Απόκτηση, κατοχή και μεταφορά πυροβόλων όπλων των Κατηγοριών Α, Β και Γ

4.-(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου και του εδαφίου (2) του άρθρου 37, απαγορεύεται η απόκτηση, κατοχή ή μεταφορά πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών των Κατηγοριών Α, Β και Γ.

(2) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει, κατέχει ή μεταφέρει πυροβόλο όπλο ή πυρομαχικό της Κατηγορίας Β2 ή Β3 δικαιούται να υποβάλει γραπτή αίτηση στον Αρχηγό της Αστυνομίας για να του χορηγήσει άδεια απόκτησης και κατοχής του εν λόγω πυροβόλου όπλου. Ο Αρχηγός της Αστυνομίας -

(α) σε εύλογο χρόνο, εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει επ’ αυτής.

(β) έχει εξουσία να χορηγήσει στον αιτητή την άδεια απόκτησης, κατοχής ή μεταφοράς, υπό τις προϋποθέσεις ότι το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει τη χορήγηση της άδειας και ότι δεν υφίσταται περί του αντιθέτου λόγος δημοσίας τάξης και ασφάλειας.

(γ) με την επιφύλαξη της παραγράφου (β), εκδίδει την άδεια κατά τον Τύπο Α του Δεύτερου Παραρτήματος.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Αρχηγός της Αστυνομίας έχει εξουσία να επιτρέψει, για συγκεκριμένη περίοδο, την εισαγωγή, κατοχή ή μεταφορά πυροβόλων όπλων ή πυρομαχικών της Κατηγορίας Β2 ή Β3 από μέλη ξένων αποστολών, ή αξιωματούχους ξένων κρατών ή διεθνών οργανισμών, όταν επισκέπτονται, διέρχονται ή διαμένουν στη Δημοκρατία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σημαινόντων προσώπων που επισκέπτονται τη Δημοκρατία.