Κατάθεση πυροβόλων όπλων ή μη πυροβόλων όπλων στον Αστυνομικό Διευθυντή

40.-(1) Πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο του οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο, για το οποίο εκδόθηκε πιστοποιητικό εγγραφής, και δεν επιθυμεί να αποκτήσει άδεια κατοχής, δικαιούται να το καταθέσει ατελώς για περίοδο μη υπερβαίνουσα το ένα έτος στον Αστυνομικό Διευθυντή της Επαρχίας στην οποία το πρόσωπο διαμένει και, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την περίοδο αυτή, δικαιούται να το αποσύρει με την προσκόμιση άδειας κατοχής, άδειας μεταφοράς ή άδειας εξαγωγής ή για σκοπούς μεταβίβασής του με βάση το άρθρο 27.

(2) (α) Εάν μετά την πάροδο της ετήσιας περιόδου, πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο, το οποίο κατατέθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (1), είναι ακόμη κατατεθειμένο, αυτό υπόκειται στην πιο κάτω μεταχείριση:

(i) στον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή καταθέτη του και στην τελευταία γνωστή διεύθυνσή του θα επιδίδεται ειδοποίηση πώλησης κατατεθειμένου όπλου από τον Αστυνομικό Διευθυντή της οικείας επαρχίας.

(ii) εάν μετά την πάροδο της προθεσμίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία της ειδοποίησης, το όπλο είναι ακόμη κατατεθειμένο, ο Αστυνομικός Διευθυντής προβαίνει στην δια δημοσίου πλειστηριασμού πώλησή του, η οποία διενεργείται σε ημερομηνία που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(iii) το προκύπτον από την πώληση ποσό, αφού αφαιρεθούν όλα τα νόμιμα έξοδα, τα οποία διενεργήθηκαν για την πώληση, ανήκει στον ιδιοκτήτη του όπλου.

(β) Ο Αστυνομικός Διευθυντής έχει εξουσία μεταβίβασης της κυριότητας του όπλου στον αγοραστή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του ιδιοκτήτη να πράξει τούτο.

(3) Ο Αστυνομικός Διευθυντής δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια ή καταστροφή οποιουδήποτε όπλου, το οποίο κατατέθηκε με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες η ζημιά, απώλεια ή καταστροφή οφείλεται σε εσκεμμένη πράξη ή παράλειψη του Αστυνομικού Διευθυντή.