Υποχρεώσεις οπλοπώλη

8.-(1) Κάθε οπλοπώλης υποχρεούται εντός επτά ημερών από την εισαγωγή ή παραλαβή πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Δ, μη πυροβόλου ή συλλεκτικού όπλου, να ενημερώνει γραπτώς τον Αρχηγό Αστυνομίας, δίδοντας λεπτομερή περιγραφή  του εν λόγω όπλου για σκοπούς ελέγχου:

Νοείται ότι δεν απαιτείται άδεια απόκτησης και κατοχής πυροβόλου, μη πυροβόλου ή συλλεκτικού όπλου σύμφωνα με τον Τύπο Β, Ε ή Ι2 του Δεύτερου Παραρτήματος για την κατοχή αντίστοιχου όπλου από αδειούχο οπλοπώλη ή εργοδοτούμενό του που κατέχει τέτοιο όπλο εντός των εγκεκριμένων υποστατικών του για σκοπούς του επιτηδεύματός του.

(2)  Κάθε οπλοπώλης υποχρεούται να τηρεί αρχείο, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, εισόδου και εξόδου των πυροβόλων όπλων της Κατηγορίας Δ , μη πυροβόλων ή συλλεκτικών όπλων, το οποίο να περιέχει στοιχεία που να επιτρέπουν τον προσδιορισμό του πυροβόλου όπλου, ιδίως τον τύπο, τη μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα, τον αριθμό κατασκευής και το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτή και του αγοραστή.

(3)  Κάθε οπλοπώλης υποχρεούται να φυλάσσει τα στοιχεία που καταχωρεί στο αρχείο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία της καταχώρησής τους και να επιδεικνύει στον Αρχηγό Αστυνομίας το αρχείο, όποτε αυτό του ζητηθεί:

Νοείται ότι ο αδειούχος οπλοπώλης υποχρεούται ευθύς αμέσως μετά την παύση της δραστηριότητάς του ως οπλοπώλη να παραδώσει το αρχείο στον Αρχηγό Αστυνομίας.