Απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων της Κατηγορίας Δ

5.-(1) (α) Απαγορεύεται η απόκτηση ή η κατοχή, φύλαξη ή έλεγχος των πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της Κατηγορίας Δ από οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός εάν είναι κάτοχος άδειας η οποία εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (4) από τον Αρχηγό Αστυνομίας κατά τον Τύπο Β του Δεύτερου Παραρτήματος.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

«πρόσωπο» σημαίνει κάτοικο της Δημοκρατίας, του οποίου η διεύθυνση αναφέρεται σε πιστοποιητικό έγγραφο που αποδεικνύει την κατοικία του, ιδίως στο διαβατήριο ή την ταυτότητα, που επιδεικνύεται στις αρχές της Δημοκρατίας ή σε οπλοπώλη κατά τη διάρκεια ελέγχου της κατοχής ή επ’ ευκαιρία της απόκτησης πυροβόλου όπλου και περιλαμβάνει σκοπευτικό σωματείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σκοπευτηρίων Νόμου.

(2) Ο κάτοχος άδειας απόκτησης και κατοχής δικαιούται να έχει στην κατοχή του πέραν του ενός πυροβόλου όπλου της κατηγορίας Δ, υπό την προϋπόθεση ότι για κάθε ένα έχει εκδοθεί άδεια απόκτησης και κατοχής και έχουν καταβληθεί τα σχετικά τέλη που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4):

Νοείται ότι ο κάτοχος οποιασδήποτε κατοικίας ή υποστατικού εντός του οποίου φυλάττονται πέραν των δέκα πυροβόλων όπλων υποχρεούται να εγκαταστήσει σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με την Αστυνομία ή να διαθέτει οπλοθήκη όπως καθορίζεται στο σχετικό Κανονισμό για οπλοπώλες.

(3) Πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια απόκτησης και κατοχής, υποβάλλει γραπτή αίτηση σύμφωνα με τον τύπο Β1 του Δευτέρου Παραρτήματος στον Αρχηγό Αστυνομίας.

(4)(α) Σε περίπτωση που υποβάλλεται στον Αρχηγό Αστυνομίας αίτηση δυνάμει του εδαφίου (3), ο Αρχηγός Αστυνομίας, σε εύλογο χρόνο, εξετάζει την αίτηση, αποφασίζει επ’ αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή του στον αιτητή:

Νοείται ότι με τη γραπτή απάντηση του Αρχηγού Αστυνομίας ότι η αίτηση για απόκτηση και κατοχή πυροβόλου όπλου έχει εγκριθεί, ο αιτητής δύναται να κατέχει το όπλο για το οποίο εκδόθηκε η έγκριση για χρονική περίοδο μη υπερβαίνουσα τις δύο εργάσιμες μέρες για να το προσκομίσει για επιθεώρηση και εγγραφή.

(β) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίζει να χορηγήσει σε αίτηση άδεια απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Δ, δεν εκδίδει την σχετική άδεια πριν ο αιτητής του καταβάλλει-

(i) τέλος 20 λιρών για κάθε όπλο.

(ii) τέλος 10 λιρών, σε περίπτωση που η άδεια αφορά την απόκτηση και κατοχή από τον αιτητή πρώτου ή επιπρόσθετου πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Δ με διάμετρο κάννης 410 χιλιοστών της ίντσας (FLOBERT).

(γ) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδίδει άδεια απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Δ, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτητής -

(i) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

(ii) δεν κρίνεται επικίνδυνος για τον εαυτό του, τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου ή μετά από γνωμάτευση κυβερνητικού ιατρικού συμβουλίου.·

(iii) δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στην παράγραφο (δ) αδικήματα, με την επιφύλαξη της παραγράφου (στ).

(iv) δεν έχει κριθεί ως φρενοπαθής σύμφωνα με το άρθρο 70 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.

(δ) Τα αδικήματα, για τα οποία η καταδίκη συνιστά κώλυμα στην έκδοση άδειας απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Δ, είναι τα ακόλουθα:

(i) ανθρωποκτονία·

(ii) βιασμός·

(iii) απαγωγή (εξαιρουμένης της αναφερόμενης απαγωγής στο άρθρο 149 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου)·

(iv) εμπρησμός·

(v) εσχάτη προδοσία·

(vi) ληστεία·

(vii) στάση-συμμετοχή σε παράνομη οργάνωση·

(viii) φόνος εκ προμελέτης ή απόπειρα φόνου

(ix) εισαγωγή, κατοχή, κατασκευή, αποθήκευση ή μεταφορά εκρηκτικών υλών, (σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 4 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου) εξαιρουμένης της κατοχής φυσιγγίων πυροβόλου όπλου κατηγορίας Δ·

