Απώλεια, καταστροφή, παραμόρφωση άδειας, πιστοποιητικού ή εγγράφου

49.-(1) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο, το οποίο έχει εκδοθεί από τον Αρχηγό Αστυνομίας με βάση τον παρόντα Νόμο, καταστραφεί, παραμορφωθεί ή απολεσθεί, ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, εάν είναι ικανοποιημένος σχετικά με τους λόγους καταστροφής, παραμόρφωσης ή απώλειας της άδειας, του πιστοποιητικού ή του εγγράφου, να εκδώσει στο πρόσωπο στο οποίο η άδεια ή το πιστοποιητικό ή το έγγραφο είχε εκδοθεί, αντίγραφο της άδειας, πιστοποιητικού ή εγγράφου, το δε αντίγραφο έχει την ίδια ισχύ όπως η αρχική άδεια, το αρχικό πιστοποιητικό ή το αρχικό έγγραφο.

(2) Πριν την έκδοση αντιγράφου άδειας, πιστοποιητικού ή εγγράφου το ενδιαφερόμενο πρόσωπο καταβάλλει τέλος δέκα λιρών.