Εισαγωγή από επισκέπτες

32.-(1) Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων έχει εξουσία να εκδίδει ειδική άδεια εισαγωγής πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου σε επισκέπτη πολίτης τρίτης χώρας, της οποίας η ισχύς δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, για δική του χρήση, με τέτοιους όρους όπως ο Διευθυντής ήθελε κρίνει σκόπιμο.

(2) Πριν από την έκδοση άδειας με βάση το εδάφιο (1), ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων εξασφαλίζει από τον ενδιαφερόμενο επισκέπτη πολίτη τρίτης χώρας ενυπόγραφη δήλωση ότι το όπλο εισάγεται για δική του χρήση.