Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου

18.-(1) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εξασφαλίσει Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου, για κατοχή και χρήση πυροβόλου όπλου σε κράτος μέλος, υποβάλλει γραπτή αίτηση στον Αρχηγό Αστυνομίας σύμφωνα με τον Τύπο ΙΒ του Δευτέρου Παραρτήματος.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας εκδίδει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου στον αιτητή, εφόσον αυτός προσκομίζει πιστοποιητικό εγγραφής και άδεια απόκτησης και κατοχής του πυροβόλου όπλου και αφού καταβληθεί από τον αιτητή τέλος σαράντα ευρώ.

(3) Ο Αρχηγός Αστυνομίας εκδίδει Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου κατά τον Τύπο του Τρίτου Παραρτήματος.

(4) Το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2), είναι προσωποπαγές έγγραφο, το οποίο έχει πάντοτε στην κατοχή του το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το πυροβόλο όπλο και στο οποίο αναγράφονται τα πυροβόλα όπλα, τα οποία κατέχει και χρησιμοποιεί ο κάτοχός του, οι αλλαγές της κατοχής ή των χαρακτηριστικών του κάθε πυροβόλου όπλου και η απώλεια, κλοπή ή καταστροφή του.

(5) (α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β), το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου ισχύει για περίοδο πέντε ετών και μπορεί να παραταθεί.

(β) Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου αφορά μόνο πυροβόλα όπλα της Κατηγορίας Δ, ισχύει για περίοδο δέκα ετών.

(6) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά από την παροχή εύλογης και γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο οποίο εξέδωσε Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου να τροποποιεί, αναστέλλει ή ανακαλεί το εν λόγω δελτίο, εφόσον δεν πληρείται οποιοσδήποτε από τους όρους έκδοσής του.