Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους

11. Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στη μεταφορά πυροβόλων όπλων από τη Δημοκρατία σε άλλο κράτος μέλος και αντίστροφα, περιλαμβανομένης και της πωλήσεως δι’ αλληλογραφίας.