Απόκτηση συλλεκτικού όπλου από μουσεία και συλλέκτες

40Α. Ο Αρχηγός Αστυνομίας επιτρέπει σε μουσεία και σε συλλέκτες να αποκτούν συλλεκτικά όπλα, υπό αυστηρές προϋποθέσεις για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, όπως αυτές καθορίζονται από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 53:

Νοείται ότι, το μουσείο και ο εγκεκριμένος συλλέκτης διατηρεί μητρώο όλων των συλλεκτικών πυροβόλων όπλων που έχει στην κατοχή του, το οποίο τυγχάνει ελέγχου από μέλος της Αστυνομίας.