Διάθεση πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Γ8 σε κάτοικο της Δημοκρατίας

9. Επιτρέπεται η διάθεση πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Γ8 σε κάτοικο της Δημοκρατίας υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (γ) μέχρι (στ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5.