Απόκτηση και κατοχή μη πυροβόλων όπλων

21. Η απόκτηση ή κατοχή μη πυροβόλων όπλων επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται στο παρόν Μέρος.