Διάθεση πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 και Γ8 σε μη κάτοικο της Δημοκρατίας

10. Επιτρέπεται η διάθεση πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4, Γ5 και Γ8 σε πρόσωπο που δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση ότι -

(α) πληρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (γ) μέχρι (στ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5. και

(α1) προσκομίζεται προηγουμένως συγκατάθεση από το κράτος κατοικίας του για μεταφορά από τη Δημοκρατία σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου που προτίθεται να αγοράσει· και

(β)(i) το πρόσωπο στο οποίο διατίθεται έχει λάβει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 14, για μεταφορά του εν λόγω πυροβόλου όπλου, αυτοπροσώπως, στη χώρα κατοικίας του, ή

(ii) το πρόσωπο στο οποίο διατίθεται έχει δηλώσει και αιτιολογήσει γραπτώς την πρόθεσή του να κατέχει το πυροβόλο όπλο στη Δημοκρατία.