Αθλητικά πιστόλια και άλλα μη πυροβόλα όπλα

24.-(1) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδίδει εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης άδεια απόκτησης, κατοχής ή χρήσης, μεταφοράς εντός της Δημοκρατίας ή χρήσεως όπλου χρωματοσφαίρισης (paintball gun), αθλητικού πιστολιού, όπλου που έχει σχεδιαστεί για να δίδει σήμα συναγερμού ή για σηματοδότηση ή για διάσωση ή για σφαγή ζώων ή για αλιεία με καμάκι ή για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς, αγωνιστικού τόξου και του εξοπλισμού του αγωνιστικού τόξου, σε οποιοδήποτε κατάλληλο προς το σκοπό αυτό πρόσωπο και με τέτοιους όρους τους οποίους επιβάλλει η κάθε περίπτωση και οι οποίοι καθορίζονται στην άδεια, αφού καταβληθεί τέλος δεκαπέντε ευρώ.

(2) Πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 3 χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Οι διατάξεις του άρθρου 5 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε σχέση με την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) άδεια απόκτησης, κατοχής ή χρήσης όπλων, τον κάτοχο τέτοιας άδειας και το όπλο που αποτελεί αντικείμενο αυτής.