αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο και τα οποία αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία:

Νοείται ότι αν δεν ασκηθεί ποινική δίωξη αναφορικά με παράβαση ή αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης των πυροβόλων όπλων ή μη πυροβόλων όπλων, τα όπλα επιστρέφονται στο νόμιμο κάτοχό τους. Σε περίπτωση δε, που έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη, εξ αμελείας ή παράλειψης της Αστυνομίας Κύπρου, ο Αρχηγός Αστυνομίας καταβάλλει εύλογη αποζημίωση στον ιδιοκτήτη τους η οποία θα καθορίζεται από τον Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων.

(στ) τη λήψη δειγμάτων.

(2) Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του παρακωλύει ή παρεμποδίζει μέλος της Αστυνομίας Κύπρου να ασκήσει οποιαδήποτε από τις εξουσίες του δυνάμει του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Γενική ποινή

51.-(1) Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του, παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι, εφόσον δεν προβλέπεται άλλη ποινή σε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 15 έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσια δέκα πέντε ευρώ (€42,715) ή και στις δύο αυτές ποινές και οποιαδήποτε όπλα σχετικά με τα οποία διαπράχθηκε αδίκημα κατάσχονται και δημεύονται ή καταστρέφονται με τη συγκατάθεση του προσώπου αυτού.

(2)(α) Πρόσωπο στο οποίο παραχωρήθηκε άδεια ή πιστοποιητικό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή και το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της άδειας που του παραχωρήθηκε, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλες λίρες (£1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές και το Δικαστήριο δύναται, περαιτέρω, να διατάξει τη στέρηση της άδειας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια.

(β) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε πρόνοια των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδομένων Κανονισμών είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1,700) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εξουσία Υπουργού για τροποποίηση ή αντικατάσταση των Παραρτημάτων

52.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία, με διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί ή αντικαθιστά οποιοδήποτε από τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου ή οποιοδήποτε από τα Παραρτήματα των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Διάταγμα που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (1) τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται σε αυτό διαφορετικά.

Εξουσία έκδοσης κανονισμών

53.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) απαγόρευση μεταφοράς εντός της Δημοκρατίας ή χρήσης πυροβόλων όπλων ή μη πυροβόλων όπλων σε οποιαδήποτε καθοριζόμενη περιοχή από όλους ή οποιοδήποτε πρόσωπο, άσχετα εάν το πρόσωπο αυτό κατέχει άδεια με βάση τον παρόντα Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο νόμο.

(β) καθορισμό επαγγελματικών προσόντων για την έκδοση άδειας οπλοπώλη.

(γ) καθορισμό κατάλληλου και ασφαλούς υποστατικού για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του οπλοπώλη.

(δ) καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων έκδοσης άδειας κατοχής, μεταφοράς ή χρήσης όπλου χρωματοσφαίρισης.

(ε) καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την άδεια κατοχής, εισαγωγής ή μεταφοράς συλλεκτικών όπλων και απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων Κατηγορίας Γ7.

(στ) καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για συλλέκτες και μουσεία·

(ζ) καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για μεταφορά και αποθήκευση πυροβόλων όπλων Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 από αδειούχο οπλοπώλη.

(3) Η έκδοση κανονισμών με βάση το παρόν άρθρο δεν αποτελούν προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(4) Οι κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά.

Έκδοση διαταγμάτων για τα έντυπα αιτήσεων, πιστοποιητικών, προηγούμενων συγκαταθέσεων, εγκρίσεων ή αδειών

53Α. Ο Υπουργός έχει εξουσία, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τα έντυπα που αφορούν οποιαδήποτε αίτηση, πιστοποιητικό, προηγούμενη συγκατάθεση, έγκριση ή άδεια, τα οποία καταρτίζονται από τον Αρχηγό Αστυνομίας και είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση

54.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου οι περί Πυροβόλων Όπλων Νόμοι του 1974 έως 2000 καταργούνται.

(2) Κανονισμοί, διατάγματα, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, άδειες, πιστοποιητικά ή άλλης φύσης πράξεις που έγιναν, δυνάμει του νόμου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), εξακολουθούν να ισχύουν καθόσον αφορούν τα πυροβόλα όπλα και μη πυροβόλα όπλα και θα θεωρούνται, στην έκταση που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ως πράξεις γενόμενες δυνάμει του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου ανακληθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν.

Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

55. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατηγορίες πυροβόλων όπλων

(Άρθρο 2)

 

Μέρος Ι

Κατηγορία Α

1. Εκρηκτικοί στρατιωτικοί μηχανισμοί και εκτοξευτές.

2. Αυτόματα πυροβόλα όπλα.

3. Πυροβόλα όπλα που έχουν τη μορφή άλλου αντικειμένου.

4. Πυρομαχικά με διατρητικές, εκρηκτικές ή εμπρηστικές σφαίρες, καθώς και βλήματα για τα πυρομαχικά αυτά.

5. Πυρομαχικά για πιστόλια και περίστροφα με διαστελλόμενα βλήματα, καθώς και τα βλήματα αυτά, εκτός από κυνηγετικά όπλα και όπλα σκοποβολής για τα πρόσωπα που έχουν σχετική άδεια να χρησιμοποιούν τα όπλα αυτά.

6. Αυτόματα πυροβόλα όπλα που έχουν μετατραπεί σε ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα.

7. Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με κεντρική επίκρουση:

(α) βραχύκαννα πυροβόλα όπλα ικανά για περισσότερες από είκοσι μία (21) βολές χωρίς επαναγέμιση, εάν-

(i) αποτελεί μέρος του εν λόγω πυροβόλου όπλου γεμιστήρας χωρητικότητας μεγαλύτερης των είκοσι (20) φυσιγγίων · ή

(ii) στο εν λόγω πυροβόλο όπλο εισάγεται αφαιρούμενος γεμιστήρας χωρητικότητας μεγαλύτερης των είκοσι (20) φυσιγγίων·

(β) μακρύκαννα πυροβόλα όπλα ικανά για περισσότερες από έντεκα (11) βολές χωρίς επαναγέμιση, εάν-

(i) αποτελεί μέρος του εν λόγω πυροβόλου όπλου γεμιστήρας χωρητικότητας μεγαλύτερης των δέκα (10) φυσιγγίων · ή

(ii) στο εν λόγω πυροβόλο όπλο εισάγεται αφαιρούμενος γεμιστήρας χωρητικότητας μεγαλύτερης των δέκα (10) φυσιγγίων.

8. Ημιαυτόματα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα (δηλαδή πυροβόλα όπλα που προβλέπεται αρχικά να πυροδοτούνται από τον ώμο) των οποίων το μήκος μπορεί να μειωθεί κάτω των εξήντα εκατοστών (60cm), χωρίς απώλειες όσον αφορά τη λειτουργικότητα, με αναδιπλούμενο ή τηλεσκοπικό κοντάκι ή με κοντάκι που μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς εργαλεία.

9. Πυροβόλο όπλο της παρούσας κατηγορίας που έχει μετατραπεί είτε σε όπλο που εκτοξεύει αβολίδωτα φυσίγγια, ερεθιστικές ουσίες, άλλες ενεργές ουσίες ή πυροτεχνικά βλήματα είτε σε όπλο χαιρετισμού ή κρότου.

Κατηγορία Β

1. Βραχύκαννα επαναληπτικά πυροβόλα όπλα.

2. Βραχύκαννα πυροβόλα όπλα μίας βολής με κεντρική επίκρουση.

3. Βραχύκαννα πυροβόλα όπλα μίας βολής, με περιφερειακή επίκρουση, συνολικού μήκους μικρότερου από είκοσι οκτώ εκατοστά (28cm).

4.(α) Μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα των οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη μπορούν να φέρουν μαζί πάνω από τρία (3) φυσίγγια στην περίπτωση των πυροβόλων όπλων με περιφερειακή επίκρουση.

(β) Μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα των οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη μπορούν να φέρουν μαζί πάνω από τρία (3) αλλά κάτω από δώδεκα (12) φυσίγγια στην περίπτωση των πυροβόλων όπλων με κεντρική επίκρουση.

