Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου

18.-(1) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εξασφαλίσει Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου, για τη μεταφορά πυροβόλου όπλου από τη Δημοκρατία σε κράτος μέλος, δικαιούται να υποβάλει γραπτή αίτηση στον Αρχηγό της Αστυνομίας.

(2) (α) Σε περίπτωση που υποβάλλεται στον Αρχηγό της Αστυνομίας αίτηση δυνάμει του εδαφίου (1), ο Αρχηγός της Αστυνομίας, σε εύλογο χρόνο, εξετάζει την αίτηση σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός της Αστυνομίας αποφασίζει να χορηγήσει σε αιτητή Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου, δεν το εκδίδει πριν ο αιτητής του καταβάλει τέλος 20 λιρών.

(3) Ο Αρχηγός της Αστυνομίας εκδίδει Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου κατά τον Τύπο του Τρίτου Παραρτήματος.

(4) Το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2), είναι προσωποπαγές έγγραφο, στο οποίο αναγράφονται τα πυροβόλα όπλα, τα οποία κατέχει και χρησιμοποιεί ο κάτοχός του, οι αλλαγές της κατοχής ή των χαρακτηριστικών του κάθε πυροβόλου όπλου και η απώλεια, κλοπή ή καταστροφή του.

(5) (α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β), το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου ισχύει για περίοδο πέντε ετών και μπορεί να παραταθεί.

(β) Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου αφορά μόνο πυροβόλα όπλα της Κατηγορίας Δ, ισχύει για περίοδο δέκα ετών.

(6) Ο Αρχηγός της Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά από την παροχή εύλογης και γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο οποίο εξέδωσε Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου να τροποποιεί, αναστέλλει ή ανακαλεί το εν λόγω δελτίο, εφόσον δεν πληρείται οποιοσδήποτε από τους όρους έκδοσής του.