Άδεια εισαγωγής

31.-(1)  Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδίδει, υπό τέτοιους όρους, όπως ήθελε θεωρήσει σκόπιμο, άδεια εισαγωγής πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Γ8 ή μη πυροβόλου ή συλλεκτικού ή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στη Δημοκρατία, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (4) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, και προτίθεται να το εισαγάγει για δική του χρήση:

Νοείται ότι, άδεια εισαγωγής, απόκτησης και κατοχής συλλεκτικού ή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου δύναται να εκδοθεί και σε νομικό πρόσωπο, εφόσον το πρόσωπο αυτό είναι εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία και έχει την έδρα των εργασιών του στη Δημοκρατία.

(2) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εισάξει πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο, δύναται να υποβάλει αίτηση στον Αρχηγός Αστυνομίας.

(3) Η άδεια εισαγωγής ισχύει για περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία σε οποιοδήποτε χρόνο, μετά από προειδοποίηση ενός μηνός προς τον κάτοχο της άδειας, να ανακαλέσει άδεια εισαγωγής.

(4) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίζει να χορηγήσει σε αιτητή άδεια εισαγωγής -

(α) δεν εκδίδει τη σχετική άδεια πριν ο αιτητής του καταβάλει -

(i) τέλος σαράντα ευρώ, σε περίπτωση που η άδεια αφορά πυροβόλο όπλο.

(ii) τέλος δεκαπέντε ευρώ, σε περίπτωση που η άδεια αφορά αεροβόλο που αναφέρεται στο άρθρο 23.

(β) εκδίδει τη σχετική άδεια χωρίς την καταβολή από τον αιτητή οποιουδήποτε τέλους, σε περίπτωση που η άδεια αφορά συλλεκτικό ή απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο ή όπλο που αναφέρεται στο άρθρο 24.