Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου

18.-(1) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εξασφαλίσει Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου, για κατοχή και χρήση πυροβόλου όπλου σε κράτος μέλος, υποβάλλει γραπτή αίτηση στον Αρχηγό Αστυνομίας:

Νοείται ότι, το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου όπλου εκδίδεται σε κυνηγούς, όσον αφορά πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην κατηγορία Γ8, και σε σκοπευτές, όσον αφορά πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην κατηγορία  Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4 και Γ5, και εξουσιοδοτεί τα πιο πάνω πρόσωπα να έχουν στην κατοχή τους ένα ή περισσότερα πυροβόλα όπλα κατά τη διάρκεια ταξιδιού μέσω δύο ή περισσότερων κρατών μελών για τον σκοπό της δραστηριότητάς τους, υπό την προϋπόθεση ότι-

(α) στο ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου αναγράφεται το συγκεκριμένο πυροβόλο όπλο· και

(β) ο αιτητής είναι σε θέση να τεκμηριώσει τους λόγους του ταξιδιού του, ειδικότερα προσκομίζοντας πρόσκληση ή άλλη απόδειξη των δραστηριοτήτων κυνηγίου, σκοποβολής ή ιστορικής αναπαράστασης στο κράτος μέλος προορισμού.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας εκδίδει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου στον αιτητή, εφόσον αυτός προσκομίζει πιστοποιητικό εγγραφής και άδεια απόκτησης και κατοχής του πυροβόλου όπλου και αφού καταβληθεί από τον αιτητή τέλος σαράντα ευρώ.

(3) [Διαγράφηκε].

(4) Το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2) δεν μεταβιβάζεται και, είναι προσωποπαγές έγγραφο, το οποίο έχει πάντοτε στην κατοχή του το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το πυροβόλο όπλο και στο οποίο αναγράφονται τα πυροβόλα όπλα, τα οποία κατέχει και χρησιμοποιεί ο κάτοχός του, οι αλλαγές της κατοχής ή των χαρακτηριστικών του κάθε πυροβόλου όπλου και η απώλεια, κλοπή ή καταστροφή του.

(5) Το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου ισχύει για περίοδο πέντε (5) ετών και περιέχει τα προβλεπόμενα στο Δεύτερο Παράρτημα στοιχεία.

(6) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά από την παροχή εύλογης και γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο οποίο εξέδωσε Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου να τροποποιεί, αναστέλλει ή ανακαλεί το εν λόγω δελτίο, εφόσον δεν πληρείται οποιοσδήποτε από τους όρους έκδοσής του.