(x) απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες·

(xi)  παράνομης εισαγωγής, απόκτησης, κατοχής, χρήσης πυροβόλου όπλου κατηγορίας Α, Β, ή Γ·

(xii) παράνομη κατοχή, χρήση, κατοχή με σκοπό την προμήθεια ελεγχόμενων φαρμάκων ή ψυχοτρόπων ουσιών, σύμφωνα με τον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο. και

(xiii) οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σαν αδίκημα για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(ε) Σε περίπτωση που πρόσωπο κατηγορείται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) και είναι κάτοχος οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου, το όπλο αυτό περιέρχεται στη φύλαξη της Αστυνομίας Κύπρου μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου και ανάλογα με το αποτέλεσμα της δίκης θα γίνεται η διάθεση του πυροβόλου όπλου είτε με την επιστροφή του είτε με τη δήμευσή του.

(στ) Πρόσωπο που καταδικάζεται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (δ) δύναται, ύστερα από παρέλευση δέκα ετών από την ημερομηνία καταδίκης του και επτά ετών από την ημερομηνία της αποφυλάκισής του, να υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, για την εξασφάλιση άδειας κατοχής πυροβόλων όπλων της Κατηγορίας Δ:

Νοείται ότι για τα αδικήματα του εμπρησμού, κατοχής, χρήσης, κατοχής με σκοπό την προμήθεια ελεγχόμενων φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο (δ), ο Υπουργός έχει εξουσία με σύσταση του Αρχηγού Αστυνομίας με βάση τα πραγματικά γεγονότα της κάθε περίπτωσης να μειώσει την προαναφερόμενη περίοδο.

(5) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά από την παροχή εύλογης και γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο οποίο εξέδωσε άδεια δυνάμει του εδαφίου (4), να τροποποιεί, αναστέλλει ή ανακαλεί τέτοια ισχύουσα άδεια, εφόσον δεν πληρούνται πλέον οποιεσδήποτε από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (4).

(6) Άδεια, που εκδόθηκε δυνάμει του εδαφίου (4) θεωρείται άκυρη -

(α) από την ημερομηνία καταδίκης του αδειούχου για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (4).

(β) σε περίπτωση αποστέρησης του δικαιώματος του αδειούχου για κατοχή ή χρήση πυροβόλου όπλου με διάταγμα του Δικαστηρίου με βάση το άρθρο 44 ή ανάκλησης του πιστοποιητικού εγγραφής του σχετικού με την άδεια πυροβόλου όπλου.

(γ) σε περίπτωση που ο αδειούχος παύει να είναι ιδιοκτήτης του σχετικού με την άδεια πυροβόλου όπλου.

(δ) σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου ή καταστροφής ή απώλειας του σχετικού με την άδεια πυροβόλου όπλου.

(7) Ο Αρχηγός Αστυνομίας ενημερώνει τον Υπουργό Εσωτερικών σε περίπτωση που άδεια κατοχής ανακαλείται ή ακυρώνεται με βάση το παρόν άρθρο.

(8) Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται -

(α) σε αδειούχο οπλοπώλη πυροβόλων όπλων ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο εργοδοτούμενο από τον εν λόγω οπλοπώλη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδειούχος οπλοπώλης ή το εργοδοτούμενο από αυτόν πρόσωπο κατέχει πυροβόλο όπλο για τους σκοπούς του επαγγέλματος του και στο υποστατικό όπου εξασκεί το επάγγελμα.

(β) σε κληρονόμο, εκτελεστή ή διαχειριστή της περιουσίας αποβιώσαντος προσώπου, το οποίο κατά το χρόνο του θανάτου του εδικαιούτο να κατέχει πυροβόλο όπλο Κατηγορίας Δ, μέχρι την εκπνοή έξι μηνών από το θάνατο του προσώπου αυτού. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας, το πρόσωπο που έχει στην κατοχή του το πυροβόλο όπλο Κατηγορίας Δ, υποχρεούται να το παραδώσει στον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό για φύλαξη μέχρι την αποπεράτωση της διαχείρισης της περιουσίας του αποβιώσαντα ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποτέλεσμα μέσα σε ένα έτος από την ημέρα της παράδοσης του πυροβόλου όπλου στην Αστυνομία Κύπρου, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 40.

(γ) στον Επίσημο Παραλήπτη ή διαχειριστή της περιουσίας πτωχεύσαντος προσώπου το οποίο κατά το χρόνο της έκδοσης του διατάγματος παραλαβής, σύμφωνα με τον περί Πτώχευσης Νόμο εδικαιούτο να κατέχει πυροβόλο όπλο Κατηγορίας Δ.