Απόκτηση, κατοχή και μεταφορά πυροβόλων όπλων των Κατηγοριών Α, Β και Γ

4.-(1)  Με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου και του εδαφίου (2) του άρθρου 37, απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, απόκτηση, κατοχή ή μεταφορά πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών των Κατηγοριών Α, Β και Γ και οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου που δεν  διαθέτει στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 της Κοινοτικής Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ.

(2) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει, κατέχει ή μεταφέρει πυροβόλο όπλο ή πυρομαχικό της Κατηγορίας Β2 ή Β3 δικαιούται να υποβάλει γραπτή αίτηση σύμφωνα με τον Τύπο Α2 του Δευτέρου Παραρτήματος στον Αρχηγό Αστυνομίας για να του χορηγήσει άδεια απόκτησης και κατοχής του εν λόγω πυροβόλου όπλου. Ο Αρχηγός Αστυνομίας-

(α) σε εύλογο χρόνο, εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει επ’ αυτής.

(β) έχει εξουσία να χορηγήσει στον αιτητή την άδεια απόκτησης, κατοχής ή μεταφοράς, υπό τις προϋποθέσεις ότι το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει τη χορήγηση της άδειας και ότι δεν υφίσταται περί του αντιθέτου λόγος δημοσίας τάξης και ασφάλειας.

(γ) με την επιφύλαξη της παραγράφου (β), εκδίδει την άδεια κατά τον Τύπο Α του Δεύτερου Παραρτήματος.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να χορηγήσει, για όση περίοδο και υπό οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει σκόπιμο να καθορίσει:

(α) ειδική άδεια σύμφωνα με τον Τύπο Α1 του Δευτέρου Παραρτήματος, για την εισαγωγή, κατοχή ή μεταφορά πυροβόλων όπλων ή πυρομαχικών της Κατηγορίας Β2 ή Β3 από μέλη ξένων αποστολών, ή αξιωματούχους ξένων κρατών ή διεθνών οργανισμών, όταν επισκέπτονται, διέρχονται ή διαμένουν στη Δημοκρατία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σημαινόντων προσώπων που επισκέπτονται τη Δημοκρατία:

Νοείται ότι η αίτηση για χορήγηση ειδικής άδειας δυνάμει της παραγράφου αυτής υποβάλλεται σύμφωνα με τον Τύπο Α2 του Δευτέρου Παραρτήματος,

(β) ειδική άδεια σύμφωνα με τον Τύπο Α1 του Δευτέρου Παραρτήματος, για την εισαγωγή, κατοχή ή μεταφορά πυροβόλων όπλων, μη πυροβόλων όπλων ή/και πυρομαχικών αυτών και αγωνιστικών τόξων που χρησιμοποιούνται σε ολυμπιακά αθλήματα σκοποβολής ή τοξοβολίας από μέλη ξένων αθλητικών σωματείων για σκοπούς συμμετοχής σε επίσημους αγώνες ή για σκοπούς εκγύμνασης:

Νοείται ότι η αίτηση για χορήγηση ειδικής άδειας δυνάμει της παραγράφου αυτής υποβάλλεται σύμφωνα με τον Τύπο Α2 του Δευτέρου Παραρτήματος,

(γ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, ειδική άδεια για εισαγωγή, απόκτηση, κατοχή ή και χρήση οποιουδήποτε όπλου για συγκεκριμένο σκοπό,

(δ) έγκριση για κατοχή, μεταφορά και, όπου εφαρμόζεται, εισαγωγή οποιουδήποτε υπηρεσιακού όπλου σε παρακολουθούντα όργανα κρατών μελών που εισέρχονται στο έδαφος της Δημοκρατίας με σκοπό τη διασυνοριακή παρακολούθηση προσώπου υπόπτου για διάπραξη αξιόποινης πράξης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων  της Σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν ή  οποιασδήποτε άλλης σχετικής προς το σκοπό τούτο συμφωνίας η οποία δεσμεύει την Κυπριακή Δημοκρατία:

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου “υπηρεσιακό όπλο” σημαίνει τον αναγκαίο ατομικό οπλισμό που μεταφέρεται από το όργανο για σκοπούς άσκησης των καθηκόντων του και περιλαμβάνει και τα αναγκαία πυρομαχικά.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδώσει σε πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση σύμφωνα με τον Τύπο Ε1 του Δευτέρου Παραρτήματος, άδεια εισαγωγής ή απόκτησης και κατοχής συλλεκτικού όπλου σύμφωνα με τον Τύπο Ι2 του Δευτέρου Παραρτήματος, υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 53 του Νόμου:

Νοείται ότι η χρήση συλλεκτικού όπλου απαγορεύεται.