Έλεγχος από το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων

19. Ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων έχει εξουσία να ελέγχει, ανάλογα με την περίπτωση, ότι τα μεταφερόμενα ή τα διαμετακομιζόμενα πυροβόλα όπλα συνοδεύονται από τις απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις ή συναινέσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 7, 12, 13, 15 ή 17, ανάλογα με την περίπτωση, και ότι οι ταξιδιώτες που προέρχονται από τρίτες χώρες κατέχουν άδεια εισαγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 29, 31 ή 32, ανάλογα με την περίπτωση, και, εφόσον προτίθενται να μεταβούν μέσω της Δημοκρατίας σε κράτος μέλος, ότι συμμορφώνονται με το άρθρο 17.