Απόκτηση, κατοχή ή χρήση αεροβόλου όπλου διαμετρήματος 4,5 χιλιοστομέτρων

23.-(1)(α) Απαγορεύεται η απόκτηση, κατοχή ή χρήση αεροβόλου διαμετρήματος 4,5 χιλιοστομέτρων (0.177 ίντσες) από οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν είναι κάτοχος άδειας απόκτησης κατοχής ή χρήσης τέτοιου αεροβόλου όπλου, η οποία εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας κατά τον Τύπο Ε του Δεύτερου Παραρτήματος.

(β) Πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου (α) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3), το άρθρο 5 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία σε σχέση με την άδεια απόκτησης, κατοχής ή χρήσης αεροβόλου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), τον αδειούχο και το όπλο που αποτελεί αντικείμενο τέτοιας άδειας.

(3) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός της Αστυνομίας αποφασίζει να χορηγήσει σε αιτητή άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1), δεν εκδίδεται σχετική άδεια πριν ο αιτητής του καταβάλει τέλος πέντε λιρών.