Άδεια μεταφοράς

14.-(1) Πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια μεταφοράς πυροβόλου όπλου από τη Δημοκρατία σε κράτος μέλος, δικαιούται να υποβάλει γραπτή αίτηση σύμφωνα με τον Τύπο Δ1 του Δευτέρου Παραρτήματος στον Αρχηγό Αστυνομίας.

(2) (α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β) κατά την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Αρχηγό Αστυνομίας τα ακόλουθα:

(i) το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή ή του παραχωρούντος και του αγοραστή ή του αποκτώντος ή ενδεχομένως του ιδιοκτήτη.

(ii) τη διεύθυνση, στην οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα συγκεκριμένα πυροβόλα όπλα.

(iii) τον αριθμό των πυροβόλων όπλων που αποστέλλονται ή μεταφέρονται.

(iv) τα στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό κάθε πυροβόλου όπλου καθώς και ένδειξη ότι το πυροβόλο όπλο έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης της 1ης Ιουλίου 1969 περί της αμοιβαίας αναγνώρισης των εντύπων σφραγίδων δοκιμής των φορητών πυροβόλων όπλων.

(v) το μεταφορικό μέσο. και

(vi) την ημερομηνία αναχώρησης και την προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης.

(β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (v) και (vi) της παραγράφου (α) δεν απαιτείται να υποβάλλονται σε περίπτωση μεταφοράς μεταξύ οπλοπωλών.

(3)(α) Σε περίπτωση που υποβάλλεται στον Αρχηγό Αστυνομίας αίτηση δυνάμει του εδαφίου (1), ο Αρχηγός Αστυνομίας, σε εύλογο χρόνο, εξετάζει την αίτηση, αποφασίζει επ΄ αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή του στον αιτητή.

(β) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδίδει άδεια μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες μεταφοράς και την ασφάλεια, και υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιείται ότι ο αιτητής -

(i) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

(i) δεν κρίνεται επικίνδυνος για τον εαυτό του, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου ή μετά από γνωμάτευση κυβερνητικού ιατρικού συμβουλίου.

(iii) δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5. και

(iv) δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σαν αδίκημα για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(γ) Πρόσωπο που καταδικάζεται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (iii) και (iv) της παραγράφου (β) δικαιούται ύστερα από παρέλευση δέκα ετών από την ημερομηνία καταδίκης του και επτά ετών από την ημερομηνία της αποφυλάκισής του, να υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για την εξασφάλιση άδειας μεταφοράς.

(4) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίζει να χορηγήσει σε αιτητή άδεια μεταφοράς, δεν εκδίδει τη σχετική άδεια πριν ο αιτητής του καταβάλει τέλος είκοσι ευρώ.

(5) Η άδεια που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (3) περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και ισχύει για περίοδο έξι μηνών.

(6)(α) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά από την παροχή εύλογης και γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο οποίο εξέδωσε άδεια δυνάμει του εδαφίου (3) να τροποποιεί, αναστέλλει, ανακαλεί τέτοια ισχύουσα άδεια, εφόσον δεν πληρούται πλέον οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη παράγραφο (β) του εδαφίου (3) ή η ασφάλεια κατά την μεταφορά.

(β) Άδεια, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (3), θεωρείται άκυρη από την ημερομηνία καταδίκης του αδειούχου για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (iii) και (iv) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3).