Απόκτηση, κατοχή και μεταφορά πυροβόλων όπλων των Κατηγοριών Α, Β και Γ

4.-(1)  Με την επιφύλαξη των εδαφίων (2), (3) και (3Α) του παρόντος άρθρου, του εδαφίου (1) του άρθρου 5 και του εδαφίου (2) του άρθρου 37, απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, απόκτηση, κατοχή ή μεταφορά πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών των Κατηγοριών Α, Β και Γ, εκτός από την Κατηγορία Γ8, και οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου που δεν  διαθέτει στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 της Κοινοτικής Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ.

(2) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει, κατέχει ή μεταφέρει πυροβόλο όπλο ή πυρομαχικό της Κατηγορίας Β1 ή Β5 δύναται να υποβάλει γραπτή αίτηση στον Αρχηγό Αστυνομίας για να του χορηγηθεί άδεια απόκτησης και κατοχής του εν λόγω πυροβόλου όπλου.

(2Α)(α) Ο Αρχηγός Αστυνομίας σε εύλογο χρόνο, εξετάζει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) αίτηση και προβαίνει σε σχετική εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για χορήγηση ή όχι της αναφερόμενης σε αυτή άδειας, αφού προηγουμένως λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει τη χορήγηση ή όχι της αιτηθείσας άδειας.

(γ) Ο Αρχηγός Αστυνομίας προχωρεί στην χορήγηση της εν λόγω άδειας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, εφόσον η αίτηση αυτή εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου.

(δ) Ο Αρxηγός Αστυνομίας δύναται, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να ανακαλεί τη χορηγηθείσα άδεια για λόγους δημόσιας τάξης ή/και ασφάλειας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αιτιολογία.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να χορηγήσει και να ανανεώσει, για όση περίοδο και υπό οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει σκόπιμο να καθορίσει:

(α) ειδική άδεια για την εισαγωγή, κατοχή ή μεταφορά πυροβόλων όπλων ή πυρομαχικών της Κατηγορίας Β1 ή Β5 από μέλη ξένων αποστολών, ή αξιωματούχους ξένων κρατών ή διεθνών οργανισμών, όταν επισκέπτονται, διέρχονται ή διαμένουν στη Δημοκρατία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σημαινόντων προσώπων που επισκέπτονται τη Δημοκρατία,

(β) ειδική άδεια για την εισαγωγή, κατοχή ή μεταφορά πυροβόλων όπλων, μη πυροβόλων όπλων ή/και πυρομαχικών αυτών και αγωνιστικών τόξων που χρησιμοποιούνται σε αθλήματα σκοποβολής ή τοξοβολίας από μέλη ξένων αθλητικών σωματείων για σκοπούς συμμετοχής σε επίσημους αγώνες ή για σκοπούς εκγύμνασης,

(β1) ειδική άδεια σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για εισαγωγή, απόκτηση, κατοχή, μεταφορά ή και χρήση όπλου Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4 και Γ5, για σκοπούς σκοπευτηρίου δυνάμει των διατάξεων του περί Σκοπευτηρίων Νόμου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου και αφού ο αιτητής καταβάλει τέλος ύψους εκατό ευρώ (€100):

Νοείται ότι, για σκοπούς χορήγησης άδειας δυνάμει της παρούσας παραγράφου το φυσικό πρόσωπο που αιτείται τη χορήγηση της άδειας παρουσιάζει-

(α) απόδειξη  από το σκοπευτικό σωματείο ή οργάνωση στο οποίο ανήκει ή από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου ότι ασκείται ή συμμετέχει ενεργά σε αγώνες σκοποβολής της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου ή σε διεθνή και επίσημα αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία σκοποβολής, ή

