Διάθεση πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Δ σε κάτοικο της Δημοκρατίας

9. Επιτρέπεται η διάθεση πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Δ σε κάτοικο της Δημοκρατίας υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (γ) και (στ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5.