Ξένη κατοχή

41.-(1) Πρόσωπο μέχρι και δεύτερου βαθμού συγγένειας με τον ιδιοκτήτη πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Δ ή μη πυροβόλου όπλου, δικαιούται να το κατέχει και να το χρησιμοποιεί, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχει άδεια κατοχής επί του συγκεκριμένου όπλου, η οποία εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας.

(2) Η άδεια που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) καθίσταται άκυρη σε περίπτωση μεταβίβασης του όπλου.