(γ) Αθλητικά μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα για σκοπούς χρήσης σε αδειοδοτημένα σκοπευτήρια, των οποίων η γεμιστήρα και η θαλάμη μπορούν να φέρουν μαζί πάνω από τρία (3) αλλά κάτω από δώδεκα (12) φυσίγγια στην περίπτωση των πυροβόλων όπλων με κεντρική επίκρουση.

5. Βραχύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα που δεν παρατίθενται στην παράγραφο (α) του σημείου 7 της κατηγορίας Α.

6. Μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα που παρατίθενται  στην παράγραφο (β) του σημείου 7 της κατηγορίας Α, των οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη δεν μπορούν να φέρουν μαζί πάνω από τρία (3) φυσίγγια, σε περίπτωση που ο γεμιστήρας είναι αφαιρούμενος ή σε περίπτωση που δεν είναι βέβαιο ότι τα εν λόγω όπλα δεν μπορεί να μετατραπούν, με συνήθη εργαλεία, σε όπλα των οποίων ο γεμιστήρας και η θαλάμη μπορούν να φέρουν μαζί πάνω από τρία (3) φυσίγγια.

7. Μακρύκαννα επαναληπτικά και ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με λεία κάννη η οποία δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60cm).

8. Οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο της παρούσας κατηγορίας που έχει μετατραπεί είτε σε όπλο που εκτοξεύει αβολίδωτα φυσίγγια, ερεθιστικές ουσίες, άλλες ενεργές ουσίες ή πυροτεχνικά βλήματα είτε σε όπλο χαιρετισμού ή κρότου.

9. Ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα για μη στρατιωτική χρήση που έχουν τη μορφή όπλου με αυτόματο μηχανισμό εκτός εκείνων που παρατίθενται στα σημεία 6, 7 ή 8 της κατηγορίας Α.

10. Αθλητικά ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα για σκοπούς χρήσης σε αδειοδοτημένα σκοπευτήρια, και τα οποία είναι για μη στρατιωτική χρήση όπου έχουν τη μορφή όπλου με αυτόματο μηχανισμό εκτός εκείνων που παρατίθενται στα σημεία 6, 7 ή 8 της κατηγορίας Α.

Κατηγορία Γ

1. Μακρύκαννα επαναληπτικά πυροβόλα όπλα εκτός από εκείνα που παρατίθενται στο σημείο 7 της κατηγορίας Β.

2. Μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μίας βολής με ραβδωτή κάννη.

3. Μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα εκτός από εκείνα που παρατίθενται στην κατηγορία Α ή Β.

4. Μακρύκαννα ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με λεία κάννη, των οποίων η γεμιστήρα και η θαλάμη δεν μπορούν να φέρουν μαζί πάνω από τρία (3) φυσίγγια.

5. Τα βραχύκαννα πυροβόλα όπλα μίας βολής, με περιφερειακή επίκρουση, συνολικού μήκους μεγαλύτερου ή ίσου των είκοσι οκτώ εκατοστών (28cm).

6. Πυροβόλο όπλο αυτής της κατηγορίας που έχει μετατραπεί είτε σε όπλο που εκτοξεύει αβολίδωτα φυσίγγια, ερεθιστικές ουσίες, άλλες ενεργές ουσίες ή πυροτεχνικά βλήματα είτε σε όπλο χαιρετισμού ή κρότου.

7. Πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην κατηγορία Α ή Β ή στην παρούσα κατηγορία και έχουν απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2403.

8. Τα μακρύκαννα πυροβόλα όπλα μίας βολής με λεία κάννη  των οποίων ο αριθμός των καννών δεν υπερβαίνει τις δύο (2) και το μήκος των καννών δεν είναι πιο μικρό από εξήντα εκατοστά (60cm) ή είκοσι τέσσερις ίντσες (24in).

