Υποχρεώσεις οπλοπώλη

8.-(1) Κάθε οπλοπώλης υποχρεούται να τηρεί αρχείο, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, εισόδου και εξόδου των πυροβόλων όπλων της Κατηγορίας Δ, το οποίο περιέχει στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του πυροβόλου όπλου, ιδίως τον τύπο, την μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα, τον αριθμό κατασκευής, καθώς επίσης το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτή και του αγοραστή.

(2) Κάθε οπλοπώλης υποχρεούται να φυλάσσει τα στοιχεία που καταχωρεί στο αρχείο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία της καταχώρησής τους, ακόμα και μετά την παύση της δραστηριότητας του ως οπλοπώλη, και να επιδεικνύει στον Αρχηγό της Αστυνομίας το αρχείο, όποτε αυτό του ζητηθεί.