Παράδοση όπλου και καταβολή αξίας του σε ορισμένες περιπτώσεις

47.-(1) Κάθε πρόσωπο του οποίου η άδεια κατοχής, άδεια μεταφοράς, άδεια εισαγωγής, έγκριση, προσωρινής εισαγωγής, προσωρινής έγκρισης, συναίνεση, άδεια οπλοπώλη ή το πιστοποιητικό εγγραφής ανακλήθηκε από τον Αρχηγό της Αστυνομίας ή καθίσταται άκυρη με βάση τον παρόντα Νόμο ή του έχει αποστερηθεί το δικαίωμα κατοχής με βάση το άρθρο 44, υποχρεούται -

(α) μέσα σε δέκα μέρες από την ημερομηνία ανάκλησης ή δια του παρόντος Νόμου ακύρωσης της άδειας ή του πιστοποιητικού ή, σε περίπτωση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού με βάση το άρθρο 48, μέσα σε είκοσι και μίας μέρες από την ημερομηνία της απόφασης του Υπουργού, ή, σε περίπτωση αποστέρησης δικαιώματος κατοχής, μέσα σε δέκα μέρες από τη σχετική απόφασή του Δικαστηρίου, να παραδώσει το σχετικό όπλο στον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος καταβάλλει σ’ αυτόν την αξία του όπλου, όπως ήθελε εκτιμηθεί από το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων. ή

(β) να το μεταβιβάσει σε άλλο κατάλληλο, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, πρόσωπο:

Νοείται ότι, το όπλο δεν δύναται να μεταβιβαστεί σε πρόσωπο που διαμένει στην ίδια οικία με το πρόσωπο του οποίου η άδεια ανακλήθηκε από τον Αρχηγό Αστυνομίας ή ακυρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή το οποίο έχει αποστερηθεί το δικαίωμα κατοχής πυροβόλου όπλου σύμφωνα με το άρθρο 44 του παρόντος Νόμου.

(2) Η εκτιμηθείσα αξία από το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων είναι δεσμευτική και τελεσίδικη και καταβάλλεται από τη Δημοκρατία. Κατά τον υπολογισμό της αξίας του όπλου, ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων δεν λαμβάνει υπ’ όψιν οποιοδήποτε τελωνειακό δασμό καταβληθέν αναφορικά με αυτό.

(3) Σε περίπτωση που όπλο δεν παραδοθεί ή μεταβιβασθεί όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), αυτό υπόκειται σε κατάσχεση.