Άδεια οπλοπώλη

7.-(1) Απαγορεύεται η κατασκευή, ή εισαγωγή ή επιδιόρθωση ή ανταλλαγή και διάθεση στην αγορά πυροβόλων όπλων Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5, Γ7 και Γ8 και μη πυροβόλων όπλων από οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν είναι κάτοχος άδειας οπλοπώλη, η οποία εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας με όρους που ήθελε κρίνει κατάλληλους:

Νοείται ότι αδειούχος οπλοπώλης θα απασχολείται μόνιμα σε κάθε υποστατικό το οποίο βρίσκεται στη νόμιμη κατοχή του, όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, τα δε πρόσωπα που εργοδοτούνται σε τέτοιο υποστατικό πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5 και της υποπαραγράφου (vii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου:

Νοείται περαιτέρω ότι κατά πάντα χρόνο λειτουργίας αδειούχου υποστατικού η παρουσία αδειούχου οπλοπώλη είναι υποχρεωτική, εκτός αν αυτός αναπληρείται από εργοδοτούμενο του τα στοιχεία του οποίου καθορίζονται εκ των προτέρων και εμφαίνονται επί της άδειας οπλοπώλη και ο οποίος παρουσιάζει πιστοποιητικά εργοδότησής του, όπως αυτά καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι όσον αφορά την άσκηση των πιο πάνω δραστηριοτήτων σε σχέση με αγωνιστικά τόξα, δεν απαιτείται η κατοχή άδειας οπλοπώλη:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, απαγορεύεται η εξ’ αποστάσεως αγορά πυροβόλων, μη πυροβόλων και συλλεκτικών όπλων, ουσιωδών μερών τους και πυρομαχικών, με εξαίρεση την περίπτωση των οπλοπωλών:

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, η εισαγωγή και μεταφορά πυροβόλων όπλων κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 από αδειούχο οπλοπώλη διενεργείται μετά από υποβολή αίτησης για απόκτηση ειδικής άδειας που εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για σκοπούς των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 34 και 53.

(2)(α) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια οπλοπώλη πυροβόλων όπλων Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5, Γ7 και Γ8, μη πυροβόλων ή συλλεκτικών ή συλλεκτικών όπλων τύπου Β ή απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων δύναται να υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με τον Τύπο Γ1 του Δευτέρου Παραρτήματος στον Αρχηγό Αστυνομίας.

(β) Η άδεια οπλοπώλη θα εκδίδεται διαζευκτικά, σχετικά με μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες οπλοπώλη:

(i) κατασκευής,

(ii) επιδιόρθωσης· και

(iii) εισαγωγής, ανταλλαγής και διάθεσης στην αγορά·

Νοείται ότι πρόσωπο που επιθυμεί να ασκήσει αποκλειστικά μια ή περισσότερες δραστηριότητες οπλοπώλη, όταν υποβάλλει αίτηση για έκδοση άδειας, αναγράφει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ή δραστηριότητες.

(γ) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίσει να χορηγήσει σε αιτητή άδεια οπλοπώλη, δεν εκδίδει σχετική άδεια πριν ο αιτητής καταβάλει -

(i) τέλος οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ (€8.540) για την περίπτωση άδειας κατασκευής, ή οκτακόσια πενήντα ευρώ (€850) στην περίπτωση που η κατασκευή δεν υπερβαίνει τα πέντε όπλα τον χρόνο·

(ii) τέλος €410 για την περίπτωση άδειας για εισαγωγή, ανταλλαγή και διάθεση στην αγορά πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Γ7, Γ8 και συλλεκτικού όπλου·

(iii) τέλος €105 για την περίπτωση άδειας επιδιόρθωσης·

(iv) τέλος χιλίων ευρώ (€1000) για την περίπτωση άδειας για εισαγωγή, ανταλλαγή και διάθεση στην αγορά πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 και συλλεκτικού όπλου τύπου Β:

Νοείται ότι ο κάτοχος άδειας οπλοπώλη για κατασκευή πυροβόλων όπλων δύναται να ασκεί και τις δραστηριότητες της εισαγωγής, επιδιόρθωσης, ανταλλαγής και διάθεσης στην αγορά πυροβόλων όπλων χωρίς άλλη ειδική άδεια.

(δ) Άδεια οπλοπώλη δύναται να χορηγείται σε νομικό πρόσωπο, νοουμένου ότι το εν λόγω νομικό πρόσωπο θα ορίζει ένα τουλάχιστο κατά νόμο υπεύθυνο πρόσωπο για κάθε υποστατικό στο οποίο δραστηριοποιείται, τα στοιχεία του οποίου θα αναφέρονται στην άδεια και  το οποίο πρέπει να  είναι αδειούχος οπλοπώλης και να κατονομάζεται με γραπτή δήλωση του νομικού προσώπου που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για έκδοση οποιασδήποτε τέτοιας άδειας.

(3)(α) Σε περίπτωση που υποβάλλεται στον Αρχηγό Αστυνομίας αίτηση δυνάμει του εδαφίου (2), ο Αρχηγός Αστυνομίας, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία  υποβολής της αίτησης, εξετάζει την αίτηση, αποφασίζει επ’αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή του στον αιτητή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας, η άδεια θα θεωρείται ως μη χορηγηθείσα και ο αιτητής θα έχει δικαίωμα προσφυγής δυνάμει του άρθρου 48 του παρόντος Νόμου, χωρίς την απαιτούμενη επίδοση ειδοποίησης από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

(β) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδίδει άδεια οπλοπώλη μόνον εάν ικανοποιείται ότι ο αιτητής-

(i) έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του.

(ii) διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.

(iii) δεν κρίνεται επικίνδυνος για τον εαυτό του, τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια, σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου ή μετά από γνωμάτευση κυβερνητικού ιατρικού συμβουλίου.·

(iv) δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στη παράγραφο (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5.

(v) δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σαν αδίκημα για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(vi) διατηρεί κατάλληλο και ασφαλές υποστατικό για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του οπλοπώλη και την ασφαλή φύλαξη των πυροβόλων όπλων.

(vii) εφόσον πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχει τύχει αναβολής εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων δυνάμει των διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, όχι όμως για λόγους ψυχικής υγείας.

(γ) Σε περίπτωση που αδειούχος οπλοπώλης κατηγορείται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (iv) και (v) της παραγράφου (β) και είναι κάτοχος οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου, αυτό θα περιέρχεται στη φύλαξη της Αστυνομίας μέχρι εκδικάσεως της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου και ανάλογα με το αποτέλεσμα της δίκης θα γίνεται διάθεση του πυροβόλου όπλου είτε με την επιστροφή του είτε με τη δήμευσή του.

(δ) Πρόσωπο που καταδικάζεται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις υπο-παραγράφους (iv) και (v) της παραγράφου (β) δικαιούται, ύστερα από παρέλευση δέκα χρόνων από την ημερομηνία καταδίκης του και δέκα χρόνων από την ημερομηνία της αποφυλάκισής του, να υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, για την εξασφάλιση άδειας οπλοπώλη.

(4) Η άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας δυνάμει του εδαφίου (3) -

(α) ισχύει για περίοδο πέντε ετών. και

(β) δύναται να ανανεωθεί από αυτόν για περίοδο μέχρι πέντε ετών, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3), κατόπιν καταβολής:

(i) τέλους χιλίων επτακοσίων ευρώ (€1700) για την περίπτωση άδειας κατασκευής, ή εκατόν εβδομήντα ευρώ (€170) στην περίπτωση που η κατασκευή δεν υπερβαίνει τα πέντε όπλα τον χρόνο,

(ii) τέλους ογδόντα πέντε ευρώ («€85») για την περίπτωση άδειας για εισαγωγή, ανταλλαγή και διάθεση στην αγορά,

(iii) τέλους σαράντα ευρώ (€40) για την περίπτωση άδειας επιδιόρθωσης,

(iv) τέλους πεντακοσίων ευρώ (€500) για την περίπτωση άδειας  για  εισαγωγή, ανταλλαγή και διάθεση στην αγορά πυροβόλου όπλου  Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 και συλλεκτικού όπλου τύπου Β.

(5)(α) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά την παροχή εύλογης και γραπτής ειδοποίησης στο πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε άδεια δυνάμει του εδαφίου (3), να τροποποιεί, αναστέλλει ή ανακαλεί τέτοια ισχύουσα άδεια, εφόσον δεν πληρούνται πλέον οποιεσδήποτε από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3).

(β) Άδεια που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (3) θεωρείται άκυρη από την ημερομηνία της καταδίκης του αδειούχου για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (iv) και (v) της παραγράφου (β) του εδαφίου (3).