Απόκτηση και κατοχή πυρομαχικών

6.-(1) Η απόκτηση και κατοχή πυρομαχικών από πρόσωπο που δεν κατέχει άδεια κατοχής υπόκειται στο καθεστώς που ισχύει για τα πυροβόλα όπλα για τα οποία προορίζονται.

(2) Πρόσωπο που κατέχει άδεια απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου δικαιούται χωρίς άδεια να κατέχει ποσότητα πυρομαχικών που προορίζονται για το όπλο αυτό όπως καθορίζεται στο άρθρο 4(6) του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου.

(3) Η κατοχή πυρομαχικών συλλεκτικού όπλου απαγορεύεται.

(4) Η απόκτηση γεμιστήρων για ημιαυτόματα βραχύκαννα πυροβόλα όπλα με κεντρική επίκρουση, χωρητικότητας μέχρι είκοσι (20) φυσιγγίων, ή γεμιστήρων χωρητικότητας μέχρι δέκα (10) φυσιγγίων στην περίπτωση των μακρύκαννων πυροβόλων όπλων, επιτρέπεται μόνο για πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια Κατηγορίας  Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4 και Γ5:

Νοείται ότι, ο Αρχηγός Αστυνομίας ανακαλεί την άδεια απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου προσώπου που κατέχει γεμιστήρα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος εδαφίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να χορηγήσει ειδική άδεια για κατοχή γεμιστήρας χωρητικότητας μεγαλύτερης της προβλεπόμενης στο παρόν εδάφιο για συγκεκριμένη περίοδο και για σκοπούς συμμετοχής σε επίσημους αγώνες σκοποβολής αναγνωρισμένης ομοσπονδίας, νοουμένου ότι ο αιτητής εξασφάλισε σχετικό πιστοποιητικό, και η γεμιστήρα φυλάσσεται εντός αδειοδοτημένου σκοπευτηρίου.

(5) Οπλοπώλης δύναται να αρνηθεί να ολοκληρώσει οποιαδήποτε συναλλαγή για την απόκτηση πλήρων φυσιγγίων, πυρομαχικών ή συστατικών μερών πυρομαχικών, την οποία ευλόγως θεωρεί ύποπτη λόγω της φύσης και της κλίμακάς της, και αναφέρει οποιαδήποτε απόπειρα τέτοιας συναλλαγής στην Αστυνομία.

(6) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών διασφαλίζει τη σήμανση κάθε στοιχειώδους μονάδας συσκευασίας πυρομαχικών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δηλώνεται το όνομα του κατασκευαστή, ο αναγνωριστικός αριθμός παρτίδας, το διαμέτρημα και ο τύπος του πυρομαχικού:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου.