Διατήρηση δεδομένων πυροβόλων όπλων και ουσιωδών συστατικών μερών

49Γ.-(1) Το αρχείο πυροβόλων όπλων τηρείται κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι τα δεδομένα κάθε πυροβόλου όπλου και κάθε ουσιώδους συστατικού μέρους, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρούνται στο σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων για περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ετών μετά την καταστροφή του εν λόγω πυροβόλου όπλου ή του ουσιώδους συστατικού μέρους του, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας, δύναται να επιτρέπει πρόσβαση στα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) δεδομένα, στις τελωνειακές αρχές και στην Υπηρεσία Θήρας, για περίοδο που άρχεται με την εγγραφή του πυροβόλου όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους του, μέχρι και δέκα (10) έτη μετά την καταστροφή τους.