Άδεια εισαγωγής

31.-(1) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδίδει, κατά τον Τύπο Η του Δευτέρου Παραρτήματος και υπό τέτοιους όρους όπως ήθελε θεωρήσει σκόπιμο, άδεια εισαγωγής πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Δ ή μη πυροβόλου όπλου σε οποιοδήποτε κάτοικο της Δημοκρατίας ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (4) του άρθρου 5 για να κατέχει όπλο και προτίθεται να το εισάξει για δική του χρήση.

(2) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εισάξει πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο, δύναται να υποβάλει αίτηση στον Αρχηγός Αστυνομίας κατά τον Τύπο Θ του Δεύτερου Παραρτήματος.

(3) Η άδεια εισαγωγής ισχύει για περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία σε οποιοδήποτε χρόνο, μετά από προειδοποίηση ενός μηνός προς τον κάτοχο της άδειας, να ανακαλέσει άδεια εισαγωγής.

(4) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίζει να χορηγήσει σε αιτητή άδεια εισαγωγής -

(α) δεν εκδίδει τη σχετική άδεια πριν ο αιτητής του καταβάλει -

(i) τέλος είκοσι λιρών, σε περίπτωση που η άδεια αφορά πυροβόλο όπλο.

(ii) τέλος πέντε λιρών, σε περίπτωση που η άδεια αφορά αεροβόλο που αναφέρεται στο άρθρο 23.

(β) εκδίδει τη σχετική άδεια χωρίς την καταβολή από τον αιτητή οποιουδήποτε τέλους, σε περίπτωση που η άδεια αφορά όπλο που αναφέρεται στο άρθρο 24.