Απαγόρευση μεταφοράς πυροβόλων όπλων στη Δημοκρατία από κράτος μέλος χωρίς άδεια

12.-(1) Απαγορεύεται η μεταφορά πυροβόλων και μη πυροβόλων όπλων από κράτος μέλος στη Δημοκρατία από οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν είναι κάτοχος άδειας μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποστολής.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας με γνωστοποίησή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει κατάλογο πυροβόλων και μη πυροβόλων όπλων, των οποίων η μεταφορά από κράτος μέλος στη Δημοκρατία επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη συναίνεσή του:

Νοείται ότι, η αναφερόμενη στο παρόν εδάφιο συναίνεση παρέχεται από τον Αρχηγό αφού πρώτα εξασφαλιστεί προηγούμενη συγκατάθεση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12Α.