Απώλεια ή καταστροφή πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου

39.-(1) Όταν απολεσθεί ή καταστραφεί πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο, το οποίο βρίσκεται στην κατοχή οποιουδήποτε προσώπου, το πρόσωπο αυτό ειδοποιεί αμέσως, γραπτώς, τον υπεύθυνο του πλησιέστερου Αστυνομικού Σταθμού σχετικά με την απώλεια ή καταστροφή και, σε περίπτωση καταστροφής, παρουσιάζει και παραδίδει σε αυτόν το καταστραμμένο όπλο.

(2) Πρόσωπο το οποίο -

(α) παραλείπει να ειδοποιήσει γραπτώς τον υπεύθυνο του πλησιέστερου Αστυνομικού Σταθμού για την απώλεια ή καταστροφή του όπλου ή να παρουσιάσει και παραδώσει σε αυτόν καταστραμμένο όπλο, ή

(β) δίδει οποιαδήποτε ψευδή πληροφορία για δήθεν απώλεια ή καταστροφή του όπλου, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 500 λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.