Δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Υπουργού

48.-(1) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αρνείται να εκδώσει, ανακαλέσει ή τροποποιήσει την άδεια ή πιστοποιητικό ή δελτίο που αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα άρθρα 5, 7, 13, 18, 22, 23, 24, 26 και 29 ή έγκριση που αναφέρεται στα άρθρα 15 ή 17, υποχρεούται να επιδώσει γραπτή ειδοποίηση στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, για την πρόθεσή του αυτή, στην οποία να αναφέρει τους λόγους της ενέργειάς του και να γνωστοποιεί τα δικαιώματα που του παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (2).

(2) Το πρόσωπο, στο οποίο επιδίδεται ειδοποίηση δυνάμει του εδαφίου (1) έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Υπουργού εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Αρχηγού για άρνηση, ανάκληση ή τροποποίηση.

(3) Ο Υπουργός εκδίδει δεόντως αιτιολογημένη απόφαση εντός σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία ασκήσεως της προσφυγής. Πριν προβεί στην έκδοση της απόφασής του, ο Υπουργός καλεί τον ενδιαφερόμενο να προβεί σε γραπτές και, εφόσον το επιθυμεί, προφορικές παραστάσεις. Ο Υπουργός λαμβάνει υπόψη τις παραστάσεις αυτές.