Προηγούμενη συγκατάθεση για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων προς τη Δημοκρατία

12Α.-(1) Κάτοικος της Δημοκρατίας ο οποίος επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια μεταφοράς πυροβόλου όπλου προς τη Δημοκρατία, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 12, υποβάλλει γραπτή αίτηση για εξασφάλιση προηγούμενης συγκατάθεσης από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

(2) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Αρχηγό Αστυνομίας, μαζί με την αίτησή του, τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) To όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή ή του παραχωρούντος του πυροβόλου όπλου και του αγοραστή ή του αποκτώντος του πυροβόλου όπλου ή ενδεχομένως του ιδιοκτήτη αυτού∙

(β) τη διεύθυνση στην οποία αποστέλλεται ή μεταφέρεται το συγκεκριμένο πυροβόλο ή μη πυροβόλο όπλο·

(γ) τον αριθμό των πυροβόλων ή μη πυροβόλων όπλων που αποστέλλονται ή μεταφέρονται∙

(δ) τα στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του πυροβόλου όπλου καθώς και ένδειξη ότι το εν λόγω πυροβόλο όπλο έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της 1ης Ιουλίου 1969 περί της αμοιβαίας αναγνώρισης των εντύπων σφραγίδων δοκιμής των φορητών πυροβόλων όπλων∙

(ε) το μεταφορικό μέσο∙ και

(στ) την ημερομηνία αναχώρησης και την προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης.

(3)(α) Ο Αρχηγός Αστυνομίας, εξετάζει την αίτηση σε εύλογο χρόνο, αποφασίζει επ’ αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή του στον αιτητή.

(β) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδίδει προηγούμενη συγκατάθεση για εξασφάλιση άδειας μεταφοράς προς τη Δημοκρατία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες μεταφοράς και την ασφάλεια, και εφόσον ικανοποιείται ότι ο αιτητής πληροί τις αναφερόμενες στις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5  προϋποθέσεις.

(γ) Η εκδιδόμενη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου προηγούμενη συγκατάθεση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2).

(4) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίσει να χορηγήσει προηγούμενη συγκατάθεση για εξασφάλιση άδειας μεταφοράς πυροβόλου όπλου προς τη Δημοκρατία, εκδίδει τη σχετική συγκατάθεση, αφού ο αιτητής καταβάλει τέλος είκοσι ευρώ (€20).

(5)(α) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά από την παροχή εύλογης και γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο οποίο εξέδωσε προηγούμενη συγκατάθεση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) να τροποποιεί, να αναστέλλει ή/και να ανακαλεί τέτοια ισχύουσα συγκατάθεση, σε περίπτωση που δεν πληρούται πλέον οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3)  προϋποθέσεις ή η ασφάλεια κατά τη μεταφορά.

(β) Προηγούμενη συγκατάθεση που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) καθίσταται άκυρη από την ημερομηνία καταδίκης του κατόχου της για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις των υποπαραγράφων (iii) και (iv) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 14.

(6) Προηγούμενη συγκατάθεση που  εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), πρέπει να συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι τη Δημοκρατία και ο κάτοχος της προηγούμενης συγκατάθεσης έχει υποχρέωση να την επιδεικνύει οποτεδήποτε αυτό του ζητηθεί.

(7) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση μεταφοράς μεταξύ οπλοπωλών.