Διάθεση πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Δ σε μη κάτοικο της Δημοκρατίας

10. Επιτρέπεται η διάθεση πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Δ σε πρόσωπο που δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση ότι -

(α) πληρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (γ) και (στ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5. και

(β)(i) το πρόσωπο στο οποίο διατίθεται έχει λάβει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 14, για μεταφορά του εν λόγω πυροβόλου όπλου, αυτοπροσώπως, στη χώρα κατοικίας του, ή

(ii) το πρόσωπο στο οποίο διατίθεται έχει δηλώσει και αιτιολογήσει γραπτώς την πρόθεσή του να κατέχει το πυροβόλο όπλο στη Δημοκρατία.