Απαγόρευση εισαγωγής πυροβόλων όπλων και ουσιωδών συστατικών μερών στη Δημοκρατία χωρίς σήμανση

19Α.-(1) Απαγορεύεται η εισαγωγή από τρίτη χώρα ή η μεταφορά από άλλο κράτος μέλος στη Δημοκρατία πυροβόλου όπλου ή οποιουδήποτε ουσιώδους συστατικού μέρους πυροβόλου όπλου που κατασκευάστηκε ή εισήχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά ή μετά την 14η Σεπτεμβρίου 2018, εκτός εάν έχει λάβει σήμανση αμέσως μετά την κατασκευή του και το αργότερο πριν από την τοποθέτησή του στην αγορά ή αμέσως μετά την εισαγωγή του στη Δημοκρατία.

(2) Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων έχει εξουσία να ελέγχει κατά πόσο πυροβόλο όπλο ή ουσιώδες συστατικό μέρος που εισάγεται ή μεταφέρεται στη Δημοκρατία διαθέτει, κατά το στάδιο της εισαγωγής ή της μεταφοράς του, ανάλογα με την περίπτωση,  την απαιτούμενη σήμανση.

(3) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να ελέγχει κατά πόσο πυροβόλο όπλο ή ουσιώδες συστατικό μέρος που εισάγεται ή μεταφέρεται στη Δημοκρατία χωρίς την απαιτούμενη σήμανση, λαμβάνει τέτοια σήμανση, αμέσως μετά την εισαγωγή ή μεταφορά του στη Δημοκρατία ή πριν από την τοποθέτησή του στην αγορά.

(4) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5,000) ή και στις δύο αυτές ποινές.