Μέρος ΙΙ

1. Τηρουμένων των διατάξεων του σημείου 2 του παρόντος μέρους, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος-

«βραχύ πυροβόλο όπλο» σημαίνει πυροβόλο όπλο η κάννη του οποίου δεν υπερβαίνει τα τριάντα εκατοστά (30cm) ή το συνολικό μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα εξήντα εκατοστά (60cm)·

«μακρύκαννο πυροβόλο όπλο» σημαίνει οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο, αλλά δεν περιλαμβάνει τα βραχέα πυροβόλα όπλα·

«αυτόματο όπλο» σημαίνει πυροβόλο όπλο το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου μόνο του και μπορεί να βάλει με ριπές κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη·

«ημιαυτόματο όπλο» σημαίνει πυροβόλο όπλο το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου αυτόματα και δεν μπορεί κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη να βάλει περισσότερες από μία φορά·

«επαναληπτικό όπλο» σημαίνει πυροβόλο όπλο το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται εκ νέου με χειρισμό που συνίσταται στην εισαγωγή μέσα στην κάννη φυσιγγίου που λαμβάνεται από αποθήκη και μεταφέρεται με τη βοήθεια μηχανισμού·

«όπλο μιας βολής» σημαίνει όπλο χωρίς αποθήκη φυσιγγίων, το οποίο οπλίζεται πριν από κάθε βολή με εισαγωγή του φυσιγγίου με το χέρι στη θαλάμη ή σε χώρο που έχει προβλεφθεί σχετικά στην είσοδο της κάννης·

«πυρομαχικά διατρητικών σφαιρών» σημαίνει πυρομαχικά για στρατιωτική χρήση που αποτελούνται από σφαίρες με μεταλλικό περίβλημα και σκληρό διατρητικό πυρήνα·

«πυρομαχικά εκρηκτικών σφαιρών» σημαίνει πυρομαχικά για στρατιωτική χρήση που αποτελούνται από σφαίρες που περιέχουν κρουσιφλεγή γόμωση·

«πυρομαχικά εμπρηστικών σφαιρών» σημαίνει πυρομαχικά για στρατιωτική χρήση που αποτελούνται από σφαίρες που περιέχουν χημικό μείγμα το οποίο αναφλέγεται κατά την επαφή με τον αέρα ή κατά την πρόσκρουση.

2. Για σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, τα αντικείμενα που ανταποκρίνονται στον ορισμό του «πυροβόλου όπλου» δεν περιλαμβάνονται στον εν λόγω ορισμό εάν-

(α) έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν σήμα συναγερμού, για σηματοδοσία, για διάσωση, για σφαγή ζώων ή για αλιεία με καμάκι, ή για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς υπό τον όρο ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό·

(β) θεωρούνται συλλεκτικά όπλα.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου

(Άρθρο 18)


1. Το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

«Το δικαίωμα πραγματοποίησης ταξιδίου προς ένα άλλο κράτος μέλος με ένα ή περισσότερα από τα πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην κατηγορία , Β ή Γ και αναφέρονται στο εν λόγω δελτίο, υπόκειται σε μία ή περισσότερες προηγούμενες αντίστοιχες άδειες του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η επίσκεψη. Οι άδειες αυτές μπορούν να σημειώνονται επί του δελτίου.

Η προαναφερόμενη προηγούμενη άδεια δεν είναι καταρχήν απαραίτητη για την πραγματοποίηση ταξιδιού, για πυροβόλο όπλο που κατατάσσεται στην κατηγορία Γ, με σκοπό τη συμμετοχή σε δραστηριότητες κυνηγίου ή ιστορικής αναπαράστασης, ή με πυροβόλο όπλο που κατατάσσεται στις κατηγορίες Α, Β ή Γ με σκοπό τη συμμετοχή σε δραστηριότητες σκοποβολής, εφόσον το άτομο που ταξιδεύει, κατέχει το δελτίο πυροβόλων όπλων και μπορεί να τεκμηριώσει τους λόγους του ταξιδιού.»

2.  Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει ενημερώσει τα λοιπά κράτη μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ, ότι η κατοχή ορισμένων πυροβόλων όπλων που κατατάσσονται στην κατηγορία Β ή Γ απαγορεύεται ή υπόκειται σε άδεια, προστίθεται μία από τι ακόλουθες μνείες:

“Το ταξίδι προς … (όνομα του ή συγκεκριμένων κρατών) με το πυροβόλο όπλο … (προσδιορισμός του όπλου) απαγορεύεται.”

“Το ταξίδι προς … (όνομα του ή συγκεκριμένων κρατών) με το πυροβόλο όπλο … (προσδιορισμός του όπλου) υπόκειται σε άδεια.”

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατεβάστε αρχείο PDF εδώ