Εξαίρεση από την απαγόρευση του άρθρου 13

15.-(1) Ο Αρχηγός της Αστυνομίας έχει εξουσία να παρέχει σε οπλοπώλη το δικαίωμα μεταφοράς πυροβόλων όπλων από τη Δημοκρατία σε οπλοπώλη εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, χωρίς άδεια μεταφοράς. Ο Αρχηγός της Αστυνομίας χορηγεί, για το σκοπό αυτό, έγκριση με τριετή μέγιστη διάρκεια, την οποία έχει εξουσία να ανακαλεί με αιτιολογημένη απόφασή του.

(2) Η έγκριση, η οποία χορηγείται δυνάμει του εδαφίου (1), ή πιστοποιημένο αντίγραφό της πρέπει να συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι τον προορισμό τους, το δε πρόσωπο που έχει τον έλεγχο της μεταφοράς υποχρεούται να επιδεικνύει την έγκριση ή το αντίγραφο οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

(3) Κάθε οπλοπώλης, που του έχει χορηγηθεί δυνάμει του εδαφίου (1) έγκριση, γνωστοποιεί στον Αρχηγό της Αστυνομίας, το αργότερο κατά την μεταφορά κάθε φορτίου πυροβόλων όπλων, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 14.