Απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων της Κατηγορίας Γ8

5.-(1) (α) Απαγορεύεται η απόκτηση ή η κατοχή, φύλαξη ή έλεγχος των πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της Κατηγορίας Γ8 από οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός εάν είναι κάτοχος άδειας η οποία εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (4) από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

«πρόσωπο» σημαίνει κάτοικο της Δημοκρατίας, του οποίου η διεύθυνση αναφέρεται σε πιστοποιητικό έγγραφο που αποδεικνύει την κατοικία του, ιδίως στο διαβατήριο ή την ταυτότητα, που επιδεικνύεται στις αρχές της Δημοκρατίας ή σε οπλοπώλη κατά τη διάρκεια ελέγχου της κατοχής ή επ’ ευκαιρία της απόκτησης πυροβόλου όπλου και περιλαμβάνει σκοπευτικό σωματείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σκοπευτηρίων Νόμου.

(2) Ο κάτοχος άδειας απόκτησης και κατοχής δικαιούται να έχει στην κατοχή του πέραν του ενός πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Γ8, υπό την προϋπόθεση ότι για κάθε ένα έχει εκδοθεί άδεια απόκτησης και κατοχής και έχουν καταβληθεί τα σχετικά τέλη που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4):

Νοείται ότι ο κάτοχος οποιασδήποτε κατοικίας ή υποστατικού εντός του οποίου φυλάττονται πέραν των δέκα πυροβόλων όπλων υποχρεούται να εγκαταστήσει σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με την Αστυνομία ή να διαθέτει οπλοθήκη όπως καθορίζεται στο σχετικό Κανονισμό για οπλοπώλες.

(3) Πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια απόκτησης και κατοχής, υποβάλλει γραπτή αίτηση στον Αρχηγό Αστυνομίας.

(4)(α) Σε περίπτωση που υποβάλλεται στον Αρχηγό Αστυνομίας αίτηση δυνάμει του εδαφίου (3), ο Αρχηγός Αστυνομίας, σε εύλογο χρόνο, εξετάζει την αίτηση, αποφασίζει επ’ αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή του στον αιτητή:

Νοείται ότι με τη γραπτή απάντηση του Αρχηγού Αστυνομίας ότι η αίτηση για απόκτηση και κατοχή πυροβόλου όπλου έχει εγκριθεί, ο αιτητής δύναται να κατέχει το όπλο για το οποίο εκδόθηκε η έγκριση για χρονική περίοδο μη υπερβαίνουσα τις δύο εργάσιμες μέρες για να το προσκομίσει για επιθεώρηση και εγγραφή.

(β) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίζει να χορηγήσει σε αίτηση άδεια απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Γ8, δεν εκδίδει την σχετική άδεια πριν ο αιτητής του καταβάλλει-

(i) τέλος σαράντα ευρώ για κάθε όπλο.

(ii) τέλος είκοσι ευρώ, σε περίπτωση που η άδεια αφορά την απόκτηση και κατοχή από τον αιτητή πρώτου ή επιπρόσθετου πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Γ8 με διάμετρο κάννης 410 χιλιοστών της ίντσας (FLOBERT).

(γ) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδίδει άδεια απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Γ8, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτητής -

(i) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

(ii) δεν κρίνεται επικίνδυνος για τον εαυτό του, για άλλα πρόσωπα, τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου ή μετά από γνωμάτευση κυβερνητικού ιατρικού συμβουλίου·

(iii) δεν έχει καταδικαστεί στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, για οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στην παράγραφο (δ) αδικήματα, με την επιφύλαξη της παραγράφου (στ).

