Ενημέρωση κρατών μελών

16.-(1) Ο Αρχηγός Αστυνομίας κοινοποιεί την αναφερόμενη στο εδάφιο (2) του άρθρου 12 γνωστοποίηση στα κράτη μέλη.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας ανταλλάσσει-

(α) πληροφορίες με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/686 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2019 για τον καθορισμό των λεπτομερών ρυθμίσεων δυνάμει της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη συστηματική ανταλλαγή, με ηλεκτρονικά μέσα, πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά πυροβόλων όπλων εντός της Ένωσης» σχετικά με τις άδειες που χορηγούνται για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/689 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με το πιλοτικό έργο για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων διοικητικής συνεργασίας που καθορίζονται στην οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά», και

(β) πληροφορίες σχετικά με την άρνηση χορήγησης αδειών για λόγους ασφάλειας ή που συνδέονται με την αξιοπιστία του συγκεκριμένου προσώπου.