Ενημέρωση κρατών μελών

16. Ο Αρχηγός Αστυνομίας κοινοποιεί την αναφερόμενη στο εδάφιο (2) του άρθρου 12 γνωστοποίηση στα κράτη μέλη.