Απόκτηση, κατοχή ή χρήση αεροβόλου όπλου διαμετρήματος 4,5 χιλιοστομέτρων

23.-(α) Απαγορεύεται η απόκτηση, κατοχή, φύλαξη, έλεγχος, μεταφορά ή χρήση αεροβόλου διαμετρήματος μέχρι 4,5 χιλιοστομέτρων από οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν είναι κάτοχος άδειας απόκτησης, κατοχής ή χρήσης αεροβόλου όπλου, η οποία εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας:

Νοείται ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να παραχωρήσει άδεια απόκτησης, κατοχής ή χρήσης αεροβόλου όπλου διαμετρήματος πέραν των 4,5 χιλιοστομέτρων  σε μέλος σκοπευτικού σωματείου εγγεγραμμένου σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, αποκλειστικά για σκοπευτικούς σκοπούς σε αδειούχο σκοπευτήριο.

(β) Πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου (α) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), το άρθρο 5 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία σε σχέση με την άδεια απόκτησης, κατοχής ή χρήσης αεροβόλου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), τον αδειούχο και το όπλο που αποτελεί αντικείμενο τέτοιας άδειας.

(3) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίζει να χορηγήσει σε αιτητή άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1), δεν εκδίδεται σχετική άδεια πριν ο αιτητής του καταβάλει τέλος δεκαπέντε ευρώ.