(β) πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει ότι είναι μέλος σκοπευτικού σωματείου ή αδειοδοτημένου σκοπευτηρίου και ασκείται τακτικά στη σκοποβολή για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο η άδεια χορηγείται σε αρμόδιο πρόσωπο του νομικού προσώπου, το οποίο υποδεικνύεται από το εν λόγω νομικό πρόσωπο:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά και κατέχει πυροβόλο όπλο βάσει άδειας που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου φυλάσσει το όπλο αυτό εντός αδειοδοτημένου σκοπευτηρίου ή  σε ασφαλή χώρο στην οικία τους, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 36:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2Α), η διάρκεια ισχύος άδειας που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου δεν υπερβαίνει την περίοδο των τριών (3) ετών και δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε,

(γ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις με τη δέουσα αιτιολόγηση και μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, ειδική άδεια για εισαγωγή, απόκτηση, κατοχή ή και χρήση οποιουδήποτε όπλου για συγκεκριμένο σκοπό για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη και αφού καταβάλει τέλος ύψους πενήντα ευρώ (€50),

(δ) έγκριση για κατοχή, μεταφορά και, όπου εφαρμόζεται, εισαγωγή οποιουδήποτε υπηρεσιακού όπλου σε παρακολουθούντα όργανα κρατών μελών που εισέρχονται στο έδαφος της Δημοκρατίας με σκοπό τη διασυνοριακή παρακολούθηση προσώπου υπόπτου για διάπραξη αξιόποινης πράξης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων  της Σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν ή  οποιασδήποτε άλλης σχετικής προς το σκοπό τούτο συμφωνίας η οποία δεσμεύει την Κυπριακή Δημοκρατία:

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου “υπηρεσιακό όπλο” σημαίνει τον αναγκαίο ατομικό οπλισμό που μεταφέρεται από το όργανο για σκοπούς άσκησης των καθηκόντων του και περιλαμβάνει και τα αναγκαία πυρομαχικά.

(3Α)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όταν για εμπορικούς σκοπούς διενεργείται-

(α) μεταφορά από κράτος μέλος στη Δημοκρατία με σκοπό μόνο τη μεταφορά σε άλλο κράτος μέλος ή την εξαγωγή,

(β) εισαγωγή με σκοπό μόνο τη μεταφορά σε κράτος μέλος ή την επανεξαγωγή

πυροβόλων όπλων ή πυρομαχικών της Κατηγορίας Β και Γ, που χρησιμοποιούνται ως αθλητικά ή κυνηγετικά ή αεροβόλου διαμετρήματος πέραν των 4.5 χιλιοστομέτρων και των προσαρτημάτων τους, θα εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνεται σχετική δήλωση με βάση την υπό αναφορά νομοθεσία και ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων θα επιτρέπει ανάλογη μεταχείριση, νοουμένου ότι τα εν λόγω όπλα ή πυρομαχικά ή προσαρτήματα μέχρι τη μεταφορά σε κράτος μέλος ή εξαγωγή ή επανεξαγωγή τους θα παραδίδονται σε αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης και θα παραμένουν για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες που ευρίσκονται εντός λιμανιού ή αεροδρομίου της Δημοκρατίας ή θα αποθηκεύονται σε εγκεκριμένες αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, υπό τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζει ο Διευθυντής σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία:

Νοείται ότι σε περίπτωση μη δήλωσης των υπό αναφορά όπλων, πυρομαχικών ή προσαρτημάτων τους, όπως προβλέπεται ανωτέρω, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας αναφορικά με την κατάσχεση προς δήμευση.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδώσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άδεια εισαγωγής ή απόκτησης και κατοχής συλλεκτικού όπλου ή άδεια εισαγωγής ή απόκτησης και κατοχής συλλεκτικού όπλου τύπου Β ή απενεργοποιημένου πυροβόλου, υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 53 του Νόμου:

Νοείται ότι η χρήση συλλεκτικού όπλου απαγορεύεται:

Νοείται περαιτέρω ότι η άδεια απόκτησης και κατοχής συλλεκτικού όπλου τύπου Β ισχύει για περίοδο πέντε (5) ετών.

(5) Ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να ανακαλέσει την άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5, Γ7, και το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε.