Απαγόρευση μεταφοράς αεροβόλου πιστολιού ή περιστρόφου

24Α.-(1) Με εξαίρεση τη μεταφορά αεροβόλου όπλου για σκοπούς κυνηγίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, η μεταφορά αεροβόλου πιστολιού ή περιστρόφου, ανεξαρτήτως διαμετρήματος, απαγορεύεται εκτός κατόπιν άδειας σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η μεταφορά του αεροβόλου εντός της Δημοκρατίας για τον σκοπό που καθορίζεται στην άδεια.

(2) Πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5,000) ή και στις δύο αυτές ποινές.