(iv) δεν έχει κριθεί ως φρενοπαθής σύμφωνα με το άρθρο 70 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου·

(v) δεν έχει νόμιμα απαλλαγεί από την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή δεν έχει τύχει αναβολής εκπλήρωσής τους δυνάμει των διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, για λόγους ψυχικής υγείας·

(vi) δεν του έχει απαγορευτεί το δικαίωμα να κατέχει ή χρησιμοποιεί πυροβόλο όπλο από το Συμβούλιο Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 14 του περί Φυλακών Νόμου:

Νοείται ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να ζητήσει την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού ικανότητας από εγγεγραμμένο ιατρό ή, σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας, ιατρικό συμβούλιο, όταν πρόκειται για άτομα που κατά τη γνώμη του δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απόκτηση άδειας ή συνέχιση κατοχής όπλου.

(δ) Η διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης αδικημάτων, για τα οποία η καταδίκη συνιστά κώλυμα στην έκδοση άδειας απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Γ8, είναι τα ακόλουθα:

(i) ανθρωποκτονία·

(ii) βιασμός·

(iii) απαγωγή (εξαιρουμένης της αναφερόμενης απαγωγής στο άρθρο 149 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου)·

(iv) εμπρησμός·

(v) εσχάτη προδοσία·

(vi) ληστεία·

(vii) στάση-συμμετοχή σε παράνομη οργάνωση·

(viii) φόνος εκ προμελέτης·

(ix) εισαγωγή, κατοχή, κατασκευή, αποθήκευση ή μεταφορά εκρηκτικών υλών, (σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 4 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου) εξαιρουμένης της κατοχής φυσιγγίων πυροβόλου όπλου κατηγορίας Γ8

(x) απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες·

(xi)  παράνομης εισαγωγής, απόκτησης, κατοχής, χρήσης πυροβόλου όπλου κατηγορίας Α, Β, ή Γ·

(xii) παράνομη κατοχή, χρήση, κατοχή με σκοπό την προμήθεια ελεγχόμενων φαρμάκων ή ψυχοτρόπων ουσιών, σύμφωνα με τον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο. και

(xii1) αδικήματα που καθορίζονται στον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο·

(xii2) αδικήματα που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 15, 48, 50 και 52 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου και διαπράχθηκαν με τη χρήση πυροβόλου ή μη πυροβόλου όπλου·

(xiii) οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σαν αδίκημα για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(ε) Σε περίπτωση που πρόσωπο κατηγορείται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) και είναι κάτοχος οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου η άδεια αυτή αναστέλλεται και, το όπλο αυτό περιέρχεται στη φύλαξη της Αστυνομίας Κύπρου μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου και ανάλογα με το αποτέλεσμα της δίκης θα γίνεται η διάθεση του πυροβόλου όπλου είτε με την επιστροφή του είτε με τη δήμευσή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του παρόντος Νόμου.

(εε) Σε περίπτωση που πρόσωπο κατηγορείται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του παρόντος άρθρου και είναι κάτοχος άδειας ξένης κατοχής, δυνάμει του άρθρου 41 του παρόντος Νόμου, η άδεια αυτή αναστέλλεται και  παραδίδεται στον Αρχηγό Αστυνομίας μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο Δικαστήριο και ανάλογα με το αποτέλεσμα της ποινικής διαδικασίας είτε παύει η αναστολή της εν λόγω άδειας και αυτή επιστρέφεται στον κατόχό της είτε καταργείται.

(στ) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, πρόσωπο που καταδικάζεται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (δ) δύναται, ύστερα από παρέλευση δέκα ετών από την ημερομηνία καταδίκης του και δέκα ετών από την ημερομηνία της αποφυλάκισής του, να υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, για την εξασφάλιση άδειας κατοχής πυροβόλων όπλων της Κατηγορίας Γ8:

Νοείται ότι για τα αδικήματα του εμπρησμού, κατοχής, χρήσης, κατοχής με σκοπό την προμήθεια ελεγχόμενων φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, αδικήματα που καθορίζονται στον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο και στον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο, που αναφέρονται στην παράγραφο (δ), ο Υπουργός έχει εξουσία με σύσταση του Αρχηγού Αστυνομίας με βάση τα πραγματικά γεγονότα της κάθε περίπτωσης να μειώσει την προαναφερόμενη περίοδο:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, πρόσωπο που καταδικάζεται σε χρηματική ποινή για αδίκημα που αναφέρεται στην πρώτη επιφύλαξη δύναται να υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση άδειας κατοχής πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Γ8 μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία της καταδίκης του, νοουμένου ότι δεν έχει διαπράξει οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) μετά παρέλευση των δύο (2) ετών από την καταδίκη του.

(5) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά από την παροχή γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο οποίο εξέδωσε άδεια δυνάμει του εδαφίου (4), να τροποποιεί, αναστέλλει ή ανακαλεί τέτοια ισχύουσα άδεια, εφόσον δεν πληρούνται πλέον οποιεσδήποτε από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (4).

(6) Άδεια, που εκδόθηκε δυνάμει του εδαφίου (4) θεωρείται άκυρη -

(α) από την ημερομηνία καταδίκης του αδειούχου για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (4).

(β) σε περίπτωση αποστέρησης του δικαιώματος του αδειούχου για κατοχή ή χρήση πυροβόλου όπλου με διάταγμα του Δικαστηρίου με βάση το άρθρο 44 ή ανάκλησης του πιστοποιητικού εγγραφής του σχετικού με την άδεια πυροβόλου όπλου.

(γ) σε περίπτωση που ο αδειούχος παύει να είναι ιδιοκτήτης του σχετικού με την άδεια πυροβόλου όπλου.

(δ) σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου ή καταστροφής ή απώλειας του σχετικού με την άδεια πυροβόλου όπλου.

(ε) σε περίπτωση στέρησης της άδειας κυνηγίου λόγω συσσώρευσης πέντε (5) βαθμών ποινής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 89 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, νοουμένου ότι τουλάχιστον ένας (1) βαθμός ποινής επιβλήθηκε για τη διάπραξη αδικημάτων με τη χρήση πυροβόλου ή μη πυροβόλου όπλου·

(στ) σε περίπτωση νόμιμης απαλλαγής του αδειούχου από την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή σε περίπτωση λήψης αναβολής εκπλήρωσής τους δυνάμει του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, για λόγους ψυχικής υγείας.

(7) Ο Αρχηγός Αστυνομίας ενημερώνει τον Υπουργό Εσωτερικών σε περίπτωση που άδεια κατοχής ανακαλείται ή ακυρώνεται με βάση το παρόν άρθρο.

(8) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται -

(α) σε αδειούχο οπλοπώλη πυροβόλων όπλων ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο εργοδοτούμενο από τον εν λόγω οπλοπώλη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδειούχος οπλοπώλης ή το εργοδοτούμενο από αυτόν πρόσωπο κατέχει πυροβόλο όπλο για τους σκοπούς του επαγγέλματος του και στο υποστατικό όπου εξασκεί το επάγγελμα.

(β) σε κληρονόμο, εκτελεστή ή διαχειριστή της περιουσίας αποβιώσαντος προσώπου, το οποίο κατά το χρόνο του θανάτου του εδικαιούτο να κατέχει πυροβόλο όπλο Κατηγορίας Γ8, μέχρι την εκπνοή έξι μηνών από το θάνατο του προσώπου αυτού. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας, το πρόσωπο που έχει στην κατοχή του το πυροβόλο όπλο Κατηγορίας Γ8, υποχρεούται να το παραδώσει στον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό για φύλαξη μέχρι την αποπεράτωση της διαχείρισης της περιουσίας του αποβιώσαντα ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποτέλεσμα μέσα σε ένα έτος από την ημέρα της παράδοσης του πυροβόλου όπλου στην Αστυνομία Κύπρου, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 40.

(γ) στον Επίσημο Παραλήπτη ή διαχειριστή της περιουσίας πτωχεύσαντος προσώπου το οποίο κατά το χρόνο της έκδοσης του διατάγματος παραλαβής, σύμφωνα με τον περί Πτώχευσης Νόμο εδικαιούτο να κατέχει πυροβόλο όπλο Κατηγορίας Γ8.