Απαγόρευση μεταφοράς πυροβόλων όπλων από τη Δημοκρατία προς κράτος μέλος χωρίς άδεια

13.-(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, απαγορεύεται η μεταφορά πυροβόλων όπλων από τη Δημοκρατία προς άλλο κράτος μέλος από οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν για την συγκεκριμένη μεταφορά πυροβόλων όπλων είναι κάτοχος άδειας μεταφοράς, η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 14 από τον Αρχηγό της Αστυνομίας.

(2) Η άδεια μεταφοράς, η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 14, πρέπει να συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι τον προορισμό τους και το πρόσωπο που έχει τον έλεγχο της μεταφοράς υποχρεούται να την επιδεικνύει οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.