Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να περιορίζει την εισαγωγή όπλων

30. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 31, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία με διάταγμα, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να θέτει, για ορισμένη χρονική περίοδο και για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, περιορισμούς στην εισαγωγή πυροβόλων όπλων ή μη πυροβόλων όπλων ή στον αριθμό των εισηχθησομένων όπλων. Κατά την ορισμένη χρονική περίοδο στην οποία ισχύει τέτοιος περιορισμός, οποιαδήποτε άδεια εισαγωγής ή έγκριση προσωρινής εισαγωγής είναι άκυρη στην έκταση που είναι ασύμβατη με τέτοιο περιορισμό.