Χρησιμοποίηση, μεταφορά πυροβόλων όπλων εντός ή εκτός της Δημοκρατίας

28.-(1) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ή μεταφορά εντός της Δημοκρατίας οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Δ από οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν είναι κάτοχος άδειας κατοχής, όπως προβλέπεται στα άρθρο 5:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις ξένων επισκεπτών από τρίτες χώρες που εισάγουν για προσωπική τους χρήση όπλα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 33 του παρόντος Νόμου.

(2) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά τη διάρκεια κλειστής περιόδου, όπως αυτή καθορίζεται στον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο να χρησιμοποιεί ή μεταφέρει εντός της Δημοκρατίας πυροβόλο όπλο της Κατηγορίας Δ, εκτός -

(α)εάν είναι κάτοχος ειδικής άδειας την οποία εκδίδει ο Αρχηγός της Αστυνομίας κατά τον Τύπο Ζ του Δεύτερου Παραρτήματος, με την οποία επιτρέπεται η χρήση και μεταφορά πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Δ για το σκοπό που καθορίζεται στην άδεια. ή

(β)για οποιονδήποτε σκοπό εξουσιοδοτημένο με βάση τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο.

(3) Το εδάφιο (2) δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση μεταφοράς μη συναρμολογημένου πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Δ σε δημόσιο δρόμο κατά την ημέρα που προηγείται της ανοικτής περιόδου κυνηγίου.

(4) Ο Αρχηγός της Αστυνομίας δύναται να εκδίδει ετήσια άδεια μεταφοράς πυροβόλου όπλου σε μέλος σκοπευτικού σωματείου μέλους της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου για συμμετοχή σε διεθνείς, παγκύπριους, επαρχιακούς ή άλλους σκοπευτικούς αγώνες:

Νοείται ότι η χρήση πυροβόλου όπλου από μέλος σκοπευτικού σωματείου που κατέχει άδεια μεταφοράς επιτρέπεται μόνο στο χώρο διεξαγωγής αγώνων ή εκγύμνασης του αθλήματος ή συντήρησης ή επιδιόρθωσης.

(5) Απαγορεύεται η μεταφορά συλλεκτικού όπλου εκτός αν ενημερωθεί εκ των προτέρων ο Αρχηγός της Αστυνομίας.