Απόκτηση, κατοχή ή χρήση συγκεκριμένων κατηγοριών μη πυροβόλων όπλων

22.-(1)(α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β), απαγορεύεται η απόκτηση, κατοχή ή χρήση -

(i) οποιουδήποτε μη πυροβόλου όπλου, εξαιρουμένου αεροβόλου διαμετρήματος κάτω των 4.5 χιλιοστομέτρων (0.177 ίντσες), ή αεροβόλου πιστολιού οποιουδήποτε διαμετρήματος εγγεγραμμένου προ της 14ης Ιανουαρίου 1972 καθώς και των όπλων που δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από δήμους ή άλλες αρμόδιες αρχές αποκλειστικά για αναισθητοποίηση ή θανάτωση ζώων.

(ii) οποιουδήποτε όπλου τάξης ή τύπου που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Ο Αρχηγός της Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδώσει, μετά από σχετική γραπτή αίτηση, άδεια κατοχής κατά τον Τύπο Ε του Δεύτερου Παραρτήματος για την απόκτηση, κατοχή ή χρήση όπλου για τα όπλα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) ή (iii) της παραγράφου (α), στην οποία άδεια καθορίζονται οι όροι κατοχής, υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιείται ότι δεν υφίστανται περί του αντιθέτου λόγοι δημόσιας τάξης ή ασφάλειας και αφού καταβληθεί τέλος πέντε λιρών.

(γ) πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη της παραγράφου (α), χωρίς την εξουσιοδότηση άδειας που εκδίδεται με βάση την παράγραφο (β), είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 3 χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Ο Αρχηγός της Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά από την παροχή εύλογης και γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο οποίο εξέδωσε άδεια δυνάμει του εδαφίου (1), να τροποποιεί, αναστέλλει ή ανακαλεί τέτοια ισχύουσα άδεια εφόσον δεν πληρούται πλέον οποιοσδήποτε από τους όρους που καθορίζονται στην άδεια κατοχής που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) ή για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας.

(3) Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας κατοχής εκδιδόμενης δυνάμει του εδαφίου (1) κατηγορείται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5 και είναι κάτοχος οποιουδήποτε όπλου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το όπλο το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της άδειας περιέρχεται στη φύλαξη της Αστυνομίας Κύπρου, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου και ανάλογα με το αποτέλεσμα της δίκης γίνεται η διάθεση του όπλου είτε με την επιστροφή του είτε με τη δήμευσή του.

(4) Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας κατοχής εκδιδόμενης δυνάμει του εδαφίου (1) καταδικάζεται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5, δικαιούται, ύστερα από παρέλευση δέκα ετών από την ημερομηνία καταδίκης του και επτά ετών από την ημερομηνία της αποφυλάκισής του, να υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για την εξασφάλιση άδειας απόκτησης και κατοχής όπλου που αναφέρεται στις υποπαράγραφους (ii) ή (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1).

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (7) του άρθρου 5.

(6) Η άδεια κατοχής θεωρείται άκυρη στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 5.