Υποχρεώσεις οπλοπώλη

8.-(1) Κάθε οπλοπώλης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την εισαγωγή ή παραλαβή πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5, Γ7 και Γ8, μη πυροβόλου ή συλλεκτικού όπλου ή συλλεκτικού όπλου τύπου Β ή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου, να ενημερώνει γραπτώς τον Αρχηγό Αστυνομίας, δίδοντας λεπτομερή περιγραφή του εν λόγω όπλου για σκοπούς ελέγχου:

Νοείται ότι δεν απαιτείται άδεια απόκτησης και κατοχής πυροβόλου, μη πυροβόλου ή συλλεκτικού όπλου ή συλλεκτικού όπλου τύπου Β ή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου για την κατοχή αντίστοιχου όπλου από αδειούχο οπλοπώλη ή εργοδοτούμενό του που κατέχει τέτοιο όπλο εντός των εγκεκριμένων υποστατικών του για σκοπούς του επιτηδεύματός του.

(2)  Κάθε οπλοπώλης υποχρεούται να τηρεί αρχείο, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, εισόδου και εξόδου των πυροβόλων όπλων της Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 και Γ8, μη πυροβόλων ή συλλεκτικών όπλων ή συλλεκτικών όπλων τύπου Β ή απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, το οποίο να περιέχει στοιχεία που να επιτρέπουν τον προσδιορισμό του πυροβόλου όπλου, ιδίως τον τύπο, τη μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα, τον αριθμό κατασκευής κάθε πυροβόλου όπλου, καθώς και το σήμα που τοποθετείται στον κορμό ή σκελετό του ως μοναδική σήμανση, τον αριθμό σειράς ή τη μοναδική σήμανση που τοποθετείται στα ουσιώδη συστατικά μέρη, όταν διαφέρει από τη σήμανση στον κορμό ή σκελετό του πυροβόλου όπλου, το ονοματεπώνυμο και τις διευθύνσεις των προμηθευτών και των αγοραστών ή των κατόχων του πυροβόλου όπλου μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία ή τις αντίστοιχες ημερομηνίες, τυχόν μετατροπές ή τροποποιήσεις ενός πυροβόλου όπλου που οδηγούν σε αλλαγή της κατηγορίας ή υποκατηγορίας του, μεταξύ των οποίων η πιστοποιημένη απενεργοποίηση ή καταστροφή του μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία ή τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

(3)  Κάθε οπλοπώλης υποχρεούται να φυλάσσει τα στοιχεία που καταχωρεί στο αρχείο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία της καταχώρησής τους και να επιδεικνύει στον Αρχηγό Αστυνομίας το αρχείο, όποτε αυτό του ζητηθεί:

Νοείται ότι ο αδειούχος οπλοπώλης υποχρεούται ευθύς αμέσως μετά την παύση της δραστηριότητάς του ως οπλοπώλη να παραδώσει το αρχείο στον Αρχηγό Αστυνομίας.

(4) Για σκοπούς αναγνώρισης και ιχνηλασία κάθε συναρμολογημένου πυροβόλου όπλου, ο Αρχηγός Αστυνομίας, τη στιγμή της κατασκευής πυροβόλου όπλου στη Δημοκρατία, μεριμνά για τη διατήρηση εύχρηστης σήμανσης, η οποία φέρει αριθμητικό ή αλφαριθμητικό κωδικό και την οποία αποτυπώνει σε κάθε συναρμολογημένο πυροβόλο όπλο, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εύκολης αναγνώρισης της χώρας κατασκευής.

(5)(α) Συλλεκτικό όπλο, συλλεκτικό όπλο τύπου Β ή πυροβόλο όπλο που έχει απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Κανονισμών και δεν έχει επαρκή στοιχεία αναγνώρισης που να το καθιστούν μοναδικό, σφραγίζεται με το σήμα της Δημοκρατίας ή της Αστυνομίας και αριθμείται με τρόπο και σε σημείο που η Αστυνομία κρίνει κατάλληλο.

(β) Για την αρίθμηση όπλου σύμφωνα με την παράγραφο (α), αναγράφεται το πρόθεμα «Σ» αν είναι συλλεκτικό και το πρόθεμα «Α» αν είναι απενεργοποιημένο και ο αριθμός του πιστοποιητικού του